User name   
Password  Forgot Your password
Registration
We are updating the cr.lt portal, and for any questions, we await info@cr.lt or phone +370 5 2661392
Advanced search
Name* or Company code
Valid VAT code
Contact information
+370    
+370    
+370    
Address
Advanced search
Name
Crefo number
Register Number
Contact information
 
Address
 
 

Rules

www.cr.lt taisyklės/ naudojimosi sutartis

1. Sąvokos

1.1. Duomenų bazė – verslo subjektams (angl. B2B) duomenų bazė, patalpinta internetinėje svetainėje www.cr.lt.

1.2. Administratorius - UAB „Creditreform Lietuva“, įmonės kodas 122282731, veikianti adresu A. Jakšto g. 9-225, Vilniuje, detalesnius kontaktus bei veiklos informaciją galite rasti www.creditreform.lt.

1.3. Taisyklės - šios www.cr.lt taisyklės/naudojimo sutartis.

1.4. Duomenų subjektas - Lietuvos Respublikoje registruotas, įskaitant ir jau išregistruotus, ir/arba veikiantis asmuo apie kurį Duomenų bazėje pateikiama kreditinė, kontaktinė ar panašaus pobūdžio informacija.

1.5. Naudotojas - asmuo (fizinis ar juridinis) bet kokia apimtimi besinaudojantis Duomenų baze.

2. Objektas

2.1. Administratoriaus administruojama Duomenų bazė, patalpinta interneto svetainėje www.cr.lt

2.2. Šiomis naudojimosi Duomenų baze Taisyklėmis yra nustatytos informacijos įsigijimo, komentarų talpinimo ir kito Duomenų bazės naudojimosi sąlygos bei Administratoriaus ir Naudotojo teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems Duomenų bazės naudotojams ir Administratoriui.

2.3. Duomenų bazės Naudotojas išreiškia savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis palikdamas žymą specialiame lauke, pavadintame „su Taisyklėmis susipažinau ir sutinku“ ir/arba naudodamasis Duomenų baze, Taisyklių patvirtinimas yra laikomas Taisyklių/Naudojimo sutarties tarp Naudotojo ir Vykdytojo sudarymu.

2.4. Administratoriaus veikla yra techninių priemonių, skirtų talpinti, peržiūrėti, įsigyti iš trečiojo asmens ar Administratoriaus kreditinę, kontaktinę ar panašaus pobūdžio informaciją apie Lietuvos Respublikoje registruotus, įskaitant ir jau išregistruotus, ir/arba veikiančius asmenis, Duomenų bazės sudarymas. Duomenų bazės naudotojas yra asmuo (fizinis ar juridinis) bet kokia apimtimi besinaudojantis Duomenų baze.

3. Duomenų bazėje teikiamos paslaugos

3.1. Naudotojai gali nemokamai ir neprisiregistravę Duomenų bazėje, naudotis nemokamai neprisiregistravusiems vartotojams oficialiai Duomenų bazėje teikiama informacija. Tokiu būdu Naudotojas gali ribotai, susipažinimo su Duomenų baze tikslu, naudotis Duomenų baze.

3.2. Naudotojai, prisiregistravę Duomenų bazėje, gali nemokamai naudotis prisiregistravusiems vartotojams oficialiai Duomenų bazėje nemokamai teikiama informacija bei naudotis kitomis oficialiai suteikiamomis teisėmis. Tokiu būdu Naudotojas gali ribotai naudotis Duomenų baze.

3.3. Prisiregistravę Naudotojai, tinkamai atsiskaitę už Duomenų bazėje teikiamas paslaugas, turi teisę, Taisyklėse nurodyta tvarka ir tikslais, gauti visą informaciją, oficialiai talpinamą Duomenų bazėje arba gauti informaciją iš trečiųjų šalių per Duomenų bazę apie Naudotoją dominantį Duomenų subjektą.

3.4. Informacija Naudotojui laikoma tinkamai pateikta, jei užklausą atitinkanti informacija pateikiama kompiuterio ekrane ir/ar suformuojama byla su informacija, kurią Naudotojas gali atsisiųsti ir/arba atsidaryti.

4. Naudotojo ir Administratoriaus teisės ir pareigos

4.1. Naudotojas turi teisę laikydamasis Taisyklių nustatytos tvarkos:

4.1.1. Gauti Duomenų bazėje pateikiamą nemokamą informaciją;

4.1.2. Tinkamai atsiskaitęs už norimus gauti duomenis, gauti iš Duomenų bazės pateikiamą mokamą informaciją;

4.1.3. Taisyklėse nurodytais tikslais ir tinkamai atsiskaitęs, per Duomenų bazę gauti dominančią informaciją iš trečiųjų asmenų;

4.1.4. Prie Duomenų bazės pateikiamos informacijos apie Duomenų subjektą pateikti komentarus susijusius su aukščiau aptariamo asmens kreditingumu;

4.2. Naudotojas įsipareigoja:

4.2.1. Naudotis Duomenų baze tik griežtai laikydamasis visų Taisyklių sąlygų;

4.2.2. Neparduoti ar jokiu kitu būdu neperleisti iš/per Duomenų bazės gautos informacijos tretiesiems asmenims, ir tyčia ar per neatsargumą nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims bet kokiu būdu įgyti aukščiau aptariamą informaciją iš šią informaciją įgijusio Naudotojo. Taip pat neperleisti ir tyčia ar per neatsargumą nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims bet kokiu būdu įgyti aukščiau aptariamos informacijos pagrindu sukurtų produktų;

4.2.3. Nenaudoti iš Vykdytojo gautos informacijos neteisėtiems veiksmams atlikti;

4.2.4. Nesijungi prie Duomenų bazės automatizuotu būdu ir neimti informacijos iš/per Duomenų bazės naudojantis automatizuotu būdu. Naudotojas neturi teisės jungtis ir naudotis ar bandyti prisijungti ir pasinaudoti bet kokiomis Duomenų bazės paslaugomis per kitą nei yra nustatyta Administratoriaus vartotojo sąsają (angl. interface), nebent tai yra vienareikšmiškai leidžiama remiantis tarp Naudotojo ir Administratoriaus sudarytomis kitomis sutartimis;

4.2.5. Nekaupti iš/per Duomenų bazės gautos informacijos bei nesisteminti šios informacijos į jokias duomenų bazes;

4.2.6. Duomenų baze naudotis tik tokiu būdu, kuris negali sukelti pavojaus Duomenų bazės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Duomenų baze.

4.2.7. Iš/per Duomenų bazės gaunamą informaciją naudoti tik tam turint teisinį pagrindą ir tik asmenų mokumo įvertinimo, skolų išieškojimo, įsiskolinimo valdymo, kliento pažinimo (angl. KYC) tikslais;

4.2.8. Naudotojas fizinis asmuo gali turėti tik 1 (vieną) prisijungimo vardą, Naudotojas juridinis asmuo gali turėti ne daugiau kaip 5 (penkis) prisijungimo vardus, jei ko kito nenustato kitos su Administratoriumi sudarytos Naudotojo sutartys;

4.2.9. Nesijungti prie Duomenų bazės naudojantis svetimu prisijungimo vardu;

4.2.10. Prie Duomenų bazės pateikiamos kreditinės informacijos apie Duomenų subjektą pateikti komentarus susijusius tik su Duomenų subjekto kreditingumu. Už pateiktą komentarą visiškai ir individualiai atsako Naudotojas. Naudotojas įsipareigoja netalpinti komentarų kuriuose:

4.2.10.1. Raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;

4.2.10.2. Kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

4.2.10.3. Platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir/ar reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai, propaguojami ir/ar reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos ar pateikiama bet kokio kito pobūdžio reklama;

4.2.10.4. Žeminama fizinių asmenų garbė ir/arba orumas;

4.2.10.5. Pateikiami žinomai melagingi teiginiai ir/ar informacija.

4.2.11. Periodiškai, ne rečiau nei kas 7 (septynias) kalendorines dienas perskaityti Taisykles ir susipažinti su Taisyklių pakeitimais ir/ar naujomis taisyklėmis;

4.2.12. Sutinka gauti Duomenų bazės ir UAB „Creditreform Lietuva“ naujienas;

4.2.13. Nesutikdamas su Taisyklių pakeitimais ir/ar naujomis taisyklėmis, Naudotojas privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Duomenų bazėje. Registracijos panaikinimas nepanaikina Naudotojo iki registracijos panaikinimo prisiimtų pareigų.

4.3. Administratorius turi teisę:

4.3.1. Be papildomo įspėjimo keisti Duomenų bazės teikiamos informacijos/paslaugų asortimentą, formą ir kainą;

4.3.2. Be papildomo įspėjimo ištrinti Naudotojų pateiktus komentarus ar Duomenų subjektų kontaktinius duomenis;

4.3.3. Be papildomo įspėjimo Naudotojams apriboti galimybę naudotis arba visiškai neleisti naudotis Duomenų baze;

4.3.4. Be papildomo įspėjimo keisti Taisykles, sukurti naujas taisykles, kurių pakeitimai/sukurtos naujos taisyklės, vadovaujantis Taisyklių 7.4. punktu, tampa automatiškai privalomi Naudotojams;

4.3.5. Pateikti duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims apie Taisyklių nustatytų reikalavimų neatitinkantį komentarą pateikusį Naudotoją.

4.4. Administratorius įsipareigoja:

4.4.1. Administruoti Duomenų bazę ir, atsižvelgiant į Taisyklių nuostatas, sudaryti sąžiningiems Naudotojams galimybę naudotis Duomenų baze;

4.4.2. Tyčia neskleisti melagingos informacijos.

4.5. Administratorius paslaugų administravimo (sutarties vykdymo), apskaitos bei saugumo tikslais tvarko šiuos Naudotojo duomenis: Naudotojo prisijungimo vardą, pavadinimą, vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefoną, buveinės adresą, IP adresą, informaciją apie naudojamą naršyklę, atliekamas operacijas ir kitą panašaus pobūdžio informaciją, leidžiančią apsaugoti Duomenų bazę ir kitus Naudotojus nuo neteisėtų veikų.

5. Registracija Duomenų bazėje ir atsiskaitymai

5.1. Registracija:

5.1.1. Naudotojas, siekdamas visa apimtimi naudotis Duomenų baze, privalo būti prisiregistravęs prie Duomenų bazės. Registracija gali būti vykdoma Duomenų bazėje užpildžius registracijos formą ir nurodžius tikslius savo duomenis arba kitų sutarčių su Administratoriumi pagrindu Administratoriui pateikus Naudotojui prisijungimo duomenis;

5.1.2. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir/arba papildyti registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė registruodamasis Duomenų bazėje, registracijos duomenims pasikeitus. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog naudotojas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė registracijos duomenų jiems pasikeitus;

5.1.3. Vienu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu gali naudotis tik vienas fizinis asmuo, nesvarbu ar jis yra Naudotojas fizinis asmuo, ar atstovauja Naudotoją juridinį asmenį. Jeigu Naudotojas neužtikrina aukščiau šiame papunktyje nustatyto reikalavimo, be Taisyklių 6.7. punkte nustatytos sankcijos, visa apimtimi atsako už asmenis pasinaudojusius Naudotojo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu;

5.2. Atsiskaitymas:

5.2.1. Atsiskaitymas su Administratoriumi, jei nėra papildomų galiojančių sutarčių tarp Administratoriaus ir Naudotojo, nustatančių kitokių atsiskaitymo sąlygų už naudojimąsi Duomenų baze, yra vykdomas išankstinio apmokėjimo principu;

5.2.2. Administratorius mokamą informaciją pateikia tik po to, kai Naudotojas apmoka už informaciją. Naudotojas privalo sumokėti Administratoriui už informaciją banko pavedimu informacijos kainą, vadovaudamasis apmokėjimo instrukcijomis, pateikiamomis Duomenų bazėje. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriui įmokų surinkimo elektronines bankininkystės sistemomis paslaugas teikiančios įmonės banko sąskaitoje, ši įmonė bei įmonės sąskaita yra nurodyta apmokėjimo instrukcijose;

5.2.3. Naudotojui pageidaujant gauti PVM sąskaitą faktūrą, Naudotojas, laikydamasis apmokėjimo instrukcijų, apmokėjimo instrukcijose nurodytoje vietojo pažymėti, kad pageidauja gauti PVM sąskaitą faktūrą ir pateikti reikiamus duomenis.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Administratorius garantuoja, kad visa jo teikiama informacija yra surinkta iš oficialių ir/arba viešai skelbiamų šaltinių. Administratorius neatsako už skelbiamos informacijos tikrumą, jeigu ją klaidingai paskelbė pirminis šaltinis.

6.2. Duomenų bazėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius, kurie priklauso ir yra administruojami ne Administratoriaus. Tokios nuorodos yra publikuojamos tik Naudotojų patogumui. Administratorius nekontroliuoja šių svetainių ir atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės už šiuos tinklapius, įskaitant, bet neapsiribojant, svetainių saugumą, jose skelbiamos informacijos turinį bei formą.

6.3. Administratorius tik sudaro techninę galimybę Naudotojams prie Duomenų bazėje pateikiamos kreditinės informacijos apie Duomenų subjektą pateikti komentarus, susijusius su Duomenų subjekto kreditingumu. Už pateiktą komentarą visiškai ir individualiai atsako Naudotojas.

6.4. Administratorius neatsako už Duomenų bazės veiklos sutrikimus, kurie nebuvo tyčia įtakoti Administratoriaus. Jokie Naudotojų ir/ar trečiųjų asmenų dėl Duomenų bazės sutrikimo patirti nuostoliai nebus Administratoriaus atlyginami.

6.5. Naudotojas visa apimtimi atsako už tai, kad iš/per Duomenų bazę gaunama informacija yra gaunama bei naudojama tik Taisyklių 4.2.7. papunktyje nustatytais tikslais.

6.6. Naudotojas įsipareigoja atlyginti visus Administratoriaus ir/arba trečiųjų asmenų nuostolius, kilusius ir/ar galimai kilsiančius dėl Naudotojo veiksmų ir/arba neveikimo.

6.7. Naudotojui pažeidus Taisyklių [4.2.2. - 4.2.10.] papunkčius, Administratorius turi teisę reikalauti sumokėti, o Naudotojas privalo sumokėti Administratoriui 160 BSI (vieno šimto šešiasdešimties bazinių socialinių išmokų) (arba ją pakeitusio statistinio vieneto) dydžio netesybas. Aukščiau aptariamų netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos ištaisyti padarytus pažeidimus ir/ar padengti Administratoriaus ir/ar trečiųjų šalių nuostolius.

7. Kitos sąlygos

7.1. Naudotojui registruojantis Duomenų bazėje suvedus nepilnus registracijos duomenis (duomenų nepakanka identifikuoti Duomenų bazėje prisiregistravusį asmenį) ir/arba kilus abejonių dėl prisiregistravusio asmens tapatybės, Administratorius turi teisę Naudotoją identifikuoti pagal mokėtoją, atsiskaičiusį už mokamas Duomenų bazės paslaugas.

7.2. Jeigu Naudotojas su Administratoriumi yra sudaręs kitas sutartis, kuriose analogiški santykiai reglamentuojami kitaip, tai tų sutarčių nuostatos bus laikomos antrinėmis Taisyklių atžvilgiu, išskyrus atvejus kai prie tam tikrų Taisyklių nuostatų nurodyta priešingai.

7.3. Naudotojas besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir patvirtina, kad pateikia savo duomenis Duomenų bazėje savo vardu ir savo noru bei sutinka, jog Administratorius, kol Naudotojo registracija Duomenų bazėje nėra panaikinta bei 2 (dvejus) metus po registracijos panaikinimo (jeigu galiojantys teisės aktai nenumato ilgesnio atskirų duomenų tvarkymo terminų) valdytų ir tvarkytų Naudotojo duomenis, įskaitant asmens duomenis, ir naudotų juos Taisyklių vykdymo, statistikos, Naudotojo mokumui įvertinimo ir įsiskolinimui valdymo bei finansinės apskaitos tikslais, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims tikslais, kurie yra suderinami su šiame punkte nurodytais tikslais.

7.4. Taisyklių pakeitimas ar naujos taisyklės laikomas įsiteisėjusiais, kai nuo Taisyklių pakeitimo ir/ar naujų Taisyklių sukūrimo ir patalpinimo Duomenų bazėje praeina 7 (septynios) kalendorinės dienos.

7.5. Šalys susitaria, jog Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Taisyklių ir Duomenų bazės administravimo tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

7.6. Duomenų bazės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Europos Sąjungos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Administratoriaus veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Sutartinis Teismingumas nustatomas pagal Administratoriaus buveinės vietą.

2018-05-24 redakcija, Vilnius

www.cr.lt paslaugos IMK vartojimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. IMK paslauga – paslauga, kai už IMK mėnesio mokestį Naudotojas įgyja teisę gauti IMK duomenis apie neribotą Duomenų subjektų skaičių. IMK šifruojamas kaip „Informacija maža kaina“.

1.2. Duomenų bazė – Administratoriui priklausanti duomenų bazė apie Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ir/ ar kituose registruose registruotus asmenis, patalpinta internetinėje svetainėje adresu www.cr.lt.

1.3. Administratorius – UAB „Creditreform Lietuva“.

1.4. Taisyklėswww.cr.lt taisyklės/naudojimo sutartis.

1.5. Duomenų subjektas – asmuo, apie kurį Duomenų bazėje pateikiami duomenys.

1.6. IMK duomenys – Administratoriaus turimi duomenys apie Duomenų subjektus, šių duomenų apimtis detalizuojama Duomenų bazėje. Sudarius šią Sutartį, Naudotojas įgyja teisę Sutartyje nustatyta tvarka, gauti šiuos duomenis apie neribotą Duomenų subjektų skaičių.

1.7. IMK mėnuo – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

1.8. Naudotojas – asmuo (fizinis ar juridinis) bet kokia apimtimi besinaudojantis Duomenų baze, kuris ketina tapti ar tapo IMK paslaugos vartotoju.

1.9. Sutartis – ši IMK paslaugos teikimo sutartis.

2. IMK taisyklės galioja Naudotojams, siekiantiems užsisakyti ir/ar užsisakiusiems IMK paslaugą.

3. Naudotojas, siekiantis užsisakyti IMK paslaugą privalo sumokėti Administratoriui Duomenų bazėje nurodyto dydžio mokestį, vadovaudamasis mokėjimo instrukcijomis Duomenų bazėje.

4. Naudotojas sumokėjęs 3. straipsnyje nurodytą mokestį, patvirtina, kad aktyvuoja IMK paslaugą, sutinka su visomis IMK taisyklėmis bei Taisyklėmis ir identifikuoja savo duomenis. Kilus abejonių dėl prisiregistravusio Naudotojo tapatybės, prisiregistravęs asmuo bus identifikuojamas pagal mokėtoją, atlikusį 3. straipsnyje nurodytą mokėjimą.

5. Naudotojui sumokėjus 3. straipsnyje nurodytą mokestį, Naudotojui IMK mėnesiui yra suteikiama teisė be papildomo mokesčio gauti IMK duomenis, kurie yra Duomenų bazėje. Duomenų bazėje dėl objektyvių priežasčių gali nebūti visos apimties informacijos apie konkretų Duomenų subjektą, Administratorius negarantuoja visų laukų užpildymo. Jeigu nėra užpildyti visi laukai, tai nebus laikoma pateikiamos informacijos trūkumu ir/ar nekokybiškai suteikta paslauga.

6. IMK paslauga yra 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų sutartis, kuri suėjus šiam terminui, jeigu Naudotojas nėra sudaręs IMK sutarties su mokėjimo atidėjimu, automatiškai pasibaigia.

7. Šalys sulygsta, kad Naudotojui išreiškus pageidavimą, sąskaitos apmokėjimui Naudotojui bus pateikiamos, Naudotojo registruojantis Duomenų bazėje nurodytu el. pašto adresu.

8. Jeigu Naudotojas delsia apmokėti bet kokią pagrįstai Administratoriaus išrašytą sąskaitą ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas, Administratorius turi teisę iš karto nutraukti IMK paslaugą, Naudotojo registracijos Duomenų bazėje nurodytu el. pašto adresu išsiuntęs pranešimą apie IMK paslaugos nutraukimą.

9. Naudotojas užsisakęs IMK paslaugą, IMK paslauga gali naudotis prisijungdamas prie Duomenų bazės tik 1 (vienu) prisijungimo vardu. Vienu metu vienu prisijungimo vardu galima prisijungti tik vienas asmuo (t.y. vienu metu tuo pačiu prisijungimo vardu IMK paslauga galima naudotis prisijungus tik iš vieno kompiuterio, norint pasinaudoti IMK paslauga iš kito kompiuterio, reikia prieš tai atsijungti iš Duomenų bazės).

10. Naudotojas neturi teisės bet kokia forma perleisti ir/ar suteikti savo prisijungimo prie Duomenų bazės duomenų jokiam kitam asmeniui.

11. IMK taisyklės yra neatskiriama Taisyklių dalis. IMK taisyklės yra specialiosios, Taisyklių atžvilgiu, todėl kilus akivaizdiems IMK taisyklių ir Taisyklių tam tikrų nuostatų prieštaravimams, pirmenybė teikiama IMK taisyklėms.

12. Naudotojui pageidaujant gauti IMK paslaugą už šią paslaugą atsiskaitant naudojantis mokėjimo atidėjimų, Naudotojas turi pasirašyti IMK sutartį su mokėjimo atidėjimu. Naudotojui sudarius IMK sutartį su mokėjimo atidėjimu, tokiam Naudotojui taikomos IMK sutarties nuostatos, kurios turi pirmenybė prieš IMK taisykles.

2017-10-19 redakcija, Vilnius