nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.
Įmonės paskelbusios nemokumą:
Dendrus, UAB Smetonos klubas, UAB Gelu, MB Vipresta, UAB
VOKĖ-III, UAB S-Form, UAB Arkadas, UAB Jonviga, UAB
NORDUS, UAB R. Vytės IĮ Grundas, UAB Simnola, UAB
Emhus, UAB Statybų taktikos grupė, UAB Jurstata, UAB Thorbek, UAB
Santranga, UAB Hugaas Construction, UAB Amber Trade Group, UAB Gildera, UAB
Dzūkijos statyba, UAB Vilsofa, UAB KOPRA, UAB Makora, UAB
ELVO, UAB Elconsa, UAB DOVYRA, UAB EXPO VAKARAI, UAB
Inoda, UAB Meksas, UAB ANTICO, UAB Aneilita, UAB
Baldai pagal užsakymą, UAB SANTECHNIKOS VERSLAS, UAB TRADEKS, UAB CoReal, UAB
Stibos sprendimai, UAB Dengsta, UAB NAUJA ENERGETIKA-4, UAB ELMO technologijos, UAB
AGMEDIS, UAB Snaigė, AB Autotripas, UAB VILJANA, UAB
Dreamhouse, UAB SPECTUM PRO, UAB KINKANAS, UAB VIARTA, UAB
Glasma service, UAB SPECTUM PRO, UAB Statybų procesas, UAB Statyba ir montavimas, UAB
Litart, UAB LEDO KAVINĖ, UAB Intermarinas, UAB LAKMALIT, Lietuvos ir Ukrainos UAB
VIREMIDOS STATYBA, UAB INTERAKTYVI REKLAMA, UAB EFEKTUALUS, UAB AZIJOS SKONIAI, UAB
PARA, UAB PROAUTO LT, UAB FRANKAS, UAB Naujoji Aleksoto statyba, UAB
NANOSTA, UAB REFORSAS, UAB ENERSTENA VS, UAB ENERSTENA VS, UAB
ENERSTENA, UAB BANKAS PERI, MB FIXON, UAB ZIGMAZ, UAB
UAB ECOELECTRIC PAPILDOMAS NEMOKUMO PRANEŠIMAS HUGAAS ENGINEERING, UAB ECOELECTRIC, UAB BALTOJI VOKĖ, UAB
ENTRANSA, UAB HUGAAS SERVICES, UAB VĖSA IR PARTNERIAI, UAB CALLIDA PROGRESSIO, UAB
POVILO GURKLIO FIRMA, UAB FES BALTIC, UAB GRUNDOLITA, UAB NAUGĖS PREKYBA, UAB
ENSO PROJECTS, UAB BILSERA, UAB SPRK, UAB BALDŲ GAMYBOS PERSONALO NUOMA, UAB
SAKALIUS, UAB REVESTUS, UAB Rekosta, UAB IE SOLUTIONS, UAB
GENIO MEDIS, UAB Fitsout, UAB Scanprekyba, UAB RASAULĖ, UAB
LGP1, UAB ŠARIJUS, MB NORUS, UAB

Nemokumo pranešimo forma

Kreditoriui
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
2020-07-dd, Miestas
Pranešimas Nr. 202007dd-001
Debitorius
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
Dėl nemokumo
1. Remdamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, inicijuojame mūsų įmonės nemokumo procesą ne teismo tvarka, siųsdami šį pranešimą elektroniniu paštu, ir prašome jūsų patvirtinti, kad šį pranešimą gavote.
2. Nurodome, jog mūsų neįvykdytos prievolės sudaro:
sąskaita Nr Xxx EUR data 2020-mm-dd suma EUR zz.zz
sąskaita Nr Eee EUR data 2020-mm-dd suma EUR zz.zz
Iš viso EUR zz.zz
kuriose atlikti daliniai mokėjimai:
XXX EUR data 2020-mm-dd suma EUR vv.vv
YYY EUR data 2020-mm-dd suma EUR vv.vv
Iš viso EUR vv.vv
todėl likutis šio pranešimo dienai – XXX EUR Iš viso EUR ss.ss=zz.zz-vv.vv
3. Siūlome išdėstyti susidariusį įsiskolinimą:
a) perkeliant įsiskolinimo mokėjimą nuo 2021-mm-dd;
b) proporcingai dengiant įsiskolinimo sumą po pp proc kas mėnesį.
4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi (terminas ne trumpesnis nei 15 ir ne ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo datos), prašome iki 2020-08-dd patvirtinti mūsų siūlomą įsiskolinimo apmokėjimo susitarimą „susitarimas dėl pagalbos“ (pridedamas, pagal 3-iame punkte nurodytas sąlygas).
5. Remdamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, nurodome, kad jeigu iki 4 punkte nurodyto termino jūs nesutiksite su 3-iame punkte nurodytomis sąlygomis sudaryti susitarimą dėl pagalbos, būsime priversti kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.
Laukiame geranoriško Jūsų sprendimo.
Debitorius
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
Asmuo, pareigos:
Vardas, pavardė
6. Papildomos įjungtos elektroninio pašto identifikavimo priemonės:
a) delivery receipt;
b) return receipt.

Dendrus, UAB nemokumo pranešimas

UAB Dendrus

Juridinio asmens kodas 301901538 Jovarų g. 2, Eigirgalos k., 54341 Kauno r. 

Kreditoriui *** 

PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „DENDRUS NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2023-08-29
Kaunas 


Informuojame, kad 2023-08-29 dienos UAB Dendrus akcininko sprendimu, buvo nutarta pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nuostatas inicijuoti UAB Dendrus bankroto procesą. 

UAB Dendrusneįvykdyta Jums prievolė yra *** EUR. 

Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB Dendrus kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

UAB Dendrus direktorius ***


Smetonos klubas, UAB nemokumo pranešimas

UAB Smetonos klubas

Juridinio asmens kodas: 304787958 Registracijos adresas: A. Smetonos g. 5, Vilnius 

UAB Smetonos klubas kreditoriui 

Siunčiama kreditoriams pagal pridėtą kreditorių sąrašą registruotu laišku 

PRANEŠIMAS 

Dėl nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo 

2023-08-17 Vilnius 


UAB Smetonos klubas“ (juridinio asmens kodas 304787958, registracijos adresas A. Smetonos g. 5. Vilnius, toliau - Bendrovė) įsteigta ir Juridinių asmenų registre įregistruota 2018-03-14. 

Bendrovė ilgą laiką sėkmingai vykdė veiklą, tačiau apyvartinių lėšų trūkumas lėmė tai, kad Bendrovė susidūrė su ilgalaikiais finansiniais sunkumais ir yra nemoki. Bendrovė neturi jokių galimybių atkurti savo mokumo, nėra perspektyvų atkurti įprasto Bendrovės veiklos vykdymo ir stabilizuoti padėtį. 

Informuojame, kad pagal Bendrovė 2023-08-07 duomenimis, Jums yra skolinga sumą, nurodytą pridėtame kreditorių sąraše (Priedas Nr. 1). 

Pagal 2023-07-31 Bendrovės balansą (Priedas Nr. 2), Bendrovės turtą sudaro *** EUR suma, Bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro *** EUR sumą (po vienerių metų mokėtinos sumos - *** EUR, per vienerius metus mokėtinos sumos - *** EUR). 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. įtvirtinta, kad juridinis asmuo yra nemokus, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

Pagal 2023-07-31 Bendrovės finansinės atskaitomybės duomenis, Bendrovės turimi įsipareigojimai viršija jos turimo turto vertę, Bendrovė negeneruoja pakankamai pajamų, kuriomis galėtų ateityje atsiskaityti su kreditoriais, todėl Bendrovė yra nemoki. 

Juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo inicijuoti nemokumo procesą (JANĮ 6 str.). Nemokumo procesas inicijuojamas JANĮ 8 str. nustatyta tvarka. 

Siekdami išspręsti esamus Bendrovės finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos (JANĮ 8 str. 2 d.). Bendrovė siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį Bendrovė būtų visiškai arba iš dalies atleista nuo skolos Jums mokėjimo, o neatidėtos skolos dalies, jeigu tokia būtų, mokėjimas būtų atidedamas 24 mėn. terminui. Prašome susitarimą dėl pagalbos siųsti el. paštu: ***. 

Jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pagal JANĮ 8 str. 1 d., pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis), Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo. 


PRIDEDAMA:  1. Bendrovės kreditorių sąrašas.  2. Bendrovės balansas. 

UAB Smetonos klubas direktorius ***


Gelu, MB nemokumo pranešimas

MB GELU 

Įmonės kodas 30573528, Adresas Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r., tel. Nr. ***, el. Paštas ***


Kreditoriams 

(pagal sąrašą) 

2023-08-24 

PRANEŠIMAS 
DĖL MB GELU BANKROTO PROCESO VYKDYMO NE TEISMO TVARKA IR MB GELU KREDITORIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO 

Mažoji bendrija Gelu (toliau - MB Gelu arba įmonė) - LR Mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo - mažoji bendrija. Įmonės kodas: 30573528. Adresas: Adresas Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r. Įmonė juridinių asmenų registre įregistruota 2021 m. balandžio 14 d. 

Veiklos tikslai: vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas; elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; specializuota statybos veikla; valymo veikla. 

2023 m. liepos 31 d. įmonės neįvykdytos prievolės *** Eur (skola nėra galutinė). Turtas iš viso *** Eur, iš jų: materialus ilgalaikis turtas - *** Eur, trumpalaikis turas - *** Eur, iš jų: atsargos - *** Eur, per vienerius metus gautinos sumos - *** Eur, pinigai *** Eur. (Pridedamas balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kreditorių sąrašas, skolininkų sąrašas, turto sąrašas). 

Įmonė negali vykdyti turtinių prievolių. Įmonės įsipareigojimai viršija jos turto vertę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau - JANĮ) Įmonė yra nemoki (JANĮ 2 str. 7 d., 71 d.). 

Vadovaujantis JANĮ 6 str. juridinio asmens vadovo pareiga, juridiniam asmeniui tapus nemokiam, nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą. 

Pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą, tai yra iki 2023 m. rugsėjo 14 d. priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 8 str. 2 d. 3 d.). 

MB Gelu kreditorių susirinkimas kviečiamas 2023 m. rugsėjo 14 d. 11 val., adresu ***. 

Pakartotinis MB Gelu kreditorių susirinkimas šaukiamas 2023 m. rugsėjo 25 d. 11 val. adresu ***. 


DIENOTVARKĖ: 

1. Dėl kreditorių susirinkimo darbo reglamento tvirtinimo 

2. Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų 

3. Dėl bankroto paskelbimo MB Gelu (juridinio asmens kodas 30573528, buveinės adresas: Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r.) 

4. Dėl MB Gelu (juridinio asmens kodas 30573528, buveinės adresas: Žalioji g. 40, Uliūnų 

k., Ramygalos sen., Panevėžio r.) bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka 

5. Dėl MB Gelu bankroto administratoriaus paskyrimo ir įpareigojimų administratoriui 

6. Dėl bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą nemokumo administratoriui 

7. Dėl lėšų administravimo išlaidoms, iki pirmo kreditorių susirinkimo, patvirtinimo 

8. Dėl turto, dokumentų ir informacijos perdavimo terminų 

9. Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti. 


SIŪLYMAI DIENOTVARKĖS KLAUSIMAIS 

1. Siūloma patvirtinti kreditorių susirinkimo darbo reglamentą. 

Kreditorių susirinkimui pirmininkauja kreditorių susirinkimo pirmininkas, jam neatvykus - MB Gelu direktorius, kreditorių susirinkimui sekretoriauja susirinkime dalyvaujantis kreditorius. Į kreditorių susirinkimą neatvykus nė vienam kreditoriui, kreditorių susirinkimo protokolą surašo ir pasirašo MB Gelu direktorius. 

2. Siūloma kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti VSDFV Panevėžio skyriaus atstovą arba jo reikalavimo teisių perėmėjo atstovą. 

3. Įmonė negali vykdyti turtinių prievolių. Įmonės įsipareigojimai viršija jos turto vertę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau - JANĮ) įmonė yra nemoki (JANĮ 2 str. 7 d., 71 d.). 

Siūloma iškelti MB Gelu (juridinio asmens kodas 30573528, buveinės adresas: Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r.) nemokumo (bankroto) bylą. 

4. MB Gelu bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka, nes yra tenkinamos visos JANĮ 11 straipsnio 1 dalies sąlygos. 

Sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka laikomas priimtu, jeigu jam pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną. 

Siūloma MB Gelu (juridinio asmens kodas 30573528, buveinės adresas: Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r.) bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 

5. Nemokumo administratorių skiria kreditorių susirinkimas (JANĮ 12 str. 2 d.). Siūloma paskirti MB Gelu nemokumo administratoriumi UAB Notisa ***). 

Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms JANĮ 37 straipsnio normoms nėra (pridedama, Sutikimas - deklaracija). 

Įpareigoti administratorių įvykdyti LR JANĮ 27 str. 2 ir 3 d., 59 str. reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jam priskirtas funkcijas. 

6. JANĮ 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bazinis atlygis už bankroto proceso administravimą yra atlygio nemokumo administratoriui dalis už visą bankroto proceso administravimo laikotarpį ir jo sumą nustato teismas (kai bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka kreditoriai), vadovaudamasis Vyriausybės patvirtintais atlygio už bankroto proceso administravimą dydžiais. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms kreditoriai motyvuotu nemokumo administratoriaus arba kreditorių susirinkimo prašymu turi teisę pakeisti nustatytą bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą sumą (JANĮ 77 straipsnio 3 dalis). Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 924 Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo nustatyta, kad bazinio atlygio dydis negali būti mažesnis už 5 MMA ir didesnis už 50 MMA (Pridedama deklaracija). 

Vadovaujantis nuo 2021 m. sausio 1 d. įdiegta nemokumo administratorių atrankos programa AVNIS, nemokumo administratoriui nustatomas *** Eur dydžio bazinis atlygis, kuris gali būti keičiamas JANĮ 77 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

7. Siūloma patvirtinti 2 MMA, tai yra *** Eur lėšų sumą administravimo išlaidoms apmokėti (turto, dokumentų perėmimo ir saugojimo, pašto, kanceliarinių, ryšio, statuso registravimo, buhalterinėms, transporto ir kt. išlaidoms) kurią administratorius galės naudoti iki pirmo kreditorių susirinkimo (Pridedamas prašymas su priedais). 

8. Įmonės valdymo organams nustatytinas penkiolikos dienų terminas nuo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos perduoti nemokumo administratoriui įmonės valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, visus įmonės dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą įmonės informaciją, susijusią su jos veikla (JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 57 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). 

Siūloma nustatyti 15 (penkiolikos) dienų nuo kreditorių susirinkimo protokolo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį netekę įgaliojimų MB Gelu valdymo organai privalo perduoti paskirtam nemokumo administratoriui juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą; visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą juridinio asmens informaciją, susijusią su jo veikla. Perduoti nemokumo administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą kreditorių susirinkimo protokolo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 

9. Kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties (kreditorių susirinkimo protokolo) iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas (JANĮ 41 str. 1 d.). 

Siūlymas - kreditoriai per 30 (trisdešimties) dienų terminą nuo kreditorių susirinkimo protokolo iškelti nemokumo bylą paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje dienos gali pateikti paskirtam nemokumo administratoriui savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus, kartu nurodant, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas. 

PRIDEDAMA. 2023 m. liepos 31 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, kreditorių sąrašas, skolininkų sąrašas, turto sąrašai, nemokumo administratoriaus sutikimas deklaracija, nemokumo administratoriaus prašymas su priedais dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, balsavimo biuletenis 


MB Gelu direktorius ***


Vipresta, UAB nemokumo pranešimas

UAB VIPRESTA
2023 m. liepos 27 d., Nr. ---


Pranešimas
Dėl UAB VIPRESTA nemokumo proceso inicijavimo


Gerbiamas kreditoriau, informuoju, kad UAB Vipresta (toliau — Bendrovė) susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau tęsti įmonės veiklą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įmonės vadovas inicijuoja įmonės nemokumo procesą

LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 6 str. numato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam. juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. JAN 8 str 1 d. numato, kad juridinio asmens vadovas nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams. JANĮ 21 straipsnio 2 dalis numato, kad bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. Pagal JANĮ 2 straipsnio 7 dalį juridinio asmens nemokumas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršijo jo turto vertę.

Nurodome, jog šios dienos duomenims Bendroves įsiskolinimas Jums/Jūsų bendrovei pagal UAB Vipresta buhalterines apskaitos dokumentus sudaro --- Eur.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją bei UAB Vipresta finansinius rodiklius, pranešame, kad Bendrove negali vykdyti turtinių prievolių kreditoriams, tame tarpe ir šiame pranešime nurodytos prievolės, nes visi UAB Vipresta įsipareigojimai kreditoriams viršija turimo turto verte. Bc to, teismuose UAB Vipresta yra iškelta byla bei buvo pradėti priverstinio išieškojimo procesai pagal išduotus vykdomuosius dokumentus. Taigi, UAB Vipresta śiuo meta yia nemoki (JANĮ 2 str. 7 d.), dėl to Bendrovės vadovas inicijuoja UAB Vipresta nemokumo procesą JANĮ 8 str. 1 d numatyta tvarka.

Sprendimui bankroto proccsą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatytas 16 dienų terminas nuo šio pranešimo įteikimo kreditoriams dienos. Laukiame Jūsų atsakymo bei pozicijos dėl proceso eigos. Tuo atveju, jeigu negausime iš Jusų sprendimo, bankroto procesą vykdyti nc teismo tvarka per 16 dieną nuo śio pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės i teismą dėl UAB Vipresta nemokumo bylos iškėlimo (JANĮ 8 str. 2 d.)

Direktorius


VOKĖ-III, UAB nemokumo pranešimas

“Vokė-III UAB”
juridinio asmens kodas 120959622
Kreditoriui
UAB ***
2023/07/21 d. Nr. 50
PRANEŠIMAS
APIE “VOKĖ-III UAB” NEMOKUMO PROCESO
INICIJAVIMĄ, SIŪLYMĄ SUDARYTI SUSITARIMUS
DĖL PAGALBOS
Informuojame, kad “VOKE-III UAB” turi laikinų finansinių
sunkumų, todėl vadovaujantis Lictuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymo (toliau — JAN]) nuostatomis
“VOKĖ-III UAB” teikia pranešimą kreditoriui del nemokumo
proceso inicijavimo, susitarimo del pagalbos sudarymo ir
restrukturizavimo proceso inicijavimo.

Įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais dél sumažėjusių
vartotojy užsakymų (B2C) ir vėluojančių verslo klienty projektų
(B2B). Didzioji dalis Bendrovés pajamų yra gaunama iš
pardavimų verslo klientams užsienio rinkose, del užsienio
statybos darbų, reikšminga esamų projektų, už kuriuos jau yra
gauti avansai, dalis persikėlė iš 2023 m. birželio — rugpjūčio
periodo, 2023 m. rugpjūčio — gruodžio periodus, atitinkamai
persikėle ir gamybos darbai bei turimos gauti pajamos pagal
patvirtintus uzsakymus. Siekiant stabilizuoti situaciją, įmonės
vadovybė patvirtino ir pradėjo įgyvendinti išlaidų mažinimo
programą bei siekia susitarti su visomis suinteresuotomis šalimis
del įmonės mokėjimų įvykdymo. Bendrovė turi solidų esamų
užsakymų portfelj ir šiuo metu derina su verslo klientais
užsakymus 2024 m. pirmam pusmečiui, kas suteikia galimybę
įmonei tęsti veiklą. Svarbu pažymėti, kad UAB ,,VOKE-III“
sutartis su klientais planuoja vykdyti pilna apimtimi pagal
sutartyse numatytus įsipareigojimus ir terminus.

Remiantis buhalteriniais apskaitos duomenimis, 2023 m.
birzelio 30 d. “VOKE-III UAB” Jums yra skolinga ***
EUR.

Jei turite klausimų dėl “VOKE-III UAB” įsipareigojimo Jūsų
atžvilgiu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Vadovaujantis JAN] 8 str. reikalavimais, bendrovė yra įpareigota
pasiūlyti bendrovės kreditoriams sudaryti susitarimą dėl
pagalbos. Vykdydama šią pareigą, bendrove siūlo kreditoriui
sudaryti susitarimą dėl pagalbos ir prašo kreditoriaus sutikti
atidėti bendrovės jam vykdytinų finansinių jsipareigojimų
įvykdymo terminą iki termino, nurodyto “VOKĖ-III UAB”
restruktūrizavimo plano projekte, taikytinų  kreditorinių
reikalavimų tenkinimo eilei, kuriai priskirtini kreditoriaus
reikalavimai.

Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalba Bendrovei turi būti
pateiktas raštu iki 2023 m. rugpjūčio 16 d. Kreditoriui nepateikus
sutikimo suteikti pagalbą iki nustatyto termino, bus laikoma, kad
kreditorius atsisakė sudaryti susitarimą dėl pagalbos.
Tuo atveju, jeigu Bendrovei nepavyktų su dauguma kreditorių
sudaryti susitarimų del pagalbos, Bendrove inicijuos
restruktūrizavimo procesą.

“VOKE-III UAB” yra parengusi restruktūrizavimo projektą.
Del išsamesnės informacijos apie restruktūrizavimo procesą
ir/ar susipažinimo su restruktūrizavimo projektu kreiptis el.
paštu *** ar telefonu ***.

“VOKĖ:-1I1 UAB” direktorius
***


S-Form, UAB nemokumo pranešimas

Pranešimai kreditoriams siunčiami pagal aktualų kreditorių sąrašą 2023-07-05 dienai. Pranešimai kreditoriams siunčiami elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

PRANEŠIMAS 
UAB „S-FORM nemokumo proceso inicijavimo 
2023-07-05, Alytus 

Faktinės pranešimo pateikimo aplinkybės 

Uždaroji akcinė bendrovė „S-FORM (įmonės kodas 300027737, toliau tekste ir S-Form) įregistruota 2004 m. gegužės 20 d. VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre. 2004-07-09 S-Form buvo įregistruota į PVM mokėtojų registrą ir jai suteiktas PVM mokėtojo kodas Nr.LT100001086712. Pagrindinė veikla - baldų gamyba ir prekyba. 2023-07-05 duomenimis, įmonėje dirba 168 darbuotojai, nuo 2017-11-03 S-Form vadovas yra Saulius Mockus. 

Pagal iš anksto sudarytas sutartis, S-Form gamina baldus ir juos eksportuoja į Vakarų Europą bei atlieka baldų gamybos paslaugas iš užsakovo medžiagų užsienio pirkėjams. Nuo 2020 metų pagrindinis produkcijos pirkėjas yra Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG ir visi įmonės gamybos procesai yra orientuoti į šio pirkėjo užsakymų vykdymą. 

2023 m. gegužės pabaigoje įmonė buvo informuota, kad 2023-05-15 pagrindiniam S-Form pirkėjui Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG pradėta išankstinė savarankiško administravimo procedūra, numatyta Vokietijos Juridinių asmenų nemokumo kodekso 270 str. Vokietijos Federacinėje Respublikoje savarankiškas administravimas reiškia, kad subjektui yra pradedama administruoti laikinoji bankroto byla, kuria siekiama užtikrinti (taikyti saugumo priemones) skolininko turto apsaugą ir skirti nemokumo klausimą spręsti atsakingam apylinkės teismui - bankroto teismui. Laikinuoju Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG administratoriumi paskirtas advokatas ***. Laikinojo bankroto administratoriaus pareigos baigiasi nemokiai įmonei iškėlus bankroto bylą arba pradėjus restruktūrizacijos procesą, tačiau šis klausimas Vokietijoje bus nagrinėjamas tik šių metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje. 

Taigi, pagrindinis S-Form produkcijos pirkėjas netikėtai susidūrė su finansinėmis problemomis, kurių S-Form negalėjo numatyti ir dėl šios priežasties, nuo 2023 m. gegužės 15 d. net šešis kartus sumažėjo S-Form pardavimų apimtys ir pardavimų mažėjimo tendencijos išlieka. 

Pažymėtina ir tai, kad minėtasis pagrindinis pirkėjas, pasinaudojo laikinojo bankroto galimybe ir nuo 2023 m. gegužės vidurio sustabdė mokėjimus S-Form už pateiktas prekes. Šiai dienai Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG įsiskolinimas sudaro *** Eur ir šios skolos išieškojimo galimybių trumpuoju laikotarpius nėra. 

Dėl tokios situacijos, nuo 2023 metų gegužės vidurio UAB S-Form buvo priversta stabdyti veiklą ir skelbti 2 savaičių prastovas darbuotojams, kurios vien per gegužės mėnesį sugeneravo *** Eur gamybinės veiklos nuostolių. 

2023-07-04 iš Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG buvo gauta informacija, kad 2023 m. rugpjūčio mėnesį 2 savaitėms bus stabdomas naujų užsakymų priėmimas, o tai reiškia, kad įmonė vėl bus priversta skelbti 2-3 savaičių prastovas, kas neišvengiamai vėl sugeneruos apie *** Eur nuostolių. Be to, Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG nepatvirtino naujų užsakymų rugsėjo mėnesiui, tad labai tikėtina, jog per artimiausius tris mėnesius S-Form bus priversta visiškai ir negrįžtamai sustabdyti veiklą ir patirti didžiulius nuostolius, kurių kompensuoti nebus jokių galimybių. UAB „S-FORM" balanso duomenims 2022-12-31 dienai, Įmonės turtas sudarė 2 *** Eur, o įsiskolinimai sudarė*** Eur. 2023-07-05 dienos duomenimis, S-Form turto masė sudarė *** Eur, o įsiskolinimai sudarė *** Eur. 

Nors S-Form balanso turto ir įsipareigojimų rodikliai yra teigiami, tačiau įvertinius balansinę įmonės turto sudėtį (*** Eur sudaro riboto likvidumo nematerialus turtas, *** Eur sudaro abejotina debitorinė skola, dalis prekių atsargų skirta tik konkretaus užsakovo užsakymui vykdyti ir nutraukus gamybą jų vertė ženkliai sumažės) bei galimus veiklos nuostolius dėl gamybos sustabdymo, įmonei iškilo realus nemokumo pavojus. 

Pažymėtina, kad S-Form dirba 168 darbuotojai, kurių atleidimo sąnaudų, dėl ženkliai sumažėjusių gamybos apimčių, nėra galimybių kompensuoti pardavimų pajamomis, tad konstatuotina, jog sustabdyti nuostolingos veiklos S-Form nebeturi finansinių galimybių, o kreditorių pagalbos arba Įmonės restruktūrizavimo perspektyvų nėra. 

Remiantis aukščiau išdėstytu, bei dėl didėjančių santykinių gamybos kaštų ir drastiško pardavimų apimčių mažėjimo, įmonės vadovas nebemato galimybių tęsti veiklos tad konstatuotina, jog UAB „S- FORM" yra nemoki ir jai turi būti inicijuojamas nemokumo procesas. 

LR JANĮ 8 str. nustatytos sąlygos, kokiu būdu nemokumo procesą inicijuoja pats juridinis asmuo. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamiesi LR JANĮ 8 str. 1,2 d., 11 str. nuostatomis pranešame: 

1. UAB „S-FORM“, įmonės kodas 300027737, buveinė Pramonės g. 16A Alytus, yra nemoki ir jai inicijuojamas nemokumo procesas. 

2. Pranešimai kreditoriams apie nemokumo proceso inicijavimą siunčiami tik elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

3. Sprendimui dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka priėmimo nustatomas 16 dienų terminas. 

4. Dėl šios priežasties, 2023 m. liepos 21 d. 10 val. šaukiamas UAB „S-FORM“ kreditorių susirinkimas. 

Kreditorių susirinkimas vyks *** (nemokumo administratoriaus kontora). Numatoma kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Dėl UAB „S-FORM", įmonės kodas 300027737, juridinis adresas Pramonės g. 16A , Alytus, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

3. Dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo. 

4. Dėl termino nustatymo kreditorių reikalavimams pareikšti. 

5. Dėl pavedimų suteikimų. 

5. Pažymime, kad jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nebus priimtas sprendimas dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, UAB „S-Form" kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

UAB „S-FORM“ pareiškimai ir patvirtinimai: 

Šiuo pranešimu pareiškiame ir patvirtiname, kad: 

1. 2023-07-05 duomenimis teismuose nėra iškelta bylų, kuriose UAB „S-FORM" būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

2. Iš UAB „S-FORM" turto nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus; 

3. Nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 

Kreditoriai UAB „S-FORM" kreditorių susirinkime kreditoriai gali dalyvauti ir balsuodami raštu, užpildant balsavimo biuletenį. Balsavimo raštu biuleteniai priimami iki 2023 m. liepos 21 d. 10:00 val. Užpildytas ir elektroniniu parašu pasirašytas balsavimo biuletenis siunčiamas elektroniniu paštu ***. 

Jei kreditorius neturi galimybės balsavimo raštu biuletenio pasirašyti elektroniniu parašu, balsavimo raštu biuletenis iki numatytos kreditorių susirinkimo dienos turi būti išsiųstas adresu ***. 

Su kreditorių susirinkimo nutarimų projektais kreditoriai galės susipažinti nuo š.m. lapkričio 15 d. Visa aktuali informacija ir kreditorių susirinkimo nutarimų projektai kreditoriams bus siunčiami elektroniniu paštu ***. Kartu su balsavimo raštu biuleteniu prašome pateikti įgaliojimus veikti atitinkamo kreditoriaus vardu bei tinkamai patvirtintus nuorašus (fizinių asmenų įgaliojimų nuorašų tikrumas turi būti patvirtintas pas notarą, juridinių asmenų – bendrovės vadovo parašu bei bendrovės antspaudu). 
Pridedama: 

1. 2022-12-31 UAB „S-FORM" balansas - 2 lapai 

2. 2023-07-05 UAB „S-FORM" balansas - 2 lapai 

3. 2023-07-05 UAB,,S-FORM" kreditorių sąrašas -2 lapai 

4. Balsavimo raštu biuletenis -2 lapai 

5. Kreditorių susirinkimo nutarimų projektai -2 lapai 

6. Nemokumo administratoriaus Arūno Gedeikio sutikimas teikti nemokumo administravimo paslaugas -2 lapai 

Direktorius


Arkadas, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Arkadas

Juridinio asmens kodas 304581374 

Adresas Paplaujos g. 3A-6, Vilnius 

***

PRANEŠIMAS 
dėl nemokumo proceso inicijavimo
2023-06-23, Vilnius 

Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB „Arkadas“ nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB „Arkadas *** buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra *** Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekdami išspręsti esamus laikinus UAB „Arkadas finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant aukščiau nurodytos skolos mokėjimą. UAB „Arkadas siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą sumokant lygiomis dalimis per 4 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 6 mėnesius. Šis siūlymas nėra laikomas susitarimo oferta, o kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB „Arkadasrestruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

UAB „ArkadasDirektorius ***


Jonviga, UAB nemokumo pranešimas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONVIGA“ 

juridinio asmens kodas 305195518, PVM mokėtojo kodas LT100013088815 registracijos adresas Vandžiogalos pl. 98, LT-47470 Kaunas 


PRANEŠIMAS DĖL UAB „JONVIGA“ BANKROTO PROCESO INICIJAVIMO  

2023 m. balandžio 18 d. 

Kaunas 


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis UAB „Jonviga“. juridinio asmens kodas 305195518. (toliau Bendrovė), praneša, kad dėl sunkios finansinės padėties neturi galimybės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl siekdama apsaugoti kreditorių interesus, praneša, jog inicijuoja Bendrovės bankroto procesą teismo tvarka. 

Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 1-3 punktais. prašome Jūsų per 15 dienų terminą nurodyti. ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos). Bendrovė bus priversta teikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

prasme. 

Šis pranešimas yra laikoma nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 straipsnio 

Mūsų duomenimis Bendrovės įsiskolinimas Jūsų naudai sudaro *** eurų sumą. 

Kilus klausimams, prašome susisiekti. esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome siųsti elektroniniu paštu ***

UAB „Jonviga“ direktorius ***


NORDUS, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS Dėl UAB „NORDUS nemokumo 
(restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo 
2023 m. balandžio mėn. 20 d., Klaipėda 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Remiantis UAB „Nordus (toliau Bendrovė) 2023 m. pirmojo ketvirčio finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir galimai ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. 

2022 gruodžio 22 d. balanso duomenimis bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2022 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis sudaro *** Eur, o Bendrovės turtas *** Eur, nuosavas kapitalas *** Eur. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius pagal reikalavimo teisių perėmimo sutartį, kuriam 2023 m. balandžio 18 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** Eur (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove: 

1.Atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 50 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos. 

2.Suteikiant finansinę pagalbą teisinės pagalbos išlaidoms, tam kad būtų galima teisminiu būdu išieškoti Bendrovei priklausančias sumas, kurios padengtų kreditorinį reikalavimą pilna apimtimi. 

3.Atsisakyti išieškojimo veiksmų, tam, kad būtų galima tęsti vykdomą ūkinę - finansinę veiklą. 

Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu. 

Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti elektroniniu paštu ***.

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

UAB „NordusDirektorius *** 


R. Vytės IĮ nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

DĖL R.VYTĖS INDIVIDUALIOS ĮMONĖS 

NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2023-01-30 Nr. ***

Kaunas 


Informuojame, kad 2023-01-27 d. R. Vytės individualios įmonės, įmonės kodas - 150005378, juridinis adresas ***, savininkas kreipėsi į UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą su pavedimu atlikti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus veiksmus dėl R. Vytės individualios įmonės nemokumo proceso inicijavimo. 

R. Vytės individualios įmonės neįvykdyta Jums prievolė *** Eur. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 d., pažymima, kad jeigu per šiame pranešime nurodyta terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka R. Vytės individuali įmonė kreipsis į teismą dėl nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo. 

Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas 15 dienų terminas nuo šio pranešimo įteikimo dienos. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1 d., šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. 

Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į R. Vytės individualios įmonės direktorę ***, tel.***arba savininką *** tel. ***, el. paštas ***. 


PRIDEDAMA: 
1. R. Vytės individualios įmonės prašymo/įgaliojimo kopija. 

L. e. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro direktorės pareigas ***


Grundas, UAB nemokumo pranešimas

Įm. k. 303198889, veiklos adresas Švepelių g. 3, Klaipėda 


PRANEŠIMAS 

Dėl UAB Grundas nemokumo proceso inicijavimo
2023-03-10, Klaipėda 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 21 straipsnio 2 dalis numato, kad bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. Pagal JANĮ 2 straipsnio 7 dalį juridinio asmens nemokumas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršijo jo turto vertę. 

Nurodome, jog šios dienos duomenims UAB Grundas įsiskolinimas Jums/Jūsų bendrovei pagal UAB Grundas buhalterinės apskaitos dokumentus sudaro *** Eur. 

Informuojame, kad UAB Grundas negali vykdyti finansinių įsipareigojimų dėl nemokumo ir siūlo spręsti UAB Grundas mokumo atkūrimo klausimą per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos siūlant sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti, apimantį reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymo, prievolės pakeitimą kita prievole ir pan. 

Pažymime, jog jeigu nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, 2023 m. balandžio 03 d. įvyks UAB Grundas kreditorių susirinkimas dėl bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka (šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkė pridedama). 

1. Kreditorių susirinkimo darbotvarkė.  Direktorius ***


Simnola, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

Dėl UAB „Simnola“ nemokumo proceso inicijavimo 

Alytus 

2023-03-06 

Informuojame, kad *** yra UAB „Simnola“ kreditorius ir pagal mūsų turimus buhalterinius duomenis UAB „Simnola“ jums yra skolinga *** eurų sumą. 

Šiuo metu UAB „Simnola“ turi didelių finansinių sunkumų, todėl remiantis LR Nemokumo įstatymo 8 str., siūlome Jums sudaryti rašytinį susitarimą dėl pagalbos, kuriuo būtų nurašoma 80 % UAB „Simnola“ skolos arba siūlome inicijuoti UAB „Simnola“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka. 

Apie savo sutikimą ar nesutikimą dėl tokio susitarimo pasirašymo ar bankroto proceso inicijavimo ne teismo tvarka prašome mus informuoti el. paštu: *** per 25 kalendorines dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos. 

Jeigu Jūs nesutiksite su šiuo mūsų pasiūlymu sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar bankroto proceso inicijavimo ne teismo tvarka arba iš viso neatsakysite į šį mūsų pranešimą, tuomet UAB „Simnola“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai įmonei. 

Pagarbiai,  UAB „Simnola“ direktorius ***


Emhus, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS kreditoriui *** dėl UAB Emhus nemokumo
(restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo 

2023 m. vasario mėn. 28 d., Panevėžys 


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Vadovaujantis UAB Emhus (toliau - Bendrovė) 2023 m. vasario 28 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. 

Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2023 m. sausio 25 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro *** Eur, o Bendrovės turtas *** Eur, nuosavas kapitalas -*** Eur. 

2023 m. vasario 28 d. bendrovė turi debitorių kurie yra skolingi *** Eur, dėl kurių yra kilęs ginčas kurio bendrovė spręsti teismo kelių finansinių išteklių neturi. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2023 m. vasario 28 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** Eur (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos. 

Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu. 

Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu *** arba elektroniniu paštu ***. 

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 


Direktorius ***


Statybų taktikos grupė, UAB nemokumo pranešimas

***

PRANEŠIMAS 

DĖL NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2023 m. vasario 21 d. Vilnius 

          Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 2, 3 dalimis, pranešame apie inicijuojamą nemokumo procesą UAB „Statybų taktikos grupė“, juridinio asmens kodas 304738231. 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 8 str. 1 d. inter alia numato, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams. 

Šiuo pranešimu informuojame, jog UAB „Statybų taktikos grupė“ iškilo didelių finansinių sunkumų, dėl ko nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau vykdyti veiklą. Atsižvelgiant į tai, vadovas inicijuoja UAB „Statybų taktikos grupė“ nemokumo procesą. 

2023 m. vasario 07 d. duomenimis UAB „Statybų taktikos grupė“ skola *** naudai sudaro *** Eur sumą. Skola nėra suderinta, todėl, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su šiame pranešime nurodytos skolos dydžiu, prašome kreiptis dėl skolos suderinimo. 

Siekdami išspręsti UAB „Statybų taktikos grupė“ finansinius sunkumus, prašome ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos sudaryti susitarimą dėl pagalbos. 

Tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos suteikimo, tuomet bus svarstomas klausimas UAB „Statybų taktikos grupė“ bankroto (nemokumo) procesą vykdyti ne teismo tvarka (JANĮ 11 str. 1 d.). Tam yra organizuojamas kreditorių susirinkimas, kuris įvyks 2023 m. kovo 21 d., adresu ***.

Siūlome kreditoriams balsuoti raštu dėl UAB „Statybų taktikos grupė“ bankroto (nemokumo) proceso vykdymo ne teismo tvarka, užpildytus balsavimo raštu biuletenius prašome atsiųsti adresu ***, užtikrinant, jog balsavimo raštu biuleteniai būtų gauti ne vėliau kaip iki kreditorių susirinkimo pradžios, t. y. 2023 m. kovo 21 d. 14 val., užpildytus ir pasirašytus kreditorių balsavimo raštu biuletenius galite siųsti el. paštu ***.  Siūloma kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Kreditorių susirinkimo procedūriniai klausimai (pirmininko, sekretoriaus išrinkimas);
2. Dėl UAB „Statybų taktikos grupė“ ir kreditorių susitarimo dėl pagalbos suteikimo; 3. Dėl UAB „Statybų taktikos grupė“ bankroto (nemokumo) proceso vykdymo ne teismo tvarka;  4. Dėl UAB „Statybų taktikos grupė“ nemokumo administratoriaus paskyrimo; 

5. Dėl pradinių bankroto (nemokumo) proceso administravimo išlaidų patvirtinimo;
6. Kiti klausimai. 

Vadovaujantis JANĮ 11 str. 3 d. sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka bus priimtas, jeigu sprendimo priėmimo dieną bus tenkinamos JANĮ 11 str. 1 d. numatytos sąlygos ir sprendimui pritars kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų UAB „Statybų taktikos grupė“ turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną. 

Pažymime, kad vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 d., 3 d. jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba aukščiau nurodytame kreditorių susirinkime priimtas sprendimas Bendrovės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. 

Pagarbiai,  UAB „Statybų taktikos grupė“ 

Jurstata, UAB nemokumo pranešimas

***

PRANEŠIMAS 
Apie nemokumo proceso inicijavimą 
2023-02-23, Kaunas 

Man, advokato padėjėjui ***, yra pavesta atstovauti UAB "Jurstata" (juridinio asmens kodas: 304285368, buveinės adresas: ***) interesus. Šią aplinkybę patvirtina prie šio reikalavimo pridedamas išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (Priedas Nr. 1). 


Informuojame, kad dėl COVID-19 sukeltų komplikacijų 2022-12-09 mirė UAB "Jurstata" vadovas ir vienintelis akcininkas. Teismine tvarka buvo pradėta procedūra dėl vadovo pakeitimo. Naujai paskirtas vadovas pavedė atstovus atvykti į UAB "Jurstata" veiklos vykdymo vietą, kur atvykę įmonės darbuotojai paaiškino, kad ankstesniajam vadovui dėl COVID-19 sukeltų komplikacijų patekus į ligoninę, įmonės veikla sustojo, darbų vykdymas objektuose nutrauktas. 


Susipažinus su bendrovės patalpose buvusiais buhalteriniais apskaitos duomenimis matyti, kad UAB "Jurstata" laiku negali vykdyti turtinių prievolių, o UAB "Jurstata" įsipareigojimai viršija jos turimo turto vertę.

Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. informuojame, kad 2022-12-31 buhalteriniais duomenimis UAB "Jurstata" neįvykdyta prievolė siekia *** Eur sumą. UAB "Jurstata" neturi šiai dienai jokių finansinių galimybių šią prievolę įvykdyti, todėl UAB "Jurstata" vadovas inicijuoja nemokumo procesą. 


UAB "Jurstata", turinti *** Eur dydžio neįvykdytą prievolę (2022-12-31 buhalteriniais duomenimis) Jūsų kaip kreditoriaus atžvilgiu, inicijuoja bankroto procesą ir siūlo Jums sudaryti susitarimą dėl pagalbos.

Atkreipiamas dėmesys, kad per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos nesudarius Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 10 str. numatyto susitarimo dėl pagalbos, UAB "Jurstata" kreipsis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo. 


Kilus kokių nors neaiškumų dėl šio pranešimo, prašome susisiekti su advokato padėjėju *** (el. p. ***, Advokatų profesinė bendrija ***). 

Pridedama: 

Priedas Nr. 1 - išrašas iš teisinių paslaugų sutarties. 

Pagarbiai  UAB "Jurstata" atstovas advokato padėjėjas ***


Thorbek, UAB nemokumo pranešimas

UAB THORBEK, j.k. 305822305 

***, Lentvaris Trakų raj. 

Kreditoriui ***

PRANEŠIMAS 

2023 m. vasario 12 d. 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 5 str. nurodoma, kad nemokumo procesą inicijuoti privalo juridinio asmens vadovas, jeigu juridinis asmuo yra nemokus. 

Remiantis nurodymu, siunčiu jums pranešimą apie UAB THORBEK finansinius sunkumus, kadangi bendrovė yra nemoki. 

Remiantis LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. UAB THORBEK nemokumo procesą inicijuoja juridinis asmuo. Juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis. 

Jums neįvykdyta prievolė 2023 m. vasario 12 d. dienai yra *** Eur. 

Siūlau Jums per 15 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo dienos sudaryti su UAB THORBEK susitarimą dėl pagalbos arba priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, jei per nurodyta (15 dienų) terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, THORBEK kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 8 str. 2 d.). 

Prašau savo sprendimą siųsti el.pašto adresu: ***

Direktorė ***


Santranga, UAB nemokumo pranešimas

UAB Santranga 

Juridinio asmens kodas 304857310 

Adresas Drobės g. 25C, Kaunas, el. paštas: ***, Mob. ***

UAB Santranga kreditoriui 

PRANEŠIMAS 

DĖL UAB SANTRANGA NEMOKUMO PROCESO 

2023-02-08 Kaunas 

Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. pranešame, kad ***, yra šaukiamas UAB Santranga (toliau- Bendrovė) kreditorių susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas Bendrovės bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka klausimas. Jei susirinkime nebus priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Susitarimo dėl pagalbos galimybė kreditoriams nėra siūloma, kadangi Bendrovė veiklos vykdyti ateityje nemato galimybių. 

Kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Dėl Kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio išrinkimo. 

3. Dėl UAB Santranga bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

4. Dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo. 

5. Dėl kreditorių finansinių reikalavimų pareiškimo termino nustatymo.
6. Dėl įpareigojimų UAB Santranga vadovui. 

Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 51 str. 3 d., 4 d. kreditoriai turi teisę dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašyto sprendimo projekto balsuoti iš anksto raštu. Balsuojant raštu užpildyto balsavimo raštu biuletenio originalą prašome atsiųsti (pateikti) adresu: *** arba elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį atsiųsti elektroniniu paštu *** iki ***, Jūsų balsavimas bus įskaitytas į kreditorių susirinkimo metu priimamus sprendimus. 

PRIDEDAMA. Balsavimo raštu biuletenis. 

Pagarbiai 

UAB Santranga

Direktorius ***

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ***


Hugaas Construction, UAB nemokumo pranešimas

UAB Hugaas Construction 

juridinio asmens kodas 302764131 

Statybininkų g. 10, Gargždai, Lietuva 


KREDITORIUI ***

PRANEŠIMAS 
Dėl UAB UAB Hugaas Construction nemokumo proceso inicijavimo 
2023 m. vasario 7 d. 
Vilnius 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžtas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.  

UAB „Hugaas Construction, juridinio asmens kodas 302764131 (toliau Bendrovė) negali ir, tikėtina, ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl vadovaujantis JANĮ 6 straipsniu yra inicijuojamas nemokumo procesas. 

Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma pranešimo pateikimo dieną *** EUR. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam šio pranešimo išsiuntimo dieną, Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** EUR. 

Remiantis JANĮ 8 straipsnio 1-3 punktais, prašome, per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte suteikti Bendrovei pagalbą ir atsisakytumėte 75 proc. savo turimo reikalavimo Bendrovei. Kreditorių pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 75 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimų sumos. Taip pat, prašome, informuoti, ar sutiktumėte Bendrovės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 

Tuo atveju, jei per nurodytą 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos Bendrovei, kurie padėtų išvengti Bendrovės finansinių sunkumų arba nebus priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 

Esant poreikiui papildomos informacijos ar iškilus bet kokiems klausimams/neaiškumams, prašome kreiptis į *** el. paštu ***. 

Atsakymą per nurodytą terminą prašome siųsti el. paštu: ***, arba paštu: ***. 


PRIDEDAMA:  1) 2023-01-11 įgaliojimo nuorašas. 

Pagarbiai  ***


Amber Trade Group, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Amber trade group

Įmonės kodas 302939673 

Adresas: ***

El. paštas: ***

PRANEŠIMAS DĖL NEMOKUMO PROCESO-RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLOS 

INICIJAVIMO 

2023-01-31 

Vilnius 

Šiuo pranešimu informuojame Jus, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - LR JANĮ) 8 str. nuostatomis UAB „Amber trade group (įmonės kodas 302939673, adresas ***) yra inicijuojamas nemokumo-restruktūrizavimo procesas. Įmonė dėl nepalankios situacijos rinkoje šiuo metu susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, apyvartinių lėšų trūkumu, tačiau yra gyvybinga ir pasiryžusi grąžinti kreditoriams susidariusius įsiskolinimus. 

Pranešame, kad pagal UAB „Amber trade group buhalterinius apskaitos duomenis, UAB „Amber trade group turi Jums neįvykdytų piniginių prievolių *** EUR sumai. 

Vadovaujantis LR JANĮ 8 str. 1 d. ir 2 d., šiuo pranešimu siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt. Pažymime, kad jeigu per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Amber trade group kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Savo atsakymą į šį pranešimą, prašome pateikti UAB „Amber trade group adresu: *** arba el. pašto adresu ***


UAB „Amber trade group  Direktorius ***


Gildera, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

Dėl UAB „Gildera“ nemokumo (restruktūrizavimo) proceso inicijavimo 

2023 m. sausio mėn. 17 d. 
Anykščių raj. 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau LR JANĮ) 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Vadovaujantis UAB „Gildera“ (toliau Bendrovė) 2023 m. sausio 17 d. finansiniais duomenimis, Bendrovė patiria finansinių sunkumų, tačiau vykdo ir planuoja toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti prievoles ateityje (yra gyvybinga), gavus kreditorių pagalbą Bendrovės finansiniams sunkumams įveikti. 2023 m. sausio 17 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą. 

Kaip Jums yra žinoma, visas pasaulis susidūrė ne tik su koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukelta ypatingai sudėtinga situacija, tačiau ir beprecedenčiu energijos kainų šuolių kas tiesiogiai lėmė Bendrovės ženklų sąnaudų kilimą ir negalėjimą pelningai užbaigti pradėtus projektus, todėl Bendrovės inicijuojamas nemokumo (restruktūrizavimo) procesas su kreditorių pagalba leis Bendrovei išsilaikyti rinkoje, toliau tęsti vykdomą veiklą ir restruktūrizavimo proceso metu atstatyti Bendrovės ilgalaikį mokumą, likviduojant visus esamus įsiskolinimus. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2023 m. sausio 17 d. Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** EUR sumą. 

Remiantis LR JANĮ 8 str. 1 p. 3 p. nuostatomis, prašome per 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove sekančiomis sąlygomis: 

1. Atsisakant 70 proc. savo turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusios reikalavimo dalies grąžinimą išdėstant trečiais - ketvirtais metais, kurie pradedami skaičiuoti nuo susitarimo dėl pagalbos Bendrovei pasirašymo dienos; 

2. Atsisakant visų palūkanų ir (ar) netesybų Bendrovės atžvilgiu. 

Pažymime, kad, jeigu per 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminą nebus sudaryti susitarimai su visais kreditoriais dėl pagalbos pagal aukščiau nurodytas sąlygas, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (LR JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 


Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu: ***, Vilniaus r. arba elektroniniu paštu:***

Informuojame, kad per nurodytą 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei.


Pagarbiai,  UAB „Gildera“ generalinis direktorius ***


Dzūkijos statyba, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS

Dėl nemokumo proceso inicijavimo

2023-01-16, Alytus


Vadovaujantis Juridinių Asmenų Nemokumo Įstatymo 8 str. 4 d. 1 p. Pranešame, kad 2023-01-14 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra inicijuojama UAB „Dzūkijos statyba“ nemokumo procesas- restruktūrizavimo byla.

UAB „Dzūkijos statyba“ 2023-01-16 dienos buhalterinės apskaitos duomenimis skola Jūsų įmonės naudai sudaro *** Eur. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jei Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos suderinimo.

Siekdami išspręsti esamus laikinus UAB „Dzūkijos statyba“ finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant aukščiau nurodytą skolos mokėjimą.

UAB „Dzūkijos statyba“ siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą mokant lygiomis dalimis per 4 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 6 mėnesiai.

Šis pasiūlymas nėra laikomas susitarimo oferta, o kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui.

Tuo atveju, jei negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos per 15 darbo dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į Kauno apygardos teismą dėl UAB „Dzūkijos statyba“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Generalinis direktorius

***


Vilsofa, UAB nemokumo pranešimas

UAB Vilsofa“ 

juridinio asmens kodas 303440919 

adresas: Savanorių pr. 157A, Vilnius, LT-03150 

tel: *** 

Kreditoriams -tiekėjams 

PRANEŠIMAS 

dėl UAB Vilsofa“ savo įsipareigojimų nevykdymo bei prašymas sudaryti susitarimą dėl pagalbos 

(LR JANĮ 8 str. 1d.) 

2023m. sausio 11d. 

Vilnius 


UAB „Vilsofa" direktorius informuoja akcininką, darbuotojus bei bendrovės kreditorius, kad UAB Vilsofa“ (im. k. 303440919) finansinė padėtis yra labai sunki, UAB Vilsofa“ negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl UAB Vilsofa“ laikytina nemokia įmonė LR JANĮ prasme. 
Prašome kreditorius sudaryti su UAB Vilsofa“ susitarimą dėl pagalbos suteikimo, apie tokią galimybę pranešant raštu arba el. paštu UAB Vilsofa“ direktoriui *** per 15 dienų po šio pranešimo gavimo (iki 2023m. sausio 27 dienos). Iš anksto dėkojame. 
Pažymima, kad, jeigu per pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB Vilsofa“, direktorius sušauks kreditorių susirinkimą dėl nemokumo (bankroto bylos) iškėlimo juridiniam asmeniui UAB Vilsofa“ ne teismo tvarka (JANĮ 8 str. 2d). 

Kreditoriams (pagal sąrašą):  ***

UAB Vilsofa“  juridinio asmens kodas 303440919  adresas: Savanorių pr. 157A, Vilnius, LT-03150  Tel: *** EL.P: ***

Pagarbiai  Direktorius ***


KOPRA, UAB nemokumo pranešimas

UAB „KOPRA“, j.a.k. 222287850, Pamėnkalnio g. 3-5, Vilnius
PRANEŠIMAS

Dėl UAB KOPRA nemokumo proceso inicijavimo

2023 m. sausio 12 d., Vilnius

Gerbiamus kreditorius informuoju, kad UAB "Kopra" susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau tęsti įmonės veiklą.

Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įmonės vadovas inicijuoja įmonės nemokumo procesą. LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 6 str. numato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. JANĮ 8 str. 1 d. numato, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams.

Vadovaujantis JANĮ str. 2 d., informuojame, kad UAB "Kopra" yra neįvykdžiusi prievolės kreditoriui *** iš viso *** Eur apimtyje.

Pagal JANĮ 2 str. 18 d. nurodyta, jog pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau – pagalba finansiniams sunkumams įveikti) - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, sekančiomis sąlygomis:

- atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį neįvykdytų reikalavimų sumai.

- išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį neįvykdytų reikalavimų sumai.

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.) - atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti elektroniniu paštu.

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.

Vertindami šalių sutartinius santykius, esame pasirengę bendradarbiauti ir ieškoti visiems priimtinų sąlygų dėl galimos pagalbos. Kilus klausimams, prašome susisiekti Jums patogiu laiku.

Pagarbiai UAB „Kopra” vadovas

***


Makora, UAB nemokumo pranešimas

Kam: ***

PRANEŠIMAS Dėl UAB „MAKORA“ nemokumo (restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo 

2022 m. gruodžio mėn. 27 d., Vilnius 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Vadovaujantis UAB „MAKORA“ (toliau - Bendrovė) 2022 m. gruodžio 27 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. 

Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2022 m. gruodžio 27 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro *** Eur, o Bendrovės turtas *** Eur, nuosavas kapitalas *** Eur. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2022 m. gruodžio 27 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** Eur (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos. 

Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu. 

Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu *** arba elektroniniu paštu ***. 

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 


Direktorius ***


ELVO, UAB nemokumo pranešimas

UAB „ELVO 

Juridinio asmens kodas 304862916, buveinės adresas: Smolensko g. 6-422, Vilnius 

El. p.: *** 

***

PRANEŠIMAS 
dėl UAB „ELVO nemokumo proceso inicijavimo 

2022 m. gruodžio 7 d.
Vilnius 

Atsižvelgdami į tai, kad UAB „ELVO (juridinio asmens kodas 304862916) (toliau - Bendrové) turi neįvykdytų prievolių Jūsų atžvilgiu, taip pat į tai, jog šiuo metu Bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau yra gyvybinga, vykdo ir ateityje turi tikslą vykdyti ūkinę komercinę veiklą tam, kad būtų atsiskaityta su visais Bendrovės kreditoriais, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 8 str., 10 str., 21 str. nuostatomis, pranešame, kad tuo atveju, jeigu per 15 (penkiolika) dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos tarp Bendrovės ir kreditoriaus nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos (pagal JANĮ 2 str. 18 d. kreditorių suteikiama pagalba Bendrovės finansiniams sunkumams įveikti apima reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.), UAB „ELVO (juridinio asmens kodas 304862916) kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos Bendrovei iškėlimo. 

Pagarbiai  UAB „ELVO direktorius ***


Elconsa, UAB nemokumo pranešimas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ELCONSA


Juridinio asmens kodas 304437356 | Žygio g. 5-82, Vilnius ***

***

2022-11-22, Vilnius 


PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMĄ 

1. UAB „Elconsa buhalterinės apskaitos duomenimis, UAB „Elconsa skola kreditoriui ***  sudaro *** sumą. 
2. Informuojame, jog UAB „Elconsa yra nepajėgi vykdyti esamus įsipareigojimus kreditoriams, įmonė atitinka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - ir „JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje numatytą nemokaus juridinio asmens sąvoką, todėl yra inicijuojamos UAB „Elconsanemokumo procedūros. 
3. JANĮ 8 straipsnio 1 dalis numato, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. 
4. Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis 8 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis, šiuo informuojame Jus, kaip UAB „Elconsa kreditorių, kad tuo atveju, jeigu per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos, nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos įmonei arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, bus inicijuojamas teisminis UAB „Elconsa bankroto procesas. 
5. Visais su šiuo pranešimu susijusiais klausimais prašome susisiekti el. p. ***

UAB „Elconsa vadovas ***


DOVYRA, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Dovyra

Juridinio asmens kodas 152639573 

Buveinės adresas Felikso Vaitkaus g. 4, LT-77104 Šiauliai 

***


PRANEŠIMAS 

Apie ketinimą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo 

2022 m. lapkričio 22 d. 

Šiauliai 

Kaip Jums yra žinoma, UAB „Dovyra turi Jums neįvykdytą prievolę. Šiuo pranešimu informuojame Jus, jog UAB „Dovyra akcininkai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka 2022 m. lapkričio 22 d. priėmė sprendimą dėl UAB „Dovyra nemokumo proceso inicijavimo- kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Minėtas sprendimas buvo priimtas siekiant įveikti UAB „Dovyra finansinius sunkumus, išsaugoti jos gyvybingumą ir išvengti bankroto. Dėl šios priežasties siūlome Jums ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos sudaryti susitarimą su UAB „Dovyra dėl pagalbos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka, kuri apima reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. UAB „Dovyra *** duomenimis įsiskolinimas kreditoriui *** sudaro *** EUR. 


Taip pat pažymime, kad šis pranešimas kartu atitinka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 1 d. numatytą pranešimą, kad, jeigu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Dovyra kaip Jūsų skolininkas, kreipsis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Dovyra iškėlimo. 

Tikimės geranoriško bendradarbiavimo. 

Pridedama – 2022-11-22 neeilinio akcininkų susirinkimo kopija. 

Pagarbiai  UAB „DovyraDirektorius ***


EXPO VAKARAI, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

DĖL NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2022 m. lapkričio 7 d. 

Klaipėda 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 7 d. nurodyta juridinio asmens nemokumo apibrėžimas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Atsižvelgiant į tai ir vadovaudamasi JANĮ 8 straipsnio nuostatomis UAB Expo Vakarai, juridinio asmens kodas 140932935 (toliau - Bendrovė), nurodo, kad Bendrovė neturi galimybės laiku vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, yra nemoki, todėl inicijuojamas Bendrovės nemokumo procesas. 

Pagal Bendrovės finansinės apskaitos duomenis, Bendrovės Jums neįvykdytų piniginių prievolių suma yra *** Eur. 

JANĮ 8 straipsnis įtvirtina įmonei pareigą prieš inicijuojant nemokumo bylą teisme, pasiūlyti kreditoriui susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti arba bandyti bankroto procesą kelti ne teismo tvarka. Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 1-3 punktais, prašome Jūsų per 15 dienų terminą nuo šio pranešimo gavimo dienos nurodyti, ar sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos įmonei suteikimo. Tai pat, jei nesutinkate įmonei suteikti pagalbą finansiniams sunkumams įveikti ir Bendrovei nepavykus šių sunkumų įveikti kitomis priemonėmis, prašome informuoti, ar pritariate, kad Bendrovei nemokumo (bankroto) procesas būtų vykdomas ne teismo tvarka. 

Jeigu per aukščiau nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba gautas kreditorių pritarimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė dėl nemokumo bylos iškėlimo kreipsis į teismą. 

Informuojame, kad per aukščiau nurodytą terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Įmonei ir nesutinka dėl nemokumo (bankroto) proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

Šis pranešimas siunčiamas Jūsų buveinės adresu ir jis laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis). 

Kilus klausimams prašome kreiptis į Bendrovę el. paštu *** 


Pagarbiai  UAB Expo Vakarai direktorius 


Inoda, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Inoda“

Juridinio asmens kodas 303266607 

Adresas *** 

***

PRANEŠIMAS 
dėl nemokumo proceso inicijavimo 
2022-10-04 Vilnius 

Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB „Inoda“ nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB „Inoda“ 2022-09-28 buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra *** Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekdami išspręsti esamus laikinus UAB „Inoda“ finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant aukščiau nurodytos skolos mokėjimą. UAB „Inoda“ siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą sumokant lygiomis dalimis per 4 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 6 mėnesius. Šis siūlymas nėra laikomas susitarimo oferta, o kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB „Inoda“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

UAB „Inoda“ Direktorius ***


Meksas, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS DĖL UAB „MEKSAS“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2022-10-05 Nr. *** 

Kaunas 


Informuojame, kad 2022-10-05 d. UAB „Meksas“, įmonės kodas - 168544760, juridinis adresas – ***, vadovas kreipėsi į UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą su pavedimu atlikti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus veiksmus dėl UAB „Meksas“ nemokumo proceso inicijavimo. 

Šios dienos duomenimis UAB „Meksas“ neįvykdyta Jums prievolė ***.

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 d., pažymima, kad jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka UAB „Meksas“ kreipsis į teismą dėl nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo. 

Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas 15 dienų terminas nuo šio pranešimo įteikimo dienos. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1 d., šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. 

PRIDEDAMA: 

1. UAB „Meksas" prašymo/įgaliojimo kopija. 

Direktorius  ***


ANTICO, UAB nemokumo pranešimas

UAB “ANTICO” 

k. 305506022 

Dominikonų g. 16, LT-01131 Vilnius 

El. p.: ***

Kam: ***

PRANEŠIMAS 

Dėl nemokumo proceso inicijavimo UAB „ANTICO“ iniciatyva 

2022-09-29 

Vilnius 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (2019 m. birželio 13 d. įstatymas Nr. XIII-2221) 8 straipsnio nuostatomis šiuo pranešimu informuojame Jus, kaip UAB „ANTICO“ (toliau tekste – Įmonė) kreditorių, kurio atžvilgiu užfiksuota *** Eur dydžio Įmonės neįvykdyta piniginė prievolė, kad, jeigu per 15 (dienų) nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka) arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 11 str.), juridinis asmuo (Įmonė) kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. 

Apie savo pageidavimus bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka arba sudarytų susitarimą dėl pagalbos (jei tokie yra) maloniai prašome šiame pranešime nustatytu terminu informuoti UAB „ANTICO“ direktorių, ***, šiame pranešime nurodytais Įmonės kontaktais. 

Pagarbiai, 

UAB „ANTICO“ vardu 

Direktorius 

***


Aneilita, UAB nemokumo pranešimas

Kreditoriams (pagal sąrašą) 

PRANEŠIMAS DĖL UAB „ANEILITA BANKROTO PROCESO VYKDYMO NE TEISMO 

TVARKA 

2022 m rugpjūčio 22 d.  Panevėžys 

UAB „Aneilita“ (toliau - Įmonė) - LR civiliniu kodeksu nustatyta tvarka įsteigta ribotos civilinės atsakomybės uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės kodas: 304510345. Adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Kniaudiškių g. 25-20. Įmonė juridinių asmenų registre įregistruota 2017-04-27. 

Veiklos sritys: Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, kitų maitinimo paslaugų veikla, gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla, Lietuvos Respublikos įstatymams bei įmonės įstatams neprieštaraujančią veiklą, siekiant aukščiau išvardintų tikslų. Įmonė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems teisės aktuose ir įstatymuose. Įmonė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga įmonės tikslams pasiekti. 

2022 m. liepos 31 d. įmonės neįvykdytos prievolės *** Eur. Turtas iš viso *** Eur, iš jų: materialus turtas – *** Eur, trumpalaikis turas - *** Eur, sąskaita banke-*** Eur. 

Įmonė negali vykdyti turtinių prievolių. Įmonės įsipareigojimai viršija jos turto vertę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau – JANĮ) Įmonė yra nemoki (JANĮ 2 str. 7 d., 71 d.). 

Vadovaujantis JANĮ 6 str. juridinio asmens vadovo pareiga, juridiniam asmeniui tapus nemokiam, nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 11 str. ir kas išdėstyta, prašome: 

priimti sprendimą UAB „Aneilita“, į.k. 304510345, adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Kniaudiškių g. 25-20 bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 

Atsakymą pateikti iki 2022 m. rugsėjo 22 d. el. paštu ***. 

Negavus atsakymo iki nurodytos datos bus laikoma, kad sutinkate bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 

PRIDEDAMA. 2022-07-31 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas; 2022 m. liepos 31 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. 

UAB „Aneilita“ direktorius ***


Baldai pagal užsakymą, UAB nemokumo pranešimas

UAB “Baldai pagal užsakymą” 

Juridinio asmens kodas 305219524, 

Buveinės adresas Rusėnų k. 5, Rusėnų k., LT-14221 Vilniaus r., 

El.paštas: ***


Bendrovės kreditoriui 

PRANEŠIMAS 

Dėl įmonės nemokumo  2022-08-23 


Aš, ***, kuris esu UAB „Baldai pagal užsakymą“ (toliau- bendrovė) vadovas informuoju, kad bendrovė skolinga kreditoriams *** Eur (duomenys bus tikslinami). 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – LR JANĮ) 2 str. 7 d. nurodyta juridinio asmens nemokumo apibrėžimas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Atsižvelgiant į tai informuojame, kad Bendrovė šiai dienai yra nemoki ir šiuo metu ar artimiausioje ateityje negalės padengti kreditoriams susidariusių įsiskolinimų (Priedas Nr. 1). 

Vadovaujantis LR JANĮ 8 str. 1 bei 2 dalimis, šiuo pranešimu siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt. Jums nesutikus sudaryti susitarimo dėl pagalbos įmonės mokumui atkurti, siūlome pagal kreditorių sprendimą, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka. Atkreipiame dėmesį, jog įmonės bankrotas ne teismo tvarka gali būti vykdomas tik toki atveju, jei bus tenkinamos visos šios sąlygos, kaip tai nurodyta LR JANĮ 11 str. 1 d.: 

1. Teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuos 

juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

2. Į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotu 

vykdomuosius dokumentus; 

3. Nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymų nustatyta tvarka. 

Pažymime, kad jeigu per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (laikoma, kad pranešimas įteiktas po 7 kalendorinių dienų, nuo jo išsiuntimo dienos) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Savo atsakymą į šį pranešimą prašome pateikti UAB „Baldai pagal užsakymą“ el. pašto adres ***, nurodant kokios savo reikalavimo dalies sutinkate atsisakyti (jei sutinkate), taip pat prašome nurodyti kitas savo siūlymo sąlygas (jei tokių bus). 

Pridedama: UAB „Baldai pagal užsakymą“ įsipareigojimų sąrašas. 

Direktorius ***


SANTECHNIKOS VERSLAS, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Santechnikos verslas“

Įmonės kodas: 123171157 

Adresas: Rygos g. 17A-49, Vilnius
El. paštas: *** 

KREDITORIUI 

SIŪLYMAS 

Dėl nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo UAB ,,Santechnikos verslas“ ne teismo tvarka 

2022 m. rugpjūčio 10 d. 

Vilnius 

UAB „Santechnikos verslas“ vadovas *** teikia siūlymą kreditoriams dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Santechnikos verslas“ ne teismo tvarka, vadovaujantis LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau tekste - JANĮ) 6 str. 2 p. ir 8 str. nuostatomis, 

Juridinio asmens nemokumas - kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių, todėl vadovaujantis JANĮ 2 str. 7 d. UAB „Santechnikos verslas“ pripažintina nemokia ir jai keltina bankroto byla. 

Informuojame, kad UAB „Santechnikos verslas“ neįvykdyta prievolė kreditoriams yra *** Eur. Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo dienos (JANĮ 8 str. 1 d.) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Santechnikos verslas“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Santechnikos verslas“ iškėlimo. 

UAB „Santechnikos verslas“ direktorius teikia siūlymą kreditoriams dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Santechnikos verslas“ ne teismo tvarka, vadovaujantis JANĮ 11 str. nuostatomis. 

Vadovaujantis JANĮ 6 str., kadangi įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, įmonės vadovas inicijuoja UAB „Santechnikos verslas“ bankroto procesą ne teismo tvarka. 

Nemokumo administratoriumi siūloma paskirti UAB „Personlita“ (įmonės kodas: 304081561, adresas: Gedimino pr. 32-5, Vilnius), kuri sutiko administruoti UAB „Santechnikos verslas“. UAB „Personlita“ darbuotojai, turintys teisę teikti nemokumo administratoriaus paslaugas, turi reikiamą ir ilgą darbo patirtį įvairių įmonių administravimo srityje, veikia greitai ir ekonomiškai. UAB „Personlita“ pateikė deklaraciją, jog nėra pagrindų numatytų JANĮ ir kituose teisės aktuose, apribojančių bendrovės teisę teikti nemokumo administravimo paslaugas UAB „Santechnikos verslas“. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1 d., informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 2 d. 10 val. adresu Gedimino pr. 32-5, Vilnius šaukiamas UAB „Santechnikos verslas“ kreditorių susirinkimas. 

Kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Kreditorių susirinkimo darbo reglamentas. 

Siūlomas nutarimo projektas: Kreditorių susirinkimo protokolą surašo ir pasirašo UAB „Santechnikos verslas“ direktorius ***, atlikdama kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio funkcijas. 

2. Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Santechnikos verslas“. 

Siūlomas nutarimo projektas: Priimti sprendimą UAB „Santechnikos verslas“ (į. k. 123171157) bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Nemokumo administratoriumi paskirti UAB „Personlita“ (įmonės kodas: 304081561, adresas: Gedimino pr. 32-5, Vilnius, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas sąrašo eilės Nr. N-JA0094). Nustatyti 30 dienų terminą, nuo kreditorių susirinkimo protokolo paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos interneto svetainėje dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Nustatyti 15 dienų terminą nuo nutarimo priėmimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti nemokumo administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. 

3. Dėl bazinio atlyginimo nemokumo administratoriui nustatymo. 

Siūlomas nutarimo projektas: Nustatyti *** + PVM Eur dydžio bazinį nemokumo administratoriaus atlyginimą. 

4. Dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti. 

Remiantis JANĮ 2 str. 18 d. ir 10 str. 1 d. nuostatomis, kreditorius išreiškia nuomonę dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti: Suteikti pagalbą įmonės finansiniams sunkumams įveikti. 

Kreditorius savo nuomonę gali išreikšti raštu (žr. priedą Nr. 1). SVARBU – kreditorius privalo pateikti balsavimo raštu biuletenio originalą adresu: Gedimino pr. 32-5, Vilnius. Jeigu balsavimo raštu biuletenį pasirašo ne įmonės vadovas, privalu prie biuletenio pridėti pasirašančio asmens įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. 

PRIDEDAMA: Balsavimo raštu biuletenio forma, 1 lapas. 

UAB „Santechnikos verslas“ Direktorius ***


TRADEKS, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

SUDARYTI SUSITARIMĄ DĖL PAGALBOS ARBA VYKDYTI BANKROTO PROCESĄ NE TEISMO TVARKA 

2022-07-29 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 6 str. 2 p., numatyta, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo teikimo dienai esate UAB „Tradeks“ kreditorius bei į tai, kad įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, negali laiku ir tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų bei artimiausiu metu tokios galimybės neturės, vykdydamas teisės aktais nustatytas pareigas inicijuojant nemokumo procesą, pranešu, kad nustatomas 24 dienų terminas susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui UAB „Tradeks“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 

Atsižvelgiant į tai, kad sprendimui dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka reikalingas kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną, pritarimas, šaukiamas UAB „Tradeks“ kreditorių susirinkimas, kuris šaukiamas ***. Pažymime, kad dėl viruso COVID-19 prevencijos, kreditoriai susipažinę su pateikta kreditorių susirinkimo darbotvarke ir nutarimo projektais susirinkime balsuoja tik raštu. Užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome atsiųsti el. paštu: ***. Siunčiant užpildytą balsavimo raštu biuletenį, prašome pridėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir/arba įgaliojimą patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujate UAB „Tradeks“ kreditorių – juridinį asmenį. 

Pažymima, kad JANĮ 11 str. 1 d., numato, jog bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka jeigu teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau pagal JANĮ 11 str. 2 d., bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka tik tuo atveju, jeigu mokesčių administratorius, ieškovas ir (ar) išieškotojas sutinka. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Tradeks“ negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, į tai, kad į UAB „Tradeks“ gali būti nukreiptas mokesčių administratoriaus išieškojimas, bei į tai, kad į juridinio asmens turtą gali būti nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, todėl UAB „Tradeks“ prašo mokesčių administratoriaus ir ieškotojo sutikimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka bei šaukia visų kreditorių susirinkimą dėl pritarimo vykdyti UAB „Tradeks“ bankroto procesą ne teismo tvarka. 

Kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 

2. Dėl UAB „Tradeks“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.
3. Dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo. 

4. Dėl pradinės nemokumo administratoriaus sąmatos patvirtinimo.
5. Dėl įpareigojimų nemokumo administratoriui. 

6. Dėl įpareigojimų UAB „Tradeks“ vadovui. 

Pridedu:  Balsavimo raštu biuletenis. 

Su pagarba,  UAB „Tradeks“ direktorius ***


CoReal, UAB nemokumo pranešimas

2022m. Liepos 29d., Vilnius


PRANEŠIMAS DĖL NEMOKUMO PROCESO-RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLOS INICIJAVIMO 


Šiuo pranešimu informuojame Jus, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - LR JANĮ) 8 str. nuostatomis, UAB „CoReal“(į.k. 302815362, reg. adresas Rinktinės g. 15-84, LT-09201, Vilnius) yra inicijuojamas nemokumo-restruktūrizavimo procesas. Įmonė, dėl nepalankios situacijos rinkoje, šiuo metu susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, apyvartinių lėšų trūkumu, tačiau yra gyvybinga ir pasiryžusi grąžinti kreditoriams susidariusius įsiskolinimus. 

Pranešame, kad pagal UAB „CoReal“ buhalterinės apskaitos duomenis, UAB „CoReal“ turi Jums neįvykdytų piniginių prievolių *** Eur sumai. 

Vadovaujantis LR JANĮ 8 str. 1 bei 2 dalimis, šiuo pranešimu siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt. Pažymime, kad jeigu per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (laikoma, kad pranešimas įteiktas po 7 kalendorinių dienų, nuo jo išsiuntimo dienos) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „CoReal“ kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Savo atsakymą į šį pranešimą prašome pateikti UAB „CoReal“ adresu korespondencijai: ***, Vilnius arba el. pašto adresu: ***, ***. 

UAB „CoReal“ direktorė ***


Stibos sprendimai, UAB nemokumo pranešimas

UAB ,,Stibos sprendimai“ 

Juridinio asmens kodas 303217880 

Adresas ***


PRANEŠIMAS 

dėl nemokumo proceso inicijavimo 

2022-07-25 Vilnius 


Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB Stibos sprendimai nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB Stibos sprendimai 2022-07-** buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra *** Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekdami išspręsti esamus laikinus UABStibos sprendimai finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant aukščiau nurodytos skolos mokėjimą. UAB Stibos sprendimai siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą sumokant lygiomis dalimis per 4 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 6 mėnesius. Šis siūlymas nėra laikomas susitarimo oferta, o kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UABStibos sprendimairestruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

UABStibos sprendimaiDirektorius ***


Dengsta, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

Dėl nemokumo (restruktūrizavimo) proceso inicijavimo 

2022 metų birželio 29d, Kaunas 

Kreipiuosi į Jus, atstovaudamas skolininko UAB „Dengsta“ interesus. UAB „Dengsta“, juridinio asmens kodas 302299426 (toliau Skolininkas) yra skolingas kreditoriui *** Eur (*** eurų ) skolos. 

Lietuvos respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo ( toliau -Įstatymas) 8 straipsnis įtvirtina Juridinio asmens vadovo pareigą prieš inicijuojant nemokumo (restruktūrizavimo) bylą teisme pasiūlyti skolininkui įvykdyti prievolę geruoju, sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 

Įstatymo 8 str. 3 d. numato, jog prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis nei 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstymą, kadangi jums esame skolingi viso *** Eur sumą ir šiuo metu dėl trumpalaikių finansinių problemų neturime galimybių Jums sumokėti šią sumą ir per 15 dienų negalėsime jos sumokėti, nenorime inicijuoti bankroto proceso ne teismo tvarka, nes esame gyvybinga įmonė ir norime grąžinti skolas, todėl siūlome Jums per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti mums Jums priimtiną susitarimą dėl pagalbos mūsų bendrovei ( išdėstyti skolos mokėjimą per 3-4 metų laikotarpį, atidėti skolos mokėjimą ir pradėti ją mokėti po 1 ( vienerių) metų, atsisakyti dalį skolos ar kitus Jums ir mums priimtinus pasiūlymus. Gavę Jūsų pasiūlymą spręsime dėl susitarimo dėl pagalbos sudarymo. 

Informuojame Jus, jei per 15 dienų terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Dengsta“ kreipsis Kauno apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Tikimės konstruktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo. Kilus klausimas prašome kreiptis į bendrovę Jums patogiu būdu: *** ar *** arba telefonu ***.

Pagarbiai 

UAB „Dengsta“ direktorius *** 

Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos (įstatymo 9 str. 1 d.) 


NAUJA ENERGETIKA-4, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

Dėl UAB „Nauja energetika - 4“ susitarimo dėl pagalbos/restruktūrizavimo bylos kėlimo 

2022 m. liepos 01 d., 

Kaunas 

Informuojame, kad UAB „Nauja energetika - 4“ susiduria su laikinais finansiniais sunkumais. Nesudarius susitarimų su kreditoriais dėl pagalbos, UAB „Nauja energetika - 4“ ketina kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


*** permoka Jūsų įmonei sudaro *** Eur. 


Jūsų sutikimo laukiame iki 2022 m. liepos 20 d. 


Nesudarius susitarimų su UAB „Nauja energetika - 4“ kreditoriais dėl pagalbos, įmonė kreipsis į Kauno apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB „Nauja energetika - 4“ vadovas ***


ELMO technologijos, UAB nemokumo pranešimas

UAB „ELMO technologijos“

Juridinio asmens kodas: 302430911

Registruotos buveinés adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 2lA

2022-06-16
Vilnius

 

PRANEŠIMAS DĖL NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmens nemokumo įstatymo (toliau — JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis UAB "ELMO technologijos", juridinio asmens kodas 302430011 (toliau Įmonė), nurodo, kad Įmonė neturi galimybės laiku vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, yra nemoki, todėl inicijuojamas įmonės nemokumo procesas.

Pagal Įmonės finansinės apskaitos duomenis, Įmonė turi Jums neįvykdytų piniginių prievolių, kurių tiksli suma galės būti nustatyta suderinus tarpusavio atsiskaitymus.

JANĮ 8 straipsnis įtvirtina įmonei pareigą prieš inicijuojant nemokumo bylą teisme , pasiūlyti kreditoriui susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti arba bandyti bankroto procesą kelti ne teismo tvarka. Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 1-3 punktais, prašome Jūsų per 15 dienų terminą nuo šio pranešimo gavimo dienos nurodyti, ar sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos įmonei suteikimo. Tai pat, jei nesutinkate įmonei suteikti pagalbą finansiniams sunkumams įveikti ir Įmonei nepavykus šių sunkumų įveikti kitomis priemonėmis, prašome informuoti, ar pritariate, kad Įmonei nemokumo (bankroto) procesas būtų vykdomas ne teismo tvarka.


Jeigu per aukščiau nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba gautas kreditorių pritarimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Įmonė dėl nemokumo bylos iškėlimo kreipsis į teismą.


Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia
JANĮ 8 straipsnio prasme.
Atsakymą dėl pasiūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos Įmonei jos finansiniams sunkumams įveikti prašome siųsti adresu Vilnius, Konstitucijos pr. 21A, arba el. paštu info@elmo.It

Informuojame, kad per aukščiau nurodyti terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Įmonei ir nesutinka dėl nemokumo (bankroto) proceso vykdymo ne teismo tvarka.

 Dėkojame už bendradarbiavimą. 

UAB „ELMOtechnologijos“

Direktorė

 


AGMEDIS, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Agmedis“, įm.k. 302316263, direktorius 

***

PRANEŠIMAS 

Dėl juridinio asmens nemokumo bylos (bankroto) iškėlimo 

2022 m. gegužės mėn. 27 d., Panevėžys 

Aš, UAB „Agmedis“ direktorius bei savininkas (įmonė Jums skolinga viso *** Eur) kreipiuosi į Jus dėl susitarimo dėl pagalbos arba sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, sudarymo. 

Pagarbiai informuoju Jus, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryta susitarimas dėl pagalbos arba nebus priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Pagarbiai  Direktorius ***Snaigė, AB nemokumo pranešimas

NUO: 

Akcinė bendrovė Snaigė

Juridinio asmens kodas: 249664610 

Buveinės adresas: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva 

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS SNAIGĖNEĮVYKDYTŲ PRIEVOLIŲ, GALIMOS PAGALBOS IR POTENCIALAUS RESTRUKTŪRIZAVIMO 

2022 m. gegužės 27 d., Alytus, Lietuva 

Gerbiamas kreditoriau, 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. informuojame, kad Akcinės bendrovės Snaigėprievolė Jums pranešimo išsiuntimo dienai sudaro *** Eur 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo žada kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Pasiūlymai dėl pagalbos galėtų būti (neapsiribojant): 

1) Prievolės modifikavimas (terminų atidėjimas, sąlygų keitimas); 

2) Atleidimas nuo prievolės ar jos dalių (pvz. palūkanų, delspinigių atsisakymas). 


Tikimės supratingumo. 


Akcinė bendrovė Snaigė

vadovas ***
Autotripas, UAB nemokumo pranešimas

Nuo: UAB „Autotripas“ 

Įmonės kodas 300071299 

PVM kodas *** 

Ukmergės g. 228a - 88, LT-07161 

Vilnius El.p. ***  

Kam: *** 

PRANEŠIMAS 

DĖL NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2022 m. gegužės 9 d. 

Vilnius 


UAB „Autotripas" prievolės kreditoriui dydis: *** Eur 

Pranešame, kad UAB „Autotripas“ juridinio asmens kodas 300071299, adresas: Ukmergės g. 228a - 88, LT-07161 Vilnius) (toliau - Bendrovė) dėl nepalankios situacijos rinkoje, susidariusios dėl Covid 19 pandemijos sukeltų verslo ribojimų ir pokyčių užsakomųjų keleivių pervežimo versle (ženkliai sumažėję keleivių (turstų) srautai), susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais ir apyvartinių lėšų trūkumu. Dėl šios priežasties yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procedūrą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - Nemokumo įstatymas) 8 straipsnio nuostatomis, Bendrovė teikia šį pranešimą kreditoriui dėl nemokumo proceso inicijavimo. 

Vadovaujantis Nemokumo įstatymo 8 str. reikalavimais, Bendrovė yra formaliai įpareigota siūlyti Bendrovės kreditoriams sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Vykdydama šią pareigą Bendrovė siūlo kreditoriui sudaryti susitarimą dėl pagalbos ir prašo kreditoriaus atsisakyti visų savo reikalavimų Bendrovės atžvilgiu tam, kad būtų sudaryta galimybė Bendrovei tęsti veiklą. 

Tuo atveju, jeigu Bendrovės kreditoriai nepageidauja sudaryti susitarimo dėl pagalbos, kreditoriai turi teisę priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Esant tokiam pageidavimui, Bendrovė galėtų parengti ir visiems kreditoriams išsiųsti dokumentus, reikalingus sprendimui dėl Bendrovės bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka priimti. 

Vadovaujantis Nemokumo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, nuspręsti sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas 15 dienų terminas nuo šio pranešimo įteikimo kreditoriui dienos. Jeigu per šį terminą susitarimo dėl pagalbos sudaryti nepavyktų (t.y. bent vienas kreditorius nesutiks sudaryti susitarimo dėl pagalbos) bei nebus priimtas sprendimas Bendrovės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė bus priversta inicijuoti bankroto procesą, teisės aktų nustatyta tvarka kreipdamasi į teismą. 

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis į Bendrovės vadovą (***, el. p. ***). 

UAB „Autotripas“ direktorius ***
VILJANA, UAB nemokumo pranešimas

Uždaroji akcinė bendrovė "VILJANA" 

J.a.k. 122735936, 

reg. adresas: Vilnius, K. Stašio g. 23 

Direktorius *** 

Kreditoriui ***  

PRANEŠIMAS 

DĖL UAB "VILJANA" NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO, 

2022 m. balandžio 11 d. 

Vilnius 

Gerbiamus kreditorius informuoju, kad UAB "Viljana" susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau tęsti įmonės veiklą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įmonės vadovas inicijuoja įmonės nemokumo procesą.

LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 6 str. numato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. JANĮ 8 str. 1 d. numato, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 d., informuojame, kad UAB "Viljana" yra neįvykdžiusi prievolės kreditoriui *** iš viso *** Eur. apimtyje. 

Prašome kreditoriaus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo arba priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 

Informuojame, kad jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. 

Pagarbiai  UAB "Viljana"  direktorius *** Dreamhouse, UAB nemokumo pranešimas

Uždaroji akcinė bendrovė „DREAMHOUSE“ 

Įm. kodas 301830692 

Savanorių pr. 192-402, 44151 Kaunas 


Kreditoriui: *** 


PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „DREAMHOUSE“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 


2022 m. gegužės 5 d. 

Kaunas 


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 21 str. 2 d. numato, kad bankroto byla keliama, jei juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. Pagal JANĮ 2 str. 7 d. juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršijo jo turto vertę. 

Informuojame, kad UAB „DREAMHOUSE“ negali vykdyti finansinių įsipareigojimų *** EUR dėl nemokumo ir siūlo spręsti UAB „DREAMHOUSE“ mokumo atkūrimo klausimą per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos, siūlant sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti, apimantį reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymo, prievolės pakeitimo kita prievole ir pan. 

Jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Į pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos prašome atsakyti raštu, siunčiant pranešimą el. paštu *** arba adresu Savanorių pr. 192-402, 44151 Kaunas. 


UAB „DREAMHOUSE“  Direktorius *** 
SPECTUM PRO, UAB nemokumo pranešimas

Kreditoriui ***

 

 

NEMOKUMO PRANEŠIMAS

2022-05-03

 

Pagal šiuo metu turimus apskaitos duomenis UAB „Spectum pro“ (toliau- Bendrovė), Jums yra skolinga *** EUR.

 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 7 d. nustato, kad juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

 

JANĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją bei Bendrovės finansinius rodiklius, pranešame, kad UAB “Spectum PRO” negali vykdyti turtinių prievolių kreditoriams, tame tarpe ir šiame pranešime nurodytos prievolės, nes visi Bendrovės įsipareigojimai kreditoriams viršija turtimo turto vertę. Be to, teismuose Bendrovei yra iškelta bylų bei buvo pradėti priverstinio išieškojimo procesai pagal išduotus vykdomuosius dokumentus.

 

Taigi, UAB “Spectum pro” šiuo metu yra nemoki (JANĮ 2 str. 7 d.), dėl to Bendrovės vadovas inicijuoja Bendrovei nemokumo procesą JANĮ 8 str. 1 d. numatyta tvarka.

 

Remiantis JANĮ 8 str. 2 d. pranešame, kad jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo.

 

Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas 16 dienų terminas nuo šio pranešimo įteikimo kreditoriams dienos.

 

UAB “Spectum pro”
Direktorius ***


KINKANAS, UAB nemokumo pranešimas

UAB "Kinkanas" 

J. a. k. 303140843, 

reg. adresas: ***

Direktorius ***

Kreditoriui ***

PRANEŠIMAS 

DĖL UAB "KINKANAS" NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO, 

2022 m. balandžio 22 d. 

Vilnius 

Gerbiamus kreditorius informuoju, kad UAB "Kinkanas" susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau tęsti įmonės veiklą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įmonės vadovas inicijuoja įmonės nemokumo procesą.  LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 6 str. numato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. JANĮ 8 str. 1 d. numato, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams.  Vadovaujantis JANĮ str. 2d., informuojame, kad UAB "Kinkanas" yra neįvykdžiusi prievolės kreditoriui *** iš viso *** Eur apimtyje.  Prašome kreditoriaus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo arba priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.  Informuojame, kad jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.  JANĮ 11 str. 3 d. numato, kad sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka laikomas priimtu, jeigu jam pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną.  Informuojame, kad nepriėmus susitarimo dėl pagalbos suteikimo, šaukiame kreditorių susirinkimą dėl nemokumo bylos UAB "Kinkanas" inicijavimo, kuris vyks 2022 m. gegužės 6 d. ***. Susirinkimui pirmininkaus UAB "Kinkanas" direktorius ***.  Susirinkimo darbotvarkės klausimai:  1. Dėl UAB "Kinkanas" bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.  2. Nemokumo procedūrų vykdymo terminų ir trukmės nustatymas.  3. UAB "Kinkanas" nemokumo administratoriaus paskyrimas.


VIARTA, UAB nemokumo pranešimas

UAB "VIARTA" 

J. a.k. 124831239, reg. adresas: ***

Direktorius *** 

Kreditoriui ***

PRANEŠIMAS  DĖL UAB "VIARTA" NEMOKUMO PROCESO INICIAJIMO, 

2022 m. balandžio 7 d.  Vilnius 

Gerbiamus kreditorius informuoju, kad UAB "Viarta" susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau tęsti įmonės veiklą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įmonės vadovas inicijuoja įmonės nemokumo procesą. 

LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 6 str. numato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. JANĮ 8 str. 1 d. numato, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams.


Glasma service, UAB nemokumo pranešimas

GLASMA SERVICE 

***

2022 m. balandžio 15 d., Nr. ***


DĖL UAB  „GLASMA SERVICE NEMOKUMO PROCESO PRADĖJIMO

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

Vadovaujantis UAB „Glasma Service (toliau – Bendrovė) 2022 m. balandžio 14 d. preliminariais finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje, tikėtina, jog negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams be jų pagalbos, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. 

Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma, 2022 m. balandžio 14 d. preliminaraus balanso duomenimis, sudaro *** Eur, o Bendrovės turtas –*** Eur, iš kurio nuosavas kapitalas -*** Eur. Bendrovės pradelstų įsipareigojimų sumos ir su tuo susijusios neigiamos pasekmės taip pat didėja, todėl galimybės artimiausiu metu stabilizuoti Bendrovės veiklą labai ribotos, nepaisant aplinkybių, jog Bendrovė yra pripažinta nukentėjusia nuo Covid-19 ir naudojasi atitinkamomis valstybės mokestinės pagalbos priemonėmis. 

Kaip Jums žinoma, tiek Covid-19 pandemijos ribojimai, tiek Ukrainoje vykstantis karas bei ženkliai išaugusios kuro žaliavų kainos sutrikdė tiekimo grandines ir itin išaugino Bendrovės veikloje naudojamų medžiagų bei žaliavų kainas. Visos, tiek globaliu, tiek Lietuvos mastu susidariusios aplinkybės nekontroliuojamai įtakoja pagrindinių Bendrovės veikloje medžiagų trūkumą, nes tiekėjai dažnu atveju net negali užtikrinti jų tiekimo, taip pat auga energetinių išteklių kainos, dėl ko Bendrovės veikloje naudojamų statybinių medžiagų, gaminių ir įrengimų tiekėjai šiuo momentu apskritai neprisiima įsipareigojimų pristatyti medžiagas ir gaminius už konkrečia kainą ar per sutartą terminą, vystytojai stabdo naujų statybos projektų įgyvendinimą, dėl ko atitinkamai mažėja užsakymų Bendrovei. Susidariusi situacija ir nuolatinis kainų augimas ir lėmė tokį neigiamą Bendrovės veiklos rezultatą, kadangi išaugusių kaštų nėra galimybės perkelti Bendrovės gaminamų gaminių užsakovams. Be to, dėl Bendrovės darbuotojų nedarbingumo laikotarpių, susijusių su susirgimais Covid-19 virusu bei būtinos saviizoliacijos sąlygų, Bendrovė nesugebėjo laiku įgyvendinti dalies prisiimtų įsipareigojimų, kas atitinkamai tik padidino neigiamas finansines pasekmes. 

Kadangi Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam Bendrovė skolinga *** Eur (be netesybų ir/ar palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams), vadovaujantis JANĮ 8 str. 1-3 d., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant bent 25 proc. dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant mažiausiai 36 mėnesių laikotarpiui. Sudarius susitarimą dėl pagalbos, Bendrovė turėtų galimybę efektyviai panaikinti dalį finansinių sunkumų ir užtikrinti tolesnę veiklą, kas atitinkamai leistų įveikti patiriamus finansinius sunkumus ir atkurti mokumą (kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos). 

Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka, kas taip pat leistų optimizuoti procesą ir taupyti lėšas. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.) - atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti elektroniniu paštu ***. 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

Vertindami šalių sutartinius santykius, esame pasirengę bendradarbiauti ir ieškoti visiems priimtinų sąlygų dėl galimos pagalbos. Kilus klausimams, prašome susisiekti Jums patogiu laiku. 

Pagarbiai, UAB „Glasma Service direktorius 

***


SPECTUM PRO, UAB nemokumo pranešimas

UAB Spectum pro

Direktorius ***

Suinteresuotam asmeniui 

PRANEŠIMAS 

2022-04-11


lnformuoju, kad UAB Spectum pro pastaruoju metu turėjo keletą nuostolingų projektų ir šiuo metu susiduria su mokumo problemomis. Susidarė didelė suma, kurią mes skolingi darbuotojams, įvairiems tiekėjams, kitiems kreditoriams 

Akivaizdu, kad UAB Spectum pro artimiausiu metu negalės atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl aš, kaip įmonės vadovas, matau kelis problemos sprendimo būdus: 

1. Susitarti su kreditoriais - įsipareigojimus išdėstyti i visiems priimtinus realius terminus, likti aktyviems rinkoje, bei grąžinti visas skolas.  2. Skelbti įmonės bankrotą. 

Visų tiekėjų prašau duoti laiko iki *** d. tam, kad išsamiai įvertinti įmonės būklę, taip pat įsivertinti realią įmonės turimo turto vertę, jo pardavimo galimybes siekiant atsiskaityti su kreditoriais. lki *** d. bus šaukiamas visų UAB Spectum pro kreditorių susirinkimas, kur bus balsuojama dėl įmonės restruktūrizavimo arba neteisminio bankroto.  Nuo šio momento iki kol nepriimsime visoms pusėms tinkamo sprendimo, nebus atliekami mokėjimai jokiems kreditoriams, siekiant užtikrinti visų kreditorių lygiateisiškumą ir teises.
  
UAB Spectum pro direktorius ***


Statybų procesas, UAB nemokumo pranešimas

UAB "Statybų procesas" 

Kodas 302696381 

Adresas korespondencijai: ***

El. paštas:  *** 


2022 m. kovo mėn. 18 d. Nr.***  


KREDITORIUI *** 


PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ INICIJUOTI UAB "STATYBU PROCESAS" BANKROTO BYLĄ 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 ir 10 straipsniais, pranešame, kad UAB Statybų procesas“ Jums skolinga  *** Eur. 

Susitarimo dėl pagalbos galimybė kreditoriams nėra siūloma, kadangi įmonė veiklos vykdyti ateityje nemato galimybių. *** vyks UAB "Statybų procesas" kreditorių susirinkimas (medžiaga susirinkimui pridedama), kuriame bus sprendžiamas bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka klausimas. Jei susirinkime nebus priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, prašome Jūsų sutikimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.

Pridedama: 

1. Pranešimas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą; 

2. Nutarimų projektai; 

3. Balsavimo raštu biuletenis. 


Direktorius *** 


Statyba ir montavimas, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

dėl nemokumo proceso inicijavimo JANĮ 8 str. 1 d. tvarka 

2022-03-14, Kaunas 

UAB „Statyba ir montavimas“, įmonės kodas 304766608, (toliau - Bendrovė) vadovas nurodo, kad šio pranešimo parengimo dieną Bendrovės neįvykdyta prievolė ***, įmonės kodas ***, (toliau - Kreditorius) yra ***EUR.

LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. reglamentuota, kad „Juridinio asmens nemokumas (toliau - nemokumas) – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę“.  JANĮ 8 str. 1 d. reglamentuota, kad „Juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis“. 

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją bei Bendrovės finansinius rodiklius, Bendrovės vadovas informuoja, kad Bendrovė negali įvykdyti turtinių prievolių kreditoriams, tame tarpe ir šiame pranešime nurodytos prievolės Kreditoriui, atitinkamai Bendrovė yra nemoki JANĮ 2 str. 7 d. prasme, dėl ko Bendrovės vadovas inicijuoja Bendrovei nemokumo procesą JANĮ 8 str. 1 d. tvarka.  Vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 d., pažymima, kad jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo.  Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas 15 dienų terminas nuo šio pranešimo įteikimo Kreditoriui dienos. 

UAB „Statyba ir montavimas“ vardu Direktorius ***


Litart, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS

DĖL UAB "LITART" NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2022-03-07 Nr.***

Kaunas 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Litart“, įmonės kodas - 132141743, juridinis adresas – *** (toliau _Juridinis asmuo), turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nemoki ir siekia išsaugoti vykdomą ūkinę komercinę veiklą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto, Juridinio asmens akcininkai nusprendė inicijuoti Įmonei nemokumo procesą. 

***d. duomenimis UAB „Litart“ neįvykdyta Jums prievolė viso sudaro ***EUR.  UAB „Litart“ turi finansinių galimybių ir prašo kreditorių pagalbos, supratimo ir kantrybės dėl skolų grąžinimo išdėstymo, sudarant galimybes išsaugoti Juridinio asmens veiklą bei išvengti bankroto. Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. ir 10 str., siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti. Susitarimo sąlygas kviečiame aptarti bet kuriuo Jums patogiu metu tel. Nr. *** arba elektroniniu paštu ***.  Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Litart“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

UAB „Litart“ Direktorius ***


LEDO KAVINĖ, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Ledo Kavinė“ 

Juridinio asmens kodas 301532468, adresas ***, el.paštas: *** 

2022-02-11


UAB „Ledo kavinė“ kreditoriui ***


DĖL NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 


UAB „Ledo kavinė“ praneša, kad UAB „Ledo kavinė“ laiku negali vykdyti turtinių prievolių UAB „Ledo kavinė“ kreditoriams ir UAB „Ledo kavinė“ įsipareigojimai kreditoriams viršija turto vertę. UAB „Ledo kavinė“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 11 str., teikia UAB „Ledo kavinė“ kreditoriams siūlymą UAB „Ledo kavinė“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 


Pranešame, kad vadovaujantis JANĮ 11 str., yra šaukiamas UAB „Ledo kavinė“ kreditorių susirinkimas. 


Kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

2. Dėl administratoriaus paskyrimo. 

3. Dėl kreditorių reikalavimo pateikimo. 

4. Dėl turto ir dokumentų perdavimo. 

5. Dėl bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą nemokumo administratoriui sumos nustatymo. 

6. Dėl kitų administratoriaus pareigų vykdymo. 


Kreditorių susirinkimo data ir laikas: ***

Kreditorių susirinkimo vieta: ***


UAB „Ledo kavinė“ kreditoriai turi teisę kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti iš anksto raštu, pateikiant balsavimo raštu biuletenius. Užpildytus balsavimo raštu biuletenius prašome pateikti ***  arba el. p. ***


Asmuo, atstovaujantis fizinį ar juridinį asmenį kreditorių susirinkime, privalo pateikti tinkamai įformintą įgaliojimą ar kitą įgaliojimus patvirtinantį dokumentą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kreditoriai fiziniai asmenys privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenims, neturintiems asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir/ar įgaliojimus patvirtinančio dokumento, gali būti neleista dalyvauti kreditorių susirinkime. 


Kreditoriai, pageidaujantys gauti informaciją, susijusią su šaukiamu kreditorių susirinkimu, turi teisę tokią informaciją gauti, pateikiant atitinkamą prašymą adresu *** arba el. p. ***


SVARBU: Asmenys, norintys dalyvauti kreditorių susirinkime tiesiogiai (asmeniškai), privalo su savimi turėti veido apsaugines kaukes, respiratorius. Taip pat, siūlome visiems UAB „Ledo kavinė“ kreditoriams dėl esančios COVID-19 grėsmės savo nuomonę dėl svarstomų darbotvarkės klausimų išreikšti (balsuoti) raštu, o jeigu ketinama dalyvauti kreditorių susirinkime tiesiogiai asmeniškai) – apie tai pranešti elektroniniu paštu ***

 ne vėliau kaip iki ***


Pridedama

1. Balsavimo raštu biuletenis. 

UAB „Ledo kavinė“ direktorė ***


Intermarinas, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS UAB „INTERMARINAS“ KREDITORIUI ***

2022 m. vasario 10 d. 

Klaipėda 


Informuojame, kad šiuo metu UAB „Intermarinas“ (ankstesnis pavadinimas - UAB „Maviga“) susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių negali laiku atsiskaityti su kreditoriais, darbuotojais bei valstybės institucijomis, laiku mokėti privalomus mokesčius. 

2021 m. balanso ir pelno/nuostolių ataskaitos duomenimis UAB ,,Intermarinas" įsipareigojimai viršiją įmonės turto vertę ir šiuo metu UAB „Intermarinas“ laiku negali vykdyti turtinių prievolių. 

UAB „Intermarinas“ vadovas priėmė sprendimą inicijuoti nemokumo procesą ir vadovaujantis LR JANĮ 8 str. praneša, kad jeigu per 15 d. terminą nuo šio pranešimo gavimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB ,,Intermarinas“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

2022-02-07 duomenimis UAB „Intermarinas“ finansinis įsipareigojimas Jūsų įmonei sudaro *** Eur. 

Laukiame Jūsų atsakymo bei pozicijos dėl proceso eigos. 


UAB „Intermarinas“ direktorius *** 


LAKMALIT, Lietuvos ir Ukrainos UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

DĖL LIETUVOS IR UKRAINOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LAKMALIT" NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2021 m. gruodžio 27 d. 

Kaunas 


Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrove „LAKMALIT“, juridinis adresas - ***, įmonės kodas - 110665138 (toliau – ir Juridinis asmuo), turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nemoki ir siekia išsaugoti vykdomą ūkinę komercinę veiklą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto, Juridinio asmens akcininkai nusprendė inicijuoti Juridiniam asmeniui nemokumo procesą. 

*** duomenimis Lietuvos ir Ukrainos uždarosios akcinės bendrovės „LAKMALIT“ neįvykdyta Jums prievolė viso sudaro *** Eur. 

Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrove „LAKMALIT“ turi finansinių galimybių ir prašo kreditorių pagalbos, supratimo ir kantrybės dėl skolų grąžinimo išdėstymo, sudarant galimybes išsaugoti Juridinio asmens veiklą bei išvengti bankroto. Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. ir 10 str., siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti. Susitarimo sąlygas kviečiame aptarti bet kuriuo Jums patogiu metu tel. Nr.*** arba elektroniniu paštu ***.

Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Lietuvos ir Ukrainos uždarosios akcinės bendrovė „LAKMALIT“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


Direktorius ***


VIREMIDOS STATYBA, UAB nemokumo pranešimas

UAB ,,VIREMIDOS STATYBA“ 

Įmonės kodas 300560888 

Registracijos adresas: ***


Kreditoriui ***

PRANEŠIMAS 

Dėl restruktūrizavimo proceso inicijavimo 

2021-12-13, Klaipėda 


Informuojame, kad UAB „Viremidos statyba“ šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, tačiau bendrovės vykdoma ūkinė komercinė veikla leis prievoles kreditoriams vykdyti ateityje, pastariesiems suteikus pagalbą. Finansinių sunkumų sprendimui bendrovė ketina inicijuoti restruktūrizavimo bylos iškėlimą.  UAB „Viremidos statyba“ *** duomenimis, bendrovės įsiskolinimas Jums sudaro *** EUR. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 21 straipsniu, restruktūrizavimo byla keliama finansinių sunkumų turinčiai bendrovei, kuri vykdo ūkinę komercinę veiklą, t. y. yra gyvybinga. Pagal JANĮ 2 straipsnio 18 dalį, kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti gali apimti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 

Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 2 dalimi nurodome, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Viremidos statyba“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas 15 dienų terminas. 

UAB „Viremidos statyba“ direktorius ***


INTERAKTYVI REKLAMA, UAB nemokumo pranešimas

 2021-10-29

PRANEŠIMAS KREDITORIUI 

Apie įmonės nemokumo proceso inicijavimą 


Pagal 2021 10 08 teisinių paslaugų teikimo ir atstovavimo sutartį atstovauju UAB „Interaktyvi reklama“ (į.k. 126152991), veikiančios per vadovą ***, teises ir interesus. 


UAB „Interaktyvi reklama“ tapo nemokus, todėl UAB „Interaktyvi reklama“ vadovas ***, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ 6 str. 2 p., taip pat 8 str., informuoja kreditorius apie įmonės nemokumo proceso inicijavimą. 


UAB „Interaktyvi reklama“ neįvykdyta prievolė Jums yra  ***Eur. Vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 3 d. siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Pažymima, kad, jeigu per 15 dienų laikotarpi nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Interaktyvi reklama“ kreipsis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Taip pat prašome nurodyti UAB „Interaktyvi reklama“ skolos likutį ir pradelstų mokėjimų sumą Jums šio pranešimo gavimo dieną bei pateikti skolą įrodančius dokumentus (sutartį, raginimus ir/ar kt.). Dokumentus prašau atsiųsti mano teisininkei el. paštu: ***, Informacija bus reikalinga pateikti teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Kilus papildomiems klausimams ar neaiškumams, prašau susisiekti el.p. *** ar tel. ***. 


PRIDEDAMA (kopija): Atstovavimo sutartis, 1 lapas. 

UAB „Interaktyvi reklama“ atstovaujama direktoriaus ***           atstovas advokatas *** 
EFEKTUALUS, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „EFEKTUALUS“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2021-10-20 Nr. *** 

Kaunas 


     Informuojame, kad 2021-10-19 UAB „Efektualus“, įmonės kodas - 305245907, juridinis adresas - ***, Kaunas, direktorius kreipėsi į UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą su pavedimu atlikti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus veiksmus dėl UAB „Efektualus“ nemokumo proceso inicijavimo. 

      UAB „Efektualus“ neįvykdyta Jums prievolė *** Eur. 

     Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Efektualus“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Remdamiesi aukščiau išdėstytu ir vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. ir 11 str., pranešame, kad 2021 m. lapkričio 11 d. šaukiamas UAB „Efektualus“ kreditorių susirinkimas. 

     DARBOTVARKĖ: Dėl UAB „Efektualus“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.  

     Kreditorių susirinkimo vieta – ***. Susirinkimo pradžia - ***val. 

     Jeigu kreditorius savo nuomonę dėl siūlomo sprendimo projekto nuspręstų pareikšti raštu, tuomet pasirašytą balsavimo biuletenį prašytume atsiųsti el. paštu *** (jeigu balsavimo raštu biuletenis pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba paštu adresu *** (jeigu kvalifikuotu elektroniniu parašu nesinaudojama). Negavus balsavimo biuletenio ir / arba įgaliojimo (jeigu balsavimo biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo) originalo iki ***, Jūsų balsavimas šiame kreditorių susirinkime įskaičiuotas nebus. 

     2021-11-11 kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą UAB „Efektualus“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo paskirtas nemokumo administratorius raštu informuos visus įmonės kreditorius apie kreditorių reikalavimų pateikimo tvarką bei terminus. Į kitus UAB „Efektualus“ kreditorių susirinkimus bus kviečiami dalyvauti tik tie kreditoriai, kurie pareikš savo reikalavimus. 


PRIDEDAMA: 

1. UAB „Efektualus“ prašymo/įgaliojimo kopija. 

2. Balsavimo raštu biuletenis. 


Direktorius   *** 


AZIJOS SKONIAI, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS

Dėl nemokumo bylos iškėlimo 

2021-09-29, Vilnius 

    Vilniaus apygardos teisme *** yra priimtas pareiškėjo UAB „Azijos skoniai“ vadovo *** pareiškimas dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo atsakovei UAB „Azijos skoniai“ (juridinio asmens kodas 301806759, registruotos buveinės adresas ***). Nuo pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimo dienos kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Kartu su prašymu turi būti pateikti kreditoriaus reikalavimo teisę juridiniam asmeniui patvirtinantys įrodymai. Teismui priėmus pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo, jeigu dėl juridinio asmens buvo išduoti vykdomieji dokumentai arba nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš juridinio asmens sąskaitos, juridinio asmens turtas pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus JANĮ 30 straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį, kai teismas leido antstoliui baigti vykdyti turto pardavimą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 
    Vilniaus apygardos teisme *** rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjamas nemokumo (bankroto bylos iškėlimo klausimas civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Azijos skoniai“ vadovo *** pareiškimą dėl nemokumo (bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Azijos skoniai“ (juridinio asmens kodas 301806759, ***). Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Teismo sudėtis: teisėja ***. Informacijos teirautis tel. ***. 

UAB „Azijos skoniai“
Direktorius *** 


PARA, UAB nemokumo pranešimas

UAB „PARA“ 

Juridinio asmens kodas 149602586 

Adresas ***

El. paštas: ***

***


PRANEŠIMAS 

dėl nemokumo proceso inicijavimo 

2021-10-01, Alytus 


Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB „PARA“ nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB „PARA“ 2021-08-31 buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra *** Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekdami išspręsti esamus laikinus UAB „PARA“ finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant aukščiau nurodytos skolos mokėjimą. UAB „PARA“ siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą sumokant lygiomis dalimis per 4 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 6 mėnesius. Šis siūlymas nėra laikomas susitarimo oferta, o kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB „PARA“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB „PARA“  Direktorius ***PROAUTO LT, UAB nemokumo pranešimas

Proauto LT, UAB

Juridinio asmens kodas: 302439223

Adresas: ***


***


PASIŪLYMAS


Dėl susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams

įveikti sudarymo

2021 m. rugsėjo 14 d.

Vilnius


Pagal Proauto LT, UAB juridinio asmens kodas 302439223, buveinės adresas Adresas: *** (toliau - Skolininkas), buhalterinės apskaitos duomenis, 2021 m. rugsėjo 14 d. Skolininkas yra skolingas Jums Skolos suderinimo akte numatyto dydžio sumą *** Eur.


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnis įtvirtina Skolininkui pareigą prieš inicijuojant nemokumo (restruktūrizavimo) bylą teisme pasiūlyti kreditoriui susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti. Remiantis Įstatymo 2 str. 18 d. pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievole ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.


Įstatymo 8 str. 3 d. numato, jog susitarimas dėl pagalbos turi būti sudaromas per ne trumpesnį nei 15 dienų ir ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos.


Atsižvelgdami į tai, kad:

-Skolininkas atitinka Įstatymo 21 str. įtvirtintas nemokumo (restruktūrizavimo/bankroto bylos iškėlimo sąlygas;

-Skolininkas šio pasiūlymo teikimo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, ko pasekoje negali laiku ir tinkamai įvykdyti prievolių savo kreditoriams;

-Skolininkas vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje;


ir vadovaudamiesi aukščiau išdėstytu, teikiame Jums pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui jo finansiniams sunkumams įveikti, bei prašome įvertinti Kreditoriaus galimybes sudaryti susitarimą, kuriuo Skolininko prievolės įvykdymo terminas būtų atidėtas, prievolės ar jos dalies būtų atsisakyta, prievolė būtų pakeista kita prievole, ar kt.


Susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pasiūlymo įteikimo Jūsų įmonei dienos. Tuo atveju, jeigu per šį terminą susitarimas dėl pagalbos Skolininkui suteikimo nebus sudarytas, Skolininkas kreipsis į teismą dėl nemokumo (restruktūrizavimo/bankroto) bylos iškėlimo.


Tikimės konstruktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo, pagalbos Skolininkui siekiant abipusiškai naudingu būdu išspręsti kilusius laikinus finansinius sunkumus. Pažymime, jog Jūsų įmonės pagalba Skolininkui ypatingai svarbi tam, kad Skolininkas galėtų toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuri leistų jam ateityje įvykdyti finansines prievoles savo kreditoriams.


Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną, atsakymą dėl pasiūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui jo finansiniams sunkumams įveikti prašome siųsti el. paštu – *** . Atsakymas gautas elektroniniu paštu *** , bus laikomas tinkamu.


Pagarbiai

Proauto LT, UAB vardu
Direktorius ***


FRANKAS, UAB nemokumo pranešimas

Uždarosios akcinės bendrovės ,,Frankas",

Juridinio asmens kodas: 303033503, adresas: ***

Elektroninio pašto adresas: ***

***


PRANEŠIMAS

Dėl UAB ,,Frankas" nemokumo (restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo

2021 m. rugsėjo mėn. 06 d., Kaunas


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

JANĮ 2 straipsnio 10 dalyje reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - Restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

Vadovaujantis UAB „Frankas“ (toliau – Bendrovė) 2021 m. rugpjūčio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą.

Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2021 m. rugpjūčio 31 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro ***Eur, o Bendrovės turtas ***Eur, nuosavas kapitalas ***Eur,

Kaip Jums žinoma, Lietuvoje Respublikoje dėl pasaulinės pandemijos bei viruso (Covid-19) protrūkio buvo net kelis kartus įvestas karantinas. Taip pat, dėl Covid-19 sukeltos pandemijos, sutrikusių tiekimo grandinių ir pasaulio valstybių vykdomos pinigų politikos, statybinių medžiagų ir įrangos kainos ženkliai padidėjo. Todėl tokį Bendrovės neigiamą rezultatą lėmė tiek smarkiai išbrangusios statybinių medžiagų kainos, kurių padidėjimo naštos Bendrovė negalėjo perkelti savo užsakovams, kadangi nebuvo gauti jų sutikimas dėl rangos sutarčių fiksuotų kainų padidinimo, tiek ir ta aplinkybė, kad dėl Bendrovės darbuotojų nedarbingumo laikotarpių, susijusių su susirgimais Covid-19 viruso sukelta liga bei būtinos saviizoliacijos turėjus kontaktą su sergančiuoju, Bendrovė nesugebėjo laiku ir tinkamai įgyvendinti sudarytų rangos sutarčių.

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2021 m. rugpjūčio 31 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga ***Eur (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams).

Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 1-3 punktais, prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 80 procentų nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos.

Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 straipsnio prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu.

Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu: *** arba elektroniniu paštu: ***

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.


Su pagarba, UAB ,,Frankas“ direktorius ***


Naujoji Aleksoto statyba, UAB nemokumo pranešimas

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Naujoji Aleksoto statyba“

Juridinio asmens kodas: 301386547

Registruotas buveinės adresas: ***


***


PRANEŠIMAS

DĖL RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

2021 m. rugpjūčio 4 d., Kaunas


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANỊ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje numatyta, jog juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau – restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ (toliau - Bendrovė) 2020 m. patyrė *** Eur nuostolio. Bendrovė yra gyvybinga, toliau vykdo veiklą, tačiau šiai dienai susiduria su finansiniais sunkumais, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2021 m. liepos 30 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro *** Eur, o Bendrovės turtas *** Eur, įskaitant *** Eur per vienerius metus gautinų sumų.


Tokia finansinė situacija susidarė dėl COVID-19 pandemijos paskelbtų karantinų laikotarpių. Bendrovės darbuotojams vis reikėjo izoliuotis susirgus COVID-19 liga arba turėjus artimą kontaktą su sergančiuoju, dėl ko dalį laiko negalėjo būti pilnai vykdoma veikla net ir netaikius tiesioginių ribojimų. Taip pat išaugus medžiagų kainoms ženkliai padidėjo Bendrovės kaštai, kas lėmė didžiulį nuostolį.


Bendrovės apskaitos duomenimis Bendrovės įsipareigojimas *** šiai dienai sudaro *** Eur.


Vadovaujantis JANỊ 8 straipsnio 1 - 3 dalimis, siunčiame šį pranešimą ir prašome per 15 dienų nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusio reikalavimo mokėjimą išdėstant kelių metų laikotarpiui.


Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo JANĮ nustatyta tvarka.


Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANỊ 8 straipsnio prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu.


Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti elektroniniu paštu, adresu ***.


Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.


Pagarbiai UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ direktorius ***


NANOSTA, UAB nemokumo pranešimas

 UAB „Nanosta“

Juridinio asmens kodas 304217787, buveinės adresas Raudondvario pl. 242, Kaunas

Tel. Nr.: ***

UAB „Nanosta“

kreditoriui ***


PRANEŠIMAS


DĖL SUSITARIMO DĖL PAGALBOS JURIDINIAM ASMENIUI FINANSINIAMS

SUNKUMAMS ĮVEIKTI

2021-07-22

Kaunas


UAB „Nanosta“, juridinio asmens kodas 304217787, buveinės adresas Raudondvario pl. 242, Kaunas praneša, kad yra skolinga Jums *** eurų, atsiskaitymo terminas yra suėjęs ***. UAB „Nanosta“ viso šio savo įsipareigojimo įvykdyti negali dėl laikinų finansinių sunkumų.


Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis (toliau tekste JANĮ) siūlome per 30 (trisdešimt) dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo dienos sudaryti su UAB „Nanosta“ Susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti. Susitarimas dėl pagalbos galėtų būti kreditoriaus suteikiama finansinė parama įmonei, apimanti skolos grąžinimo termino atidėjimą bei išdėstymą, dalies prievolių atsisakymą, neįvykdytų prievolių pakeitimą kita prievole ir kt.


PAŽYMIME, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Nanosta“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 8 str. 2 d.).


UAB „Nanosta“ 
Direktorius ***


REFORSAS, UAB nemokumo pranešimas

 UAB „Reforsas“

Juridinio asmens kodas 302299839

Adresas Aušros al. 66A, Šiauliai

(toliau vadinama „Bendrove“)


***


PRANEŠIMAS DĖL BANKROTO BYLOS INICIJAVIMO

2021-05-18


Pranešame, kad šiuo metu Bendrovė yra nemoki bei nebepajėgi vykdyti prievolių savo kreditoriams, veiklos nevykdo ir nebenumato vykdyti, todėl inicijuoja bankroto procesą. Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis, teikiame Jums šį pranešimą. Pagrindinė pranešimo informacija, susijusi su JANĮ 8 straipsnyje vykdytinais reikalavimais inicijuojant bankroto procesą:

- Bendrovės skola Jums – *** Eur

- Mokėjimo terminas – suėjęs
„UŽ“

„PRIEŠ“

Susitarimo dėl pagalbos sąlygos

Sutinku atsisakyti 90 procentų savo

reikalavimų ir balsuojuSprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka

Sutinku, kad Bendrovei būtų vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka ir balsuoju
Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui priimti bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka nustatomas 15 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.


Jums raštu sutikus dėl šiame pranešime nurodytų susitarimo dėl pagalbos sąlygų, bus laikoma, kad sudarytas sandoris tokiomis sąlygomis, tačiau bankroto byla vis vien gali būti iškelta, jei ne visi kreditoriai sutiks su tokiomis sąlygomis. Esant aiškiai perspektyvai sudaryti susitarimą dėl pagalbos kitomis sąlygomis ir Bendrovei priimtinomis sąlygomis, gali būti inicijuojamas kitokio turinio pasiūlymas, tačiau tai nėra privaloma sąlyga.


Jums raštu sutinkant bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, ji bus vykdoma tik jei teisinė situacija pasibaigus šiame pranešime nustatytam terminui atitiks JANĮ sąlygas, leidžiančias vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.


Savo sprendimą aukščiau lentelėje nurodytais klausimais galite išreikšti pasirašydami grafoje „UŽ“ arba „PRIEŠ“ ir šį pranešimą registruotu laišku, per antstolius, pasirašytinai arba elektroniniu paštu atsiųsti Bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu adresais ***; ***.


Kreditorius atstovaujantys asmenys kartu su pasirašytu pranešimu pateikti savo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.


Elektroninis paštas, iš kurio atsiųsite pranešimą, toliau bus naudojamas susirašinėjimui su bankroto proceso inicijavimu susijusiais klausimais ir bankroto byloje, jei nenurodysite kitaip.


Jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Direktorius ***


ENERSTENA VS, UAB nemokumo pranešimas

ČIA PATEIKIAMAS ATSAKYMO Į NEMOKUMO PRANEŠIMĄ PAVYZDYS.


Kreditorius ***


Kam

UAB „Enerstena VS"

***


2021 m. balandžio 20 d. Nr.***


KREDITORIAUS SUTIKIMAS SUTEIKTI

PAGALBĄ UAB UAB „ENERSTENA“


Atsakydami į UAB „Enerstena VS“ 2021 m. balandžio 20 d. Pranešimą apie UAB „Enerstena VS“ nemokumo proceso inicijavimą ir siūlymą sudaryti susitarimus dėl pagalbos, informuojame, kad kreditorius *** sutinka sudaryti susitarimą dėl pagalbos priemonių Bendrovei.


Kreditorius patvirtina, kad remiantis buhalteriniais 2021 m. *** duomenimis UAB „Enerstena VS“ yra skolinga kreditoriui ***EUR.


Kreditorius sutinka pasirašyti taikos sutartį, ir atidėti Bendrovės kreditoriui vykdytinų finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminą iki Bendrovės pagrindinio skolininko UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plane nurodytų atsiskaitymo terminų. Kreditorius sutinka taikos sutartyje susitarti dėl vykdytinų finansinių įsipareigojimų išdėstymo lygiomis dalimis šiuo grafiku: 1) pirma įmoka iki ***; 2) antra įmoka iki ***; 3) trečia įmoka iki ***.


Vadovo vardas, pavardė, parašas


ENERSTENA VS, UAB nemokumo pranešimas

Kreditoriui ***


UAB „Enerstena VS“

juridinio asmens kodas 300627760

registruotos buveinės adresas: Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas

***

2021 m. balandžio 20 d. Nr.***


PRANEŠIMAS

APIE UAB „ENERSTENA VS“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMĄ IR SIŪLYMĄ SUDARYTI SUSITARIMUS DĖL PAGALBOS


Informuojame, kad UAB „Enerstena VS“ turi finansinių sunkumų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis UAB „Enerstena VS“ vadovas teikia šį pranešimą kreditoriui dėl nemokumo proceso inicijavimo ir susitarimo dėl pagalbos.


Remiantis buhalteriniais 2021 m. balandžio 19 d. duomenimis UAB „Enerstena VS“ Jums yra skolinga ***EUR.


Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio reikalavimais, Bendrovės vadovas, matydamas pagrįstas bendrovės atsiskaitymo galimybes, siūlo Bendrovės kreditoriams sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Siekdama užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą ir tuo pačiu atsiskaityti su kreditoriumi, Bendrovės vadovas siūlo kreditoriui sudaryti susitarimą dėl pagalbos priemonių Bendrovei.


Bendrovės vadovas siūlo pasirašyti taikos sutartį, ir atidėti kreditoriaus Bendrovės jam vykdytinų finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminą.


Siūlomas atidėjimo terminas iki Bendrovės pagrindinio skolininko UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plane nurodytų atsiskaitymo terminų.


Bendrovės vadovas siūlo kreditoriui taikos sutartyje susitarti dėl vykdytinų finansinių įsipareigojimų išdėstymo lygiomis dalimis šiuo grafiku: 1) pirma įmoka ***; 2) antra įmoka iki ***; 3) trečia įmoka iki ***.


Informuojame, kad pagrindinis UAB „Enerstena VS“ skolininkas yra Enerstenos įmonių grupės įmonė - UAB „ENERSTENA“, kuri turi finansinių sunkumų. UAB „ENERSTENA“ yra parengusi restruktūrizavimo planą, kuriam pritarta 2021 m. balandžio 9 d. dalyvių sprendimu. 2021 m. gegužės 5d. bus svarstomas klausimas dėl pritarimo UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plano projektui.


Jums sutikus dėl pagalbos Bendrovei, prašome raštu pateikti kreditoriaus sutikimą suteikti pagalbą Bendrovei iki 2021 m. gegužės 26 d. Kreditoriui nepateikus sutikimo suteikti pagalbą iki nustatyto termino, bus laikoma, kad kreditorius atsisakė sudaryti susitarimą dėl pagalbos.


Tuo atveju, jeigu Bendrovei nepavyktų su visais kreditoriais sudaryti susitarimų dėl pagalbos, Bendrovė bus priversta inicijuoti restruktūrizavimo arba bankroto procesą.


Vadovaujantis JANĮ 2 straipsnio 10 dalimi, juridinio asmens restruktūrizavimo procesas, tai visuma JANĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


Vadovaujantis JANĮ 2 straipsnio 4 dalimi, juridinio asmens bankroto procesas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis teismo arba ne teismo tvarka siekiama likviduoti juridinį asmenį, tenkinant kreditorių reikalavimus juridinio asmens turtu.


Šis pranešimas ir visi prie šio pranešimo pridedami priedai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų, pirmenybė taikoma tekstu lietuvių kalba.


Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalbą Bendrovei turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės 26 d. el. paštu ***.


Dėl išsamesnės informacijos dėl susitarimo dėl pagalbos sudarymo prašome kreiptis tel *** arba el. paštu ***.


PRIDEDAMA: kreditoriaus sutikimas suteikti pagalbą Bendrovei.


UAB ENERSTENA VS direktorius ***


ENERSTENA, UAB nemokumo pranešimas

 UAB „ENERSTENA“
juridinio asmens kodas 151465326

registruotos buveinės adresas: Ateities pl. 30A, LT-52163 Kaunas

***


Kreditoriui ***


2021 m. balandžio 12 d. ***PRANEŠIMAS

APIE UAB „ENERSTENA“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMĄ, SIŪLYMĄ SUDARYTI SUSITARIMUS DĖL PAGALBOS IR ŠAUKIAMĄ KREDITORIŲ SUSIRINKIMĄ


Informuojame, kad UAB „ENERSTENA“ turi finansinių sunkumų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) nuostatomis UAB „ENERSTENA“ teikia ši pranešimą kreditoriui dėl nemokumo proceso inicijavimo, susitarimo dėl pagalbos sudarymo ir restruktūrizavimo proceso inicijavimo.


Remiantis buhalteriniais *** duomenimis UAB „ENERSTENA“ Jums yra skolinga ***


Vadovaujantis JANĮ 8 str. reikalavimais, Bendrovė yra įpareigota siūlyti Bendrovės kreditoriams sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Vykdydama šią pareigą, Bendrovė siūlo kreditoriui sudaryti susitarimą dėl pagalbos ir prašo kreditoriaus sutikti atidėti Bendrovės jam vykdytinų finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminą iki terminų, nurodytų UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plane, taikytinų kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilei, kuriai priskirtini kreditoriaus reikalavimai.


Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalbą Bendrovei turi būti pateiktas raštu iki 2021 m. gegužės 6 d. Kreditoriui nepateikus sutikimo suteikti pagalbą iki nustatyto termino, bus laikoma, kad kreditorius atsisakė sudaryti susitarimą dėl pagalbos.


Tuo atveju, jeigu Bendrovei nepavyktų su visais kreditoriais sudaryti susitarimų dėl pagalbos, Bendrovė bus priversta inicijuoti restruktūrizavimo procesą.


Vadovaujantis JANĮ 2 straipsnio 10 d., juridinio asmens restruktūrizavimo procesas, tai visuma

JANĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


JANĮ 24 straipsnyje yra numatyta galimybė ta pačia teismo nutartimi iškelti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą ir patvirtinti restruktūrizavimo planą, kurio projektui JANĮ nustatyta tvarka pritarė juridinio asmens dalyvių susirinkimas ir kreditoriai.


UAB „ENERSTENA“ yra parengusi restruktūrizavimo planą, kuriam pritarta 2021 m. balandžio 9 d. dalyvių sprendimu.


Informuojame, kad 2021 m. gegužės 7 d. 11:00 val. šaukiamas UAB „ENERSTENA“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus svarstomas klausimas dėl pritarimo UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plano projektui. Susirinkimas vyks adresu: ***.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl kreditorių finansinių reikalavimų bendro sąrašo ir restruktūrizavimo plano paveikiamų kreditorių sąrašo nustatymo balsavimo kreditorių susirinkime tikslais.

2. Dėl UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo ir kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą.

3. Dėl restruktūrizavimo administratoriaus patvirtinimo ir jo atlyginimo nustatymo.


Siūlomi nutarimo projektai pateikiami balsavimo biuletenyje raštu (pridedamas).


Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje galiojantį karantiną (karantinas galioja iki 2021 m. balandžio mėn. pabaigos ir gali būti pratęstas), prašome kreditorių susirinkime balsuoti raštu, užpildant balsavimo raštu biuletenį (pridedamas) ir jį atsiunčiant adresu *** ir el. paštu *** iki 2021 m. gegužės 5 d. 11:00 val.


Prie balsavimo raštu biuletenio kreditoriai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją), jeigu kreditorių (fizinį asmenį) atstovauja įgaliotas asmuo – notarinį įgaliojimą, o jeigu kreditorių (juridinį asmenį) atstovauja įgaliotas asmuo - juridinio asmens vadovo išduotą ir pasirašytą įgaliojimą bei juridinių asmenų registro išrašą su informacija apie kreditoriaus vadovą. Ne Lietuvos Respublikoje registruotų kreditorių (taip pat fizinių asmenų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublika) kartu su balsavimo biuleteniu pateikiami įgaliojimus patvirtinantys dokumentai privalo būti patvirtinti notarine tvarka (jeigu pagal įgaliojimo išdavimo vietos teisę tokiam įgaliojimui (dokumentui) taikoma notarinė forma) ir (jei taikoma) apostilizuoti, taip pat išversti į lietuvių kalbą. Visi kiti pateikiami dokumentai turi būti originalai arba notaro nuorašai, notaro patvirtintos kopijos. Kreditorių, nepateikusių ar pateikusių ne visus nurodytus atstovavimą patvirtinančius dokumentus, balsai gali būti neįskaičiuoti į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus.


Šis pranešimas ir visi prie šio pranešimo pridedami priedai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų, pirmenybė taikoma tekstui lietuvių kalba.


Dėl išsamesnės informacijos apie restruktūrizavimo procesą ir/ar susipažinimo su restruktūrizavimo plano projektu prašome kreiptis el. paštu *** ar telefonu ***.


PRIDEDAMA: balsavimo raštu biuletenis.

UAB „ENERSTENA“ direktorius ***BANKAS PERI, MB nemokumo pranešimas

MB „Bankas peri“
Juridinio asmens kodas: 304935047
Registruotos buveinės adresas: ***

KREDITORIAMS

PASIŪLYMAS
Vykdyti MB „Bankas peri“ bankroto procesą ne teismo tvarka

2021-04-12, Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis MB „Bankas peri“, juridinio asmens kodas 304935047 (toliau – Bendrovė), nurodo, kad dėl sunkios finansinės padėties neturi galimybės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl, siekdama apsaugoti kreditorių interesus, teikia siūlymą vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Ne teismo tvarka bankroto procesas vykdomas vadovaujantis JANĮ. Visus teismo kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas.

Informuojame, kad kreditorių susirinkimas dėl Bendrovės bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka įvyks 2021-05-04, 9:00 val., adresu ***. Siūloma kreditorių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus ir pirmininkaujančio rinkimų.
3. Dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka.
4. Dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo.
5. Dėl bankroto bylos iškėlimo teisinių pasekmių nustatymo.

Nutarimų projektai numatytais darbotvarkės klausimais pateikti pridedamame išankstinio balsavimo raštu biuletenyje. Dėl papildomų su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusių dokumentų ir/arba informacijos prašome teirautis el. paštu ***.

Atvykti į kreditorių susirinkimą nėra būtina, savo valią dėl svarstomų klausimų iki susirinkimo pradžios kreditoriai gali išreikšti el. paštu *** atsiuntę užpildytą ir pasirašytą balsavimo raštu biuletenį. Prie balsavimo biuletenio būtina pridėti pasirašančio asmens įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

Bendrovė pažymi, kad, jeigu iki šiame pranešime nurodytos kreditorių susirinkimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas Bendrovės siūlomas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė svarstys dėl bankroto bylos iškėlimo kreipsis į teismą.

PRIDEDAMA: Išankstinio balsavimo raštu biuletenis.

MB „Bankas peri“
Direktorius ***


FIXON, UAB nemokumo pranešimas

 PRANEŠIMAS

DĖL UAB „FIXON“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO

2021-04-01 Nr. ***

Kaunas


Informuojame, kad 2021-04-01 UAB „Fixon“, juridinis adresas - Vilkpėdės g. 22, Vilnius, įmonės kodas – 302329741, direktorius kreipėsi į *** su pavedimu atlikti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus veiksmus dėl UAB „Fixon“ nemokumo proceso inicijavimo.

2020-12-31 d. duomenimis UAB „Fixon“ neįvykdyta prievolė *** EUR.

UAB „Fixon“ negali ir negalės laiku vykdyti turtinių prievolių ir yra nemoki, todėl susitarimo dėl pagalbos sudaryti nesiūlo.


Remdamiesi aukščiau išdėstytu ir vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. ir 11 str., pranešame, kad 2021m. balandžio 27 d. šaukiamas UAB „Fixon“ kreditorių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ: Dėl UAB „Fixon“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.

Kreditorių susirinkimo vieta – *** . Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Jeigu kreditorius savo nuomonę dėl siūlomo sprendimo projekto nuspręstų pareikšti raštu, tuomet pasirašytą balsavimo biuletenį prašytume atsiųsti el. paštu *** (jeigu balsavimo raštu biuletenis pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba paštu adresu *** (jeigu kvalifikuotu elektroniniu parašu nesinaudojama). Negavus balsavimo biuletenio ir įgaliojimo (jeigu balsavimo biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo) originalo iki 2021m. balandžio 27 d. - 10.00 val., Jūsų balsavimas šiame kreditorių susirinkime įskaičiuotas nebus.


2021-04-27 kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą UAB „Fixon“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo paskirtas nemokumo administratorius raštu informuos visus įmonės kreditorius apie kreditorių finansinių reikalavimų pateikimo tvarką bei terminus. Į sekančius UAB „Fixon“ kreditorių susirinkimus bus kviečiami dalyvauti tik tie kreditoriai, kurie pareikš savo finansinius reikalavimus.

2021-04-27 kreditorių susirinkimui nepriėmus sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Fixon“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


PRIDEDAMA:

1. 2021-04-01 UAB „Fixon“ prašymo/įgaliojimo kopija.

2. Balsavimo raštu biuletenis.


Administratoriaus direktorius ***


ZIGMAZ, UAB nemokumo pranešimas

 PRANEŠIMAS

DĖL UAB „ZIGMAZ“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO

2021-03-29 Nr. ***

Kaunas


Informuojame, kad 2021-03-29 UAB „ZIGMAZ“, juridinis adresas - Birželio 23-iosios g. 23F, Kaunas, įmonės kodas - 304560864, direktorius kreipėsi į *** su pavedimu atlikti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus veiksmus dėl UAB „ZIGMAZ“ nemokumo proceso inicijavimo.

UAB „ZIGMAZ“ neįvykdyta Jums prievolė *** Eur.

Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „ZIGMAZ“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Remdamiesi aukščiau išdėstytu ir vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. ir 11 str., pranešame, kad 2021 m. balandžio 22 d. šaukiamas UAB „ZIGMAZ" kreditorių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ: Dėl UAB „ZIGMAZ“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.

Kreditorių susirinkimo vieta - *** . Susirinkimo pradžia - 11.00 val.

Jeigu kreditorius savo nuomonę dėl siūlomo sprendimo projekto nuspręstų pareikšti raštu, tuomet pasirašytą balsavimo biuletenį prašytume atsiųsti el. paštu *** (jeigu balsavimo raštu biuletenis pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba paštu adresu *** (jeigu kvalifikuotu elektroniniu parašu nesinaudojama). Negavus balsavimo biuletenio ir / arba įgaliojimo (jeigu balsavimo biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo) originalo iki 2021 m. balandžio 22 d. - 11.00 val., Jūsų balsavimas šiame kreditorių susirinkime įskaičiuotas nebus.


2021-04-22 kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą UAB „ZIGMAZ“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo paskirtas nemokumo administratorius raštu informuos visus įmonės kreditorius apie kreditorių reikalavimų pateikimo tvarką bei terminus. Į kitus UAB „ZIGMAZ“ kreditorių susirinkimus bus kviečiami dalyvauti tik tie kreditoriai, kurie pareikš savo reikalavimus.


PRIDEDAMA:

1. 2021-03-29 UAB „ZIGMAZ“ prašymo/įgaliojimo kopija.

2. Balsavimo raštu biuletenis.


Direktorius ***


UAB ECOELECTRIC PAPILDOMAS NEMOKUMO PRANEŠIMAS nemokumo pranešimas

UAB ,,ECOELECTRIC“

Juridinio asmens kodas 302755424

Adresas: Taikos pr. 106M, LT-51169 Kaunas


Kam: ***


2021 m. kovo 24 d., Kaunas


PRANEŠIMAS DĖL SUSITARIMO DĖL PAGALBOS ATKURIANT ĮMONĖS MOKUMĄ


Pranešame, kad UAB „Ecoelectric“ (į.k. 302755424) Jums yra skolinga *** Eur.

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – LR JANĮ) 2 str. 7 d. nurodytas juridinio asmens nemokumo apibrėžimas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad UAB „Ecoelectric“ šiai dienai yra nemoki ir šiuo metu ar artimiausioje ateityje negalės padengti Jums susidariusio *** Eur dydžio įsiskolinimo.

Vadovaujantis LR JANĮ 8 str. 1 bei 2 dalimis, šiuo pranešimu siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt. Jums nesutikus sudaryti susitarimo dėl pagalbos įmonės mokumui atkurti, siūlome pagal kreditorių sprendimą, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka.

Pažymime, kad jeigu per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (laikoma, kad pranešimas įteiktas po 7 kalendorinių dienų, nuo jo išsiuntimo dienos) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Ecoelectric“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Savo atsakymą į šį pranešimą prašome pateikti UAB „Ecoelectric" adresu korespondencijai: *** arba el. pašto adresu: ***.


UAB „Ecoelectric“ direktorius ***


HUGAAS ENGINEERING, UAB nemokumo pranešimas

KREDITORIUI

***


PRANEŠIMAS

Dėl UAB Hugaas Engineering nemokumo proceso inicijavimo

2021 m. kovo 15 d.

Vilnius


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžtas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

UAB Hugaas Engineering, juridinio asmens kodas 301541990 (toliau – Bendrovė) negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, vadovaujantis JANĮ 6 straipsniu yra nedelsiant inicijuojamas nemokumo procesas.

JANĮ 8 straipsnyje nustatytos nemokumo proceso inicijavimo, kai jį inicijuoja juridinis asmuo, taisyklės, kuriose nurodyta, kad juridinio asmens vadovas nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (JANĮ 8 straipsnio 1 dalis).

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam šio pranešimo išsiuntimo dieną, Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** Eur.

JANĮ nustato, jog bendrovės bankrotas gali būti vykdomas dvejais būdais teisminiu ir neteisminiu. Atsižvelgiant į tai, kad:

i) neteisminio bankroto procedūra, lyginant ją su teismo tvarka vykdoma bankroto procedūra, trunka bene dvigubai trumpiau – teisminė bankroto procedūra vidutiniškai trunka apie du metus, neteisminė - apie metus. Taigi, kreditoriai turi galimybę daug greičiau atgauti savo lėšas;

(ii) neteisminio bankroto procedūra yra žymiai pigesnė. Bankroto administratoriui yra mokamas tik iš anksto kreditorių nustatytas atlygis, o tai reiškia, kad kreditorių piniginiai reikalavimai yra dažniau patenkinami nei teisminio bankroto atveju. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo", Bendrovė laikytina didele įmone, kadangi kreditorių reikalavimai viršija 300 tūkst. eurų. Todėl vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintu Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių 1 priedu, rekomenduojamas minimalus administratoriaus atlyginimo dydis, vykdant procesą teismo tvarka, didelėje įmonėje kai nėra nutraukusi ūkinė komercinė veikla, yra 985 MMA (minimalus mėnesinis atlyginimas nuo 2021 m. sausio 1 d. 642 Eur), taigi bankroto administravimo išlaidų dydis teisminio bankroto metu galėtų sudaryti virš 500.000 Eur. Tuo tarpu vykdant bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka - bankroto administravimo išlaidų dydį iš pat pradžių patvirtina patys kreditoriai, šiuo atveju tai galėtų sudaryti apie 7.000 Eur. Taigi, didžioji piniginių lėšų dalis, kuri atitenka bankroto administravimui vykdant bankrotą teisminiu keliu, vykdant bankrotą neteisminiu keliu atitenka bendrovės kreditorių interesų tenkinimui. Tai pat informuojame, kad Bendrovė šiuo metu turi turto už *** Eur. Tokiu būdu neeikvojamos papildomos lėšos bankroto administratorių atlyginimams mokėti, ir didesnė dalis lėšų atitektų kreditoriams;

- šiuo pranešimu Bendrovė prašo jūsų sutikimo vykdyti Bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos Bendrovės kreditorių susirinkimas yra organizuojamas raštu. Todėl prašome savo valią išreikšti užpildant balsavimo biuletenį raštu, ir atsiųsti adresu ***, ir el. paštu: ***.

Pagal JANĮ 8 straipsnio 3 dalį susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.

Informuojame, kad jei iki 2021 m. balandžio 7 d. nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos Bendrovei arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas).


PRIDEDAMA:

1) Balsavimo raštu biuletenis.


Pagarbiai

UAB Hugaas Engineering direktorius
***


ECOELECTRIC, UAB nemokumo pranešimas

UAB ,,ECOELECTRIC“

Juridinio asmens kodas 302755424

Adresas: Taikos pr. 106M, LT-51169 KaunasKam: ***


2021 m. kovo 10 d., Kaunas


PRANEŠIMAS APIE UAB ,,ECOELECTRIC“ KELIAMĄ BANKROTO BYLĄ NE TEISMO TVARKA


Pranešame, kad UAB „Ecoelectric“ (į.k. 302755424) negali ir negalės atsiskaityti su savo kreditoriais, kadangi įmonė yra nemoki. Dėl šios priežasties UAB „Ecoelectric“ yra keltina bankroto byla.

Pagal UAB „Ecoelectric“ buhalterinės apskaitos duomenis, UAB „Ecoelectric“ yra skolinga *** Eur sumą. Atitinkamai, vadovaujantis LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. bei 11 str., siunčiame Jums šį pranešimą apie UAB „Ecoelectric“ keliamą bankroto bylą ne teismo tvarka.

Remiantis LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 3 d., pranešame, kad 2021 m. balandžio 2 d., 14 val. adresu: ***, yra šaukiamas kreditorių susirinkimas dėl UAB ,,Ecoelectric“ bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimo.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 ir saugant vieni kitus, kreditorių susirinkimas organizuojamas kreditoriams išreiškiant savo poziciją tik nuotoliniu būdu, - pateikiant užpildytus balsavimo raštu biuletenius. Atitinkamai prašome išreikšti poziciją svarstomais klausimais užpildant pridedamą balsavimo raštu biuletenį ir pateikiant jį el. paštu: *** bei originalą pateikiant adresu: ***. Užpildytus balsavimo raštu biuletenius prašome pateikti iki 2021 m. balandžio 2 d., 12.00 val.


UAB ,,Ecoelectric“ kreditorių susirinkimo darbotvarkė:

Procedūriniai klausimai: Kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio ir sekretoriaus rinkimas;

1. UAB „Ecoelectric“ bankroto procedūros vykdymas ne teismo tvarka;

2. Nemokumo administratoriaus paskyrimas ir pavedimas jam atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme;

3. Laikotarpio, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka, nustatymas;

4. Laikotarpio, per kurį bendrovės valdymo organai privalo perduoti administratoriui bendrovės turtą ir visus dokumentus,

nustatymas.


*Pastaba:

Asmuo, susirinkime atstovaujantis kreditorių – juridinį ar fizinį asmenį, privalo pateikti tinkamai įformintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kiti kreditoriai – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Informacija kreditoriams apie organizuojamą kreditorių susirinkimą teikiama el. paštu: *** bei tel. Nr. ***.


PRIDEDAMA:

1. Balsavimo raštu biuletenis.


UAB „Ecoelectric“ direktorius ***


BALTOJI VOKĖ, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Baltoji Vokė“

Juridinio asmens kodas 302513855

Vilniaus g. 12b, Baltoji Vokė, Šalčininkų rajonas

Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

Juridinių asmenų registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras


UAB ***


PRANEŠIMAS

Dėl UAB „Baltoji Vokė“ nemokumo proceso inicijavimo, siūlymo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo sušaukimo

2021 m. kovo 8 d.


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje juridinio asmens nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.


UAB „Baltoji Vokė“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi JANĮ 8 straipsnio 1 dalimi, praneša, kad Bendrovė negali ir ateityje negalės laiku vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą.


Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam Bendrovė pagal Bendrovės apskaitos duomenis yra skolinga *** EUR. Jei Jūsų duomenimis skolos dydis skiriasi, prašytume patikslinti skolos dydį, pateikiant skolos skaičiavimą bei detalizaciją (išskiriant pagrindinę skolą ir palūkanas, delspinigius bei netesybas, jei tokios buvo skaičiuojamos).


Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 2-3 dalimis, nustatome 15 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo pranešimo išsiuntimo dienos), per kurį gali būti sudarytas susitarimas dėl pagalbos tarp Bendrovės ir jos kreditorių arba kreditoriai gali priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.


Informuojame, kad nesudarius susitarimo dėl pagalbos arba nepriėmus sprendimo Bendrovės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka per nurodytą terminą, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Siekiant sudaryti galimybę kreditoriams priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, informuojame, kad šaukiamas Bendrovės kreditorių susirinkimas, kuris įvyks ***. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos situaciją, kreditoriams siūloma susirinkime balsuoti raštu, užpildant pridedamą balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiunčiant Bendrovės vadovui el. paštu *** arba siunčiant registruotu laišku arba pristatant Bendrovės buveinės adresu.


Siūloma kreditorių susirinkimo darbotvarkė:

1. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;

2. Kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio asmens rinkimai.

3. Dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka;

4. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros patvirtinimo;

5. Dėl kreditorių finansinių reikalavimų pateikimo termino nustatymo.

6. Dėl bendrovės valdymo organų perduotino turto ir dokumentų administratoriui termino nustatymo.

7. Administravimo išlaidų sumos iki pirmojo kreditorių susirinkimo tvirtinimas.


Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bankroto procesas ne teismo tvarka yra kur kas pigesnis bei operatyvesnis nei bankroto procesas teismo tvarka, kadangi:


a) bankroto procedūrą vykdant teismo keliu bankroto administratoriaus vien bazinis atlygis sudarytų apie 32 000 EUR, dar būtų taikomas papildomas atlygis nuo gautų bankroto procese sumų (20 % nuo visų gautų sumų), o nemokumo administratoriumi siūlomas didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintis nemokumo administratorius *** sutinka bankroto procedūras vykdyti už 5 000 EUR (+PVM ir kiti administratoriaus mokėtini individualios veiklos mokesčiai) atlyginimą (neįskaičiuojant į nurodytą sumą galimų teisinių paslaugų, buhalterinių paslaugų, archyvavimo paslaugų bei kitų išlaidų, būtinų atliekant bankroto procedūras, kurios būtų apmokamos pagal faktą). Taigi, kreditorinių reikalavimų tenkinimui teks daugiau lėšų nei neteisminio bankroto atveju;


b) visus klausimus, kuriuos įprastu atveju sprendžia teismas teisminio bankroto proceso atveju, bankroto proceso ne teismo tvarka atveju sprendžia kreditoriai balsų dauguma. Atsižvelgiant į tai, prašome kreditorių pritarti bankroto proceso vykdymui ne teismo tvarka.


Atsakymą į šį pranešimą, siekiant operatyvumo, prašome pateikti el. paštu ***.


PRIDEDAMA: Balsavimo raštu biuletenio forma.


Pagarbiai

Direktorius ***


ENTRANSA, UAB nemokumo pranešimas

Kreditoriaus ***

Juridinio asmens kodas ***

El.p. adresas ***


2021-03-04  

Vilnius 

   

PRANEŠIMAS 

Dėl bendrovei iškilusių finansinių sunkumų ir būtinybės sudaryti pagalbos susitarimą 


UAB „Entransa“ (toliau – Bendrovė) kreipiasi į *** (toliau – Kreditorius) siekdama informuoti apie bendrovei iškilusius finansinius sunkumus, sukėlusius būtinybę sudaryti su Kreditoriumi susitarimą dėl pagalbos, kuriuo būtų peržiūrėtas toliau aptariamas Bendrovės skolos Kreditoriui dydis. 


Remiantis Bendrovės buhalterinės apskaitos duomenimis, Bendrovės skolos likutis Kreditoriui šio pranešimo pateikimo dieną yra lygus *** €. Deja, Bendrovė yra nepajėgi padengti minėto likučio. 


Atsižvelgiant į tai, Bendrovė kreipiasi į Kreditorių prašydama jo nurašyti ne mažiau kaip 60 proc. šiuo metu Bendrovės turimos skolos arba pateikti kitus pasiūlymus, kuriais Bendrovė galėtų sumažinti skolos Kreditoriui dydį.  Tik tokiu atveju Bendrovė būtų pajėgi tęsti savo veiklą ir tuo pačiu įvykdyti turimus įsipareigojimus. 


Tuo atveju, jeigu Kreditorius nesutiks su Bendrovės siūlymu ir/arba nepateiks jokių kitų adekvačių pasiūlymų,  Bendrovė bus priversta kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Apibendrinus aukščiau nurodytas aplinkybes, Bendrovė tikisi Kreditoriaus geranoriškumo, dėl kurio Bendrovė galės išsaugoti savo veiklą. Tuo atveju, jeigu kiltų papildomų klausimų, prašome susisiekti su Bendrovės direktoriumi ***. 


Pagarbiai 

UAB „Entransa“ vardu 

Direktorius ***


HUGAAS SERVICES, UAB nemokumo pranešimas

UAB HUGAAS SERVICES

juridinio asmens kodas 302829312

Zietelos g. 3, Vilnius, Lietuva


KREDITORIUI


***

juridinio asmens kodas ***

***


PRANEŠIMAS

Dėl UAB HUGAAS SERVICES nemokumo proceso inicijavimo

2021 m. vasario 18 d.

Vilnius


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžtas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

UAB HUGAAS SERVICES, juridinio asmens kodas 302829312 (toliau – Bendrovė) negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, vadovaujantis JANĮ 6 straipsniu yra nedelsiant inicijuojamas nemokumo procesas.

JANĮ 8 straipsnyje nustatytos nemokumo proceso inicijavimo, kai jį inicijuoja juridinis asmuo, taisyklės, kuriose nurodyta, kad juridinio asmens vadovas nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (JANĮ 8 straipsnio 1 dalis).

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam šio pranešimo išsiuntimo dieną, Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** Eur.

JANĮ nustato, jog bendrovės bankrotas gali būti vykdomas dvejais būdais teisminiu ir neteisminiu. Atsižvelgiant į tai, kad:

(i) neteisminio bankroto procedūra, lyginant ją su teismo tvarka vykdoma bankroto procedūra, trunka bene dvigubai trumpiau – teisminė bankroto procedūra vidutiniškai trunka apie du metus, neteisminė – apie metus. Taigi, kreditoriai turi galimybę daug greičiau atgauti savo lėšas;

(ii) neteisminio bankroto procedūra yra žymiai pigesnė. Bankroto administratoriui yra mokamas tik iš anksto kreditorių nustatytas atlygis, o tai reiškia, kad kreditorių piniginiai reikalavimai yra dažniau patenkinami nei teisminio bankroto atveju. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“, Bendrovė laikytina didele įmone, kadangi kreditorių reikalavimai viršija 300 tūkst. eurų. Todėl vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintu Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių 1 priedu, rekomenduojamas minimalus administratoriaus atlyginimo dydis, vykdant procesą teismo tvarka, didelėje įmonėje kai nėra nutraukusi ūkinė komercinė veikla, yra 985 MMA (minimalus mėnesinis atlyginimas nuo 2021 m. sausio 1 d. 642 Eur), taigi bankroto administravimo išlaidų dydis teisminio bankroto metu galėtų sudaryti virš 500.000 Eur. Tuo tarpu vykdant bendrovės bankroto procedūra ne teismo tvarka – bankroto administravimo išlaidų dydį iš pat pradžių patvirtina patys kreditoriai, šiuo atveju tai galėtų sudaryti apie 7.000 Eur. Taigi, didžioji piniginių lėšų dalis, kuri atitenka bankroto administravimui vykdant bankrotą teisminiu keliu, vykdant bankrotą neteisminiu keliu atitenka bendrovės kreditorių interesų tenkinimui. Taip pat informuojame, kad Bendrovė šiuo metu turi turto už daugiau nei *** Eur. Tokiu būdu neeikvojamos papildomos lėšos bankroto administratorių atlyginimams mokėti, ir didesnė dalis lėšų atitektų kreditoriams;

- šiuo pranešimu Bendrovė prašo jūsų sutikimo vykdyti Bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos Bendrovės kreditorių susirinkimas yra organizuojamas raštu. Todėl prašome savo valią išreikšti užpildant balsavimo biuletenį raštu, ir atsiųsti adresu ***, Vilnius ir el. paštu: ***.

Pagal JANĮ 8 straipsnio 3 dalį susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.

Informuojame, kad jei iki 2021 m. kovo 15 d. nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos Bendrovei arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas).


PRIDEDAMA:

1) Balsavimo raštu biuletenis.


Pagarbiai

UAB HUGAAS SERVICES direktorius

***


VĖSA IR PARTNERIAI, UAB nemokumo pranešimas

 ***

PRANEŠIMAS

Dėl UAB „Vėsa ir partneriai“ nemokumo

2021 m. vasario 13 d.


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.


Vadovaujantis UAB „Vėsa ir partneriai“ (toliau - Bendrovė) 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2020 m. gruodžio 31 d. datos preliminaraus balanso duomenimis sudarė *** EUR.


Jūs esate Bendrovės kreditorius, pagal kurio reikalavimus *** EUR., suma yra ginčijama teisme.


Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 20 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte suteikti Bendrovei pagalbą ir atsisakytumėte 85 proc. savo turimo reikalavimo Bendrovei. Kreditorių pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 85 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos.


Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.


Pažymime, kad jeigu per 20 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).


Pagarbiai

Direktorius ***


CALLIDA PROGRESSIO, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS KREDITORIUI

Dėl bankroto

2020/12/23


Gerb. Kreditoriau,


Informuojame, kad UAB „Callida progressio“ susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių įmonės finansinės galimybės grąžinti Jums susidariusią skolą tapo komplikuotos. UAB „Callida progressio“ tapo nemoki, negali ir negalės įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams.


UAB „Callida progressio“ Jūsų naudai yra skoloje *** EUR sumą.


Per 30 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos UAB „Callida progressio“ ir kreditoriai turi galimybę sudaryti susitarimus dėl pagalbos UAB „Callida progressio“ (visi kreditoriai turi nurašyti absoliučią daugumą skolų) arba informuoti apie sutikimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.


Jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Atsakymus į šį pranešimą prašome siųsti el.paštu *** arba paštu adresu ***.


UAB „Callida progressio“

Direktorius

***


POVILO GURKLIO FIRMA, UAB nemokumo pranešimas

UAB ,,POVILO GURKLIO FIRMA"

Juridinio asmens kodas: 164839382

Buveinės adresas: K. Šimonio g. 2-71, Kupiškis

Atstovė advokato padėjėja ***

Advokatės *** kontora

***

El. p.: ***, tel.: ***


UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ kreditoriui:

***

Adresas: ***


PRANEŠIMAS

Dėl ketinimo inicijuoti nemokumo procesą

2021 m. sausio 26 d.

Vilnius


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsniu pranešame, kad UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ turi Jums neįvykdytą prievolę, kuri pagal UAB ,,POVILO GURKLIO FIRMA“ duomenis sudaro *** Eur.

Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų nuo pranešimų visiems UAB ,,POVILO GURKLIO FIRMA" kreditoriams įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „POVILO GURKLIO FIRMA" kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Informuojame, kad UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ veiklos nevykdo ir neplanuoja atnaujinti veiklos vykdymą ateityje, turto ir pajamų atsiskaityti su visais savo kreditoriais neturi. Vis dėlto, prašome Jūsų nurodyti, ar Jūs sutiktumėte UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ atidėti atsiskaitymo terminą arba atsisakyti dalies ar viso savo reikalavimo UAB ,,POVILO GURKLIO FIRMA“ atžvilgiu.

Visą informaciją ir galimus paklausimus prašome siųsti UAB „POVILO GURKLIO FIRMA" teisines paslaugas atstovavimo sutarties pagrindu (kopija pridedama) teikiančiai advokato padėjėjai *** el. p. *** arba adresu ***.


Pridedama: atstovavimo sutartis, kopija, 1 lapas.


Pagarbiai

UAB „POVILO GURKLIO FIRMA" vardu ir interesais

Atstovė ***


FES BALTIC, UAB nemokumo pranešimas

 GAUTA

2021-** -**

Nr. ***       


Kreditoriui ***


Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Lietuvoje karantinas šis pranešimas siunčiamas el. pašto adresu: ***PRANEŠIMAS

2021 m. sausio mėn. 25 d., Vilnius


Skolininkas FES BALTIC, UAB (kodas: 303388365, adresas: Gabijos g. 38-40, LT-06157), turi kreditorinių įsipareigojimų Jūsų bendrovei, t.y. kreditoriui *** (kodas: ***; adresas: ***).

Kaip viešai žinoma, Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) dar 2020 m. kovo 11 d. paskelbė pasaulinę pandemiją dėl koronaviruso (COVID-19). Koronaviruso išplitimo Lietuvoje negalėjo numatyti ne tik verslininkai, bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, valstybės parlamentas bei kitos valstybės institucijos. Koronaviruso (COVID-19) pandemija įtakojo tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio verslus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (TAR, 2020-03-14, Nr. 2020-05466) Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas trečias (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygis ir visoje šalyje nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo įvestas karantinas, kuris tęsėsi iki 2020 m. birželio mėn. 17 d.

2020-03-16 įsakymu Nr. 20200316P-01 dėl pandemijos FES BALTIC, UAB turėjo paskelbti prastovą savo darbuotojams. Apie prastovas buvo paskelbta Valstybinės Darbo inspekcijos tinklapyje: https://www.vdi.lt. Bendrovė "FES BALTIC" pradėjo patirti finansinius sunkumus, kuriuos be kita ko sąlygojo ir kitų įmonių neatsiskaitymas su bendrove "FES BALTIC".

Taip pat, kaip viešai žinoma ir viešai skelbiama, karantinas Lietuvoje vėl buvo įvestas nuo 2020 m. lapkričio mėn. 7 dienos, sugriežtintas nuo: 2020 m. gruodžio mėn. 15 d. ir bus tęsiamas iki 2021 m. sausio 31 d., kadangi užsikrėtusiųjų skaičius ir mirčių skaičius itin didelis (2021 m. sausio 7 d. fiksuotais duomenimis Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų: 156539, o mirčių: 2119).

Atsižvelgiant į karantino metu nustatytus ribojimus ir draudimus veiklos vykdymui, dėl COVID-19 mūsų bendrovė "FES BALTIC" buvo nuo 2020 m. lapkričio mėn. 11 dienos viešai pripažinta verslo subjektu, nukentėjusiu nuo koronaviruso (COVID-19), ir buvo įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 bendrovių sąrašą. Tai buvo paskelbta viešai https://www.vmi.lt/evmi/informacija-verslui.

Dėl dabartinio vyriausybės taikomo žmonių judėjimo apribojimo ir karantinavimo taisyklių taikymo, bendrovei "FES BALTIC" dirbti ir veikti tapo ypač komplikuota ir sudėtinga. Tai esmingai atsiliepė bendrovei finansiškai.


Vadovaujantis LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - LR JANĮ) nuostatomis, juridinio asmens nemokumas - tai juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (LR JANĮ 2 str. 7 d.).


Bendrovė "FES BALTIC" pareiškia, kad stengėsi organizuoti, ir organizuojant kontroliuoti, pajamų srautus, kad galėtų vykdyti veiklą bei laiku atsiskaityti su darbuotojais, tiekėjais, kreditoriais ir pan.

Tačiau atsiskaitymo trukdžiai susidarė dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos, kuri jau ilgą laiką skaudžiai įtakoja Lietuvos, Europos šalių ir Pasaulio verslus, taip pat dėl teisės aktuose numatytos darbdavio pareigos užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams.

Dėl šių visi minėtų sąlygų, susidarė situacija, kurios bendrovė "FES BALTIC" negalėjo nei numatyti, nei kokybiškai kontroliuoti, ko pasėkoje, bendrovė "FES BALTIC" šiai dienai nebegali laiku vykdyti turtinių prievolių, šiai dienai laikytina nemoki LR JANĮ 2 str. 7 d. prasme.


DĖL NURODYTŲ PRIEŽASČIŲ INFORMUOJAME IR PRANEŠAME, KAD "FES BALTIC", UAB PRIĖMĖ SPRENDIMĄ PRADĖTI IR INICIJUOTI NEMOKUMO (BANKROTO) PROCESUS.


Nurodome, kad mūsų turimais duomenimis, Jūsų atžvilgiu (t.y. kreditoriaus atžvilgiu), laiku neįvykdyta turtinė prievolė sudaro *** Eur.


LR JANĮ 8 str. 1 d., 2 d. ir 3 d. nuostatose įtvirtinta: juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis. Pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.


Todėl vadovaujantis LR JANĮ 8 str. 1-3 d. nuostatomis, teikiame Jums, kaip kreditoriui, šį pranešimą ir siūlome per 15 dienų sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Siūlome Jums: 1) atsisakyti iki 60 proc. Jūsų turimo kreditorinio reikalavimo FES BALTIC, UAB atžvilgiu; arba 2) įsiskolinimo mokėjimą išdėstyti 36 mėn. laikotarpiui mokant lygiomis įmokomis, neskaičiuojant netesybų ir palūkanų; arba 3) prašome pateikti savo siūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos Jums priimtinomis sąlygomis ir tvarka.


Jei per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos su Jumis ir kitais kreditoriais nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, būsime priversti kreiptis į teismą dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo FES BALTIC, UAB (LR JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).


Šis pranešimas yra siunčiamas el. paštu, todėl prašome el. paštu: *** patvirtinti, kad šį pranešimą gavote.


Pagarbiai


FES BALTIC, UAB

Direktorius ***


GRUNDOLITA, UAB nemokumo pranešimas

UAB " Grundolita "

Įm,kodas 122760619

Reg.adresas Žirnių g. 12, LT-02120 Vilnius

Kreditoriui : UAB "...... "

Adresas ........

Pranešimas dėl UAB " Grundolita " nemokumo proceso inicijavimo

2020m spalio 8d, Klaipėda

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ( toliau JANĮ ) 21 straipsnio 2 dalis numato, kad bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla.

Pagal JANĮ 2 straipsnio 7 dalį juridinio asmens nemokumas- juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršijo jo turto vertę.

Nurodome, jog šios dienos duomenimis UAB " Grundolita " įsiskolinimas Jums/ Jūsų bendrovei sudaro .......Eur.

Informuojame, kad UAB " Grundolita " negali vykdyti finansinių įsipareigojimų dėl nemokumo ir siūlo spręsti UAB " Grundolita " mokumo atkūrimo klausimą per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos siūlant sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti, apimantį reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymo, prievolės pakeitimą kita prievole ir pan.

Pažymime, jog jeigu nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, 2020 lapkričio 3d įvyks UAB " Grundolita " kreditorių susirinkimas dėl bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka ( šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkė pridedama ).

Į pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos prašome atsakyti raštu siunčiant pranešimą el paštu biuras@kab.lt arba adresu Vytauto g. 17, Klaipėda.

Direktorius   Darius Stasiūnas


 


NAUGĖS PREKYBA, UAB nemokumo pranešimas

UAB NAUGĖS PREKYBA

Įmonės kodas 304489698, 

Buveinės adresas: Tilžės g. 49, LT-91260 Klaipėda 

Tel. *** 

El. p. ***


Kreditoriui ***

Siunčiama tik el.paštu ***

2020 m. spalio 1 d. 

Klaipėda 

PRANEŠIMAS 

Dėl pagalbos susitarimo / restruktūrizavimo bylos kėlimo 


UAB „Naugės prekyba“ susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, todėl aš, UAB „Naugės prekyba“ vadovas ***, vadovaudamasi Juridinių asmenų nemokumo įstatymu, siūlau Jums sudaryti susitarimą dėl pagalbos. 


JANĮ 8 straipsnyje nustatytos nemokumo proceso inicijavimo, kai jį inicijuoja juridinis asmuo, taisyklės, kuriose nurodyta: 1) Juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (JANĮ 8 straipsnio 1 dalis). Pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 8 straipsnio 2 dalis). Prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo juridiniam asmeniui dienos (JANĮ 8 straipsnio 3 dalis). 


Neįvykdyta prievolė Jums yra ***, ir jeigu iki 2020-10-31 imtinai nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Naugės prekyba" kreipsis į Klaipėdos apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Siūlome susitarimą dėl pagalbos aptarti individualiai, kuo skubiau, Jums patogiu būdu. 


UAB „Naugės prekyba“ savo veiklos nėra nutraukusi, ir toliau nuosekliai dirba, deda visas pastangas atsiskaityti su kreditoriais ir toliau sėkmingai bendradarbiauti. 


Pagarbiai 

Direktorius ***


ENSO PROJECTS, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS

Dėl UAB „ENSO PROJECTS“ nemokumo (restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo

2020 m. rugpjūčio 25 d., Kaunas


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.


JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


Vadovaujantis UAB „ENSO PROJECTS“ (toliau - Bendrovė) 2020 m. rugpjūčio 14 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2020 m. rugpjūčio 14 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro 4739911.41 EUR, Bendrovės turtas 1426842.00 EUR, nuosavas kapitalas - 3586894.00 EUR. 


Kaip Jums žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino, kuris buvo pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus Ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Bendrovei taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19. Bendrovė esminę veiklos dalį vykdė Švedijoje ir Norvegijoje, o dėl taikomų žmonių judėjimo ir karantinavimo taisyklių iš esmės dirbti šiuo sudėtingu metu tapo neįmanoma. Be to, visais 2020 metais kilo problemų su darbu užsienio objektuose, problemų su užsakovais ir jų mokėjimais. Tai esmingai atsiliepė Bendrovei finansiškai.


Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2020 m. rugpjūčio 24 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga ***EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams).


Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos.


Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.


Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 


Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu.


Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu *** arba elektroniniu paštu ***.


Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.


Pagarbiai 

Direktorius ***BILSERA, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Bilsera“  

Juridinio asmens kodas: 304716879,

buveinės adresas: ***


UAB „Bilsera“ kreditoriui 

UAB „Bilsera“ akcininkui (juridinio asmens dalyviui) 


PRANEŠIMAS 


Dėl UAB "Bilsera" nemokumo proceso inicijavimo (kai jį inicijuoja juridinis asmuo) ir kreditorių susirinkimo šaukimo, nuomonės dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti 


2020-08-24, Vilnius 


Informuoju, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis, inicijuojamas UAB „BILSERA“ nemokumo procesas. 

JANĮ 2 straipsnio 18 punkte numatyta, kad kreditoriai turi teisę teikti pagalbą juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau - pagalba), tai yra, kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 

Prašome apsvarstyti pagalbos finansiniams sunkumams įveikti suteikimą UAB „BILSERA“, ir apie priimtą sprendimą iki 2020-09-18 dienos (15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu per 7 dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos)) informuoti UAB „BILSERA“ apie sutikimą/nesutikimą suteikti pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. 

Jei priimtumėte sprendimą suteikti pagalbą įmonės finansiniams sunkumams įveikti, prašome konkretizuoti, kokio tipo pagalbą sutiktumėte teikti (reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.). 

Jeigu sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo įmonės finansiniams sunkumams įveikti, prašome apie tai informuoti UAB „BILSERA“ iki 2020 rugsėjo mėnesio 18 dienos. 

Tai pat informuojame, kad vadovaujantis JANĮ 8 str. ir 11 str. nuostatomis UAB „BILSERA“ direktorius šiuo pranešimu šaukia UAB „BILSERA“ kreditorių susirinkimą, siūlydamas UAB  „BILSERA“ kreditoriams priimti sprendimą(pareikšti nuomonę) dėl UAB „BILSERA“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka (tuo atveju, jeigu su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos įmonei suteikimo ir nebus priežasčių numatytų JANĮ 11 straipsnyje, užkertančių galimybę bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, o būtent: 1) teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 2) į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų ***


***

***

***


Balsavimo biuletenio originalą, bei jį pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinančio dokumento originalą (ar patvirtintą kopiją) prašome siųsti paštu adresu: *** arba elektroniniu paštu ***, ne vėliau kaip iki 2020-09-18d. 09val. 


Pažymėtina, kad jeigu su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ar nebus priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas UAB „BILSERA“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, ar bus sąlygos numatytos JANĮ 11 straipsnyje (užkertančios galimybę bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka), UAB „BILSERA“ direktorius teiks teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Informacija juridinio asmens dalyviams (akcininkams): 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ 5 straipsnio 1 punktu, juridinio asmens vadovas turi pareigą (privalo) inicijuoti nemokumo procesą įmonei, jeigu juridinis asmuo yra nemokus, bei, remiantis JANĮ 6 straipsnio 1 - 2 punktais privalo atlikti šiuos veiksmus: 


1.) nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą; 


2.) nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. 


Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, prašau UAB “BILSERA“ akcininkų, nepriklausomai nuo jų turimų finansinių reikalavimų dydžio įmonės atžvilgiu, iki 2020-08-06 dienos priimti sprendimą dėl juridinio asmens mokumo atkūrimo ir pateikti rašytinį sutikimą (pasiūlymą) ar atsisakymą padėti juridiniam asmeniui atkurti mokumą. Nuomonės dėl juridinio asmens mokumo atkūrimo nepateikimas bus vertinamas, kaip akcininko atsisakymas spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą ir nesutikimas padėti atkuriant juridinio asmens mokumą. 


Šis pranešimas, laikytinas rašytinės informacijos pateikimu, apie juridinio asmens nemokumą, juridinio asmens dalyviams (kaip numatyta JANĮ 6 str. 1 p.). 


PRIDEDAMA: 

- Balsavimo raštu biuletenis; 


UAB “BILSERA” direktorius 

***SPRK, UAB nemokumo pranešimas

UAB „SPRK" 

Įm. kodas: 126268953 koresp. adresas Linkmenų g. 13, Vilnius LT-09300 

PVM mokėtojo kodas: LT262689515 Tel.: +37068328101 sprkstatyba@gmail.com 


2020-08-17 

Vilnius 

***

Teikiama el. paštu ***


UAB „SPRK“ PRANEŠIMAS 

DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO 


1. Vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau ir – JANĮ) 5 straipsnio 1 punktu, UAB „SPRK“ vadovas praneša, kad ketina kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

2. UAB „SPRK“ įsteigta 2003-07-17, pagrindinė jos veikla statybos paslaugų teikimas. 

3. Be kita ko, siekdama plėsti veiklą, įmonė 2013 - 2015 m. išsimokėtinai įsigijo iš valstybės turto (žemės sklypą ir negyvenamąjį pastatą). 

4. Įmonė tam tikrais laikotarpiais ir vėliau 2018 – 2020 m. turėjo nedidelių skolų, kurių iš įmonės pelno laiku negalėjo grąžinti. Tai yra natūralu nedidelei įmonei. Kreditoriai nekėlė įmonės bankroto klausimo, o įmonė turėjo perspektyvų nedideles skolas grąžinti. 

5. Nesėkmingai klostantis verslui, įmonė nesugebėdavo laiku mokėti įmokas valstybei už įsigytą ir įkeistą turtą, todėl buvo priversta ieškoti variantų, kaip skolas valstybei būtų galima sumokėti, kad jos nedidėtų. Reikšmingą dalį įmonės skolų valstybei sumokėjo UAB „Agvilitas“. 

6. Siekiant atsiskaityti su kreditoriais, rinkos verte buvo įvertintas ir už 16900 Eur realizuotas pagrindinis UAB „SPRK“ turtas – negyvenamasis pastatas, unikalus Nr. 410000150016, adresas Vilniaus r. sav. Čepurniškių k., Čepurniškių g. 31. 

7. Antstolio Dainiaus Šidlausko 2020-03-25 patvarkymu Nr. S-20-178-41951 gautos lėšos buvo paskirstytos kreditoriams, tačiau jų nepakako. 

8. 2020 m. pradžioje kilus pasaulinei COVID-19 viruso pandemijai ir Lietuvos Respublikoje 2020 m. kovo mėn. paskelbus karantiną, smulkus statybos verslo verslas praktiškai prarado galimybes gauti pajamų, todėl per protingą terminą atsiskaityti su visais kreditoriais tapo neįmanoma.

9. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos įmonėje 2020-02-24 – 2020-03-09 atliko operatyvų patikrinimą ir surašė 2020-03-16 Operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. (21.222) FR1042-1098, kurioje pasiūlė įmonei priemones finansinių įsipareigojimų trūkumų ištaisymui. 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-842-330/2020 paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2020-02-26 sprendimą, kuriuo Ilonai Kojelienei iš UAB ,,SPRK" buvo priteista 25 446,02 Eur permokos už darbus, 1248,07 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir papildomai priteisė 800 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Viso, nuo 2020-05-19 Ilona Kojelienė įgijo į UAB „SPRK“ reikalavimo teisę 27494,09 Eur sumai. 

11. Tokiu būdu bendra kreditorių reikalavimų suma esmingai išaugo, todėl siekiant su jais atsiskaityti buvo priverstinai realizuotas ir likęs vertingas įmonės turtas – žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2747 4748, esantį Čepurniškių g. 31, Čepurniškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. 

12. Antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymu dėl areštuoto nekilnojamojo turto vertės ekspertizės paskyrimo, teismo ekspertas V. Stacevičius nustatė, kad vertinamo areštuoto turto -žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2747-4748, esančio Čepurniškių g. 31 Čepurniškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., rinkos vertė yra 6000 EUR. 

13. Įmonė už šią vertę rado turto pirkėją, tačiau antstolio Irmanto Gaidelio 2020-07-13 patvarkymu Nr. S-20-8-24092 paskirsčius gautas 6000 EUR lėšas, su visais kreditoriais atsiskaityti nepavyko. 

14. Įmonė, siekdama nustatyti realią situaciją ir įvertinti galimybes toliau vykdyti savo veiklą, 2020 08-06 sudarė 2020-01-01 – 2020-07-31 balansą, kurį įvertinęs įmonės vadovas, pasitaręs su specialistais, nemato perspektyvos atkurti įmonės mokumą ir grąžinti likusias skolas ir siekia jų nedidinti. 

15. Įmonė šiuo metu yra skolinga *** EUR. 

16. Jeigu per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos nebus priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, vadovaudamasis JANĮ 8 straipsniu, įmonės vadovas kreipsis į teismą su prašymu iškelti UAB „SPRK“ bankroto bylą. 

17. Prašome patvirtinti šio pranešimo gavimą el.paštu sprkstatyba@gmail.com 


Pagarbiai 


UAB „SPRK“ direktorius


BALDŲ GAMYBOS PERSONALO NUOMA, UAB nemokumo pranešimasUAB SORETTO furniture EU 

Juridinio asmens kodas 303093639 

Adresas Kalvarijų g. 125, Vilnius 


PRANEŠIMAS

dėl nemokumo proceso inicijavimo 

2020-04-15 Vilnius 


Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB SORETTO furniture Eu nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB SORETTO furniture Eu *** buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra ***Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekdami išspręsti esamus laikinus UAB SORETTO furniture Eu finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant ***Eur skolos mokėjimą. UAB SORETTO furniture Eu siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą sumokant lygiomis dalimis per 3 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 3 mėnesius. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB SORETTO furniture Eu restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB SORETTO furniture Eu

Direktorius 


SAKALIUS, UAB nemokumo pranešimas

UAB "Sakalius" 

Įmonės kodas 302802475 

Adresas: S Lozoraičio g. 3b-79, Garliava, Kauno raj. 


PRANEŠIMAS 

2020 m. gegužės mėn. 04 d., Kaunas 


***


UAB „Sakalius“ buhalterinės apskaitos duomenimis bendrovė Jums, kaip kreditoriui yra skolinga ***€. Šiai dienai UAB „Sakalius“ dėl vykstančių teisminių ginčų neturi galimybės gauti finansavimą, kuris yra būtinas tam, kad Bendrovė galėtų vykdyti veiklą, gauti užsakymus bei užtikrinti, kad būtų atsiskaitoma su kreditoriais. Vadovaudamasi LR JANĮ 8 straipsniu ir siekdama, kad įmonės skolos nedidėtų, Bendrovė siūlo per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos, sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo sudaryti sekančiomis sąlygomis: 


    • Nuo susitarimo sudarymo dienos atleisti UAB ,,Sakalius“ nuo delspinigių, netesybų ar 

kitų mokesčių (tame tarpe ir bylinėjimo ar išieškojimo išlaidų) skaičiavimo; 

    • Nutraukti teisminius ginčus bei išieškojimus ne ginčo tvarka; 

    • Per 5 (penkis) metus nuo susitarimo sudarymo dienos, UAB ,,Sakalius“ padengs 100 proc. įsiskolinimo Jums. 


Bendrovė informuoja, jog jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo (LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str.). 

Jums atsisakius sudaryti susitarimą dėl pagalbos UAB ,,Sakalius“ suteikimo, prašome Jūsų duoti raštišką sutikimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

Remiantis LR JANĮ 8 straipsnio 1 dalimi pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos. 


Direktorius 


REVESTUS, UAB nemokumo pranešimas

***


PRANEŠIMAS 

Dėl UAB „Revestus“ nemokumo proceso inicijavimo 


2020 m. gegužės 29 d., Vilnius 


LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau – restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Vadovaujantis UAB „Revestus“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. balandžio 30 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovė patiria finansinių sunkumų, tačiau vykdo ūkinę - komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti prievoles ateityje (yra gyvybinga), gavus kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. Bendrovės valdymo organai priėmė sprendimą inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą. 

Kaip Jums yra žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino, kuris yra pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d., imtinai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Paskelbtas karantinas sutrikdė Bendrovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą, todėl buvo priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam Bendrovė, remiantis 2020 m.***d. duomenimis, yra skolinga ***EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Remiantis JANĮ 8 str. 1 – 3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei sekančiomis sąlygomis: 

1. Atsisakote visų netesybų ir palūkanų, už vėlavimą įvykdyti prievolę; 

2. Atsisakote 45 proc. pagrindinės skolos; 

3. Sutinkate, kad likusios skolos dalis būtų padengta restruktūrizavimo proceso metu, pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą. 


Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Šiuo metu Bendrovė rengia restruktūrizavimo plano projektą, į kurį turi būti įtraukti tiek visi Bendrovės kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 5 p.), tiek restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 6 p.). 

Pagal JANĮ 2 str. 9 d., juridinio asmens restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius (toliau – restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius) - kreditorius, kurio civilines teises ir (ar) pareigas dėl juridiniam asmeniui suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina juridinio asmens restruktūrizavimo planas. 

JANĮ 2 str. 18 d. nurodyta, jog pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau – pagalba finansiniams sunkumams įveikti) – kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 

JANĮ 107 str. 1 d. numatyta, jog dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui balsuos tik restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai. 

Sutinkamai su išdėstytu ir jei nesutinkate sudaryti susitarimo dėl pagalbos (JANĮ 10 str.), per nurodytą 15 dienų terminą, taip pat prašome nurodyti, ar suteiksite, kokią nors pagalbą Bendrovei, iškėlus Bendrovei restruktūrizavimo bylą. 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sėkmingai restruktūrizuotis, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jūsų atsakymas lems ir tai, ar Jūs būsite įtraukti į restruktūrizavimo plano projektą, kaip restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius, kuris galės balsuoti dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. 

Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu: UAB „Revestus“, Savanorių pr. 176C-24, Vilnius arba elektroniniu paštu: info@revestus.lt 

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir nesutinka suteikti Bendrovei pagalbos finansiniams sunkumams įveikti Bendrovės restruktūrizavimo procese. 


Pagarbiai 

UAB „Revestus“ 


Generalinis direktorius 


Rekosta, UAB nemokumo pranešimas


UAB „Rekosta“ 

Įmonės kodas 141484118 

Adresas Bijūnų g. 2A, Klaipėda 


UAB „Rekosta“ kreditoriui 

***


PRAŠYMAS

Dėl kreditoriaus pagalbos suteikimo ir pritarimo įmonės restruktūrizavimui 

2020-03-31, Klaipėda 


Nurodome, kad UAB „Rekosta“ šiuo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau jie nėra kritiniai ir sunkumus galima įveikti suteikiant tam tikras kreditorių nuolaidas (kreditorių pagalbą). 


Restruktūrizavimo byla yra keliama pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 21 str. įmonei, kuri nors ir turi finansinių sunkumų, tačiau vykdo veiklą ir yra gyvybinga. 


Pagal JANĮ 2 str. 18 d.: „Pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau -- 

finansiniams sunkumams įveikti) - kreditoriaus suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdymo prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę (arba jos dalį) atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt." 


Informuojame, kad ***d., duomenimis UAB „Rekosta“ balanse apskaityta prievolė Jums 

yra ***Eur.


Taip pat nurodome, kad jei iki 2020-04-27 d., su kreditoriais nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Rekosta“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


Pagarbiai, 


UAB „Rekosta“ direktorius IE SOLUTIONS, UAB nemokumo pranešimas

***


PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „IE SOLUTIONS“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2020-04-15 

Panevėžys 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. UAB „IE solutions“ (įmonės kodas 302674075, buveinės adresas J. Janonio g. 1, 35101 Panevėžys, el. paštas biuras@iesolutions.lt) įsipareigojimai viršija jo turimo turto vertę, UAB „IE solutions“ turi finansinių sunkumų, todėl ji laiku negali vykdyti turtinių prievolių kreditoriams. 

Pagal 2019-12-31 UAB „IE solutions“ balansą UAB „IE solutions“ turi ***Eur neįvykdytų įsipareigojimų. 

***(toliau – Kreditorius) neįvykdyta prievolė yra ***Eur. Šiuo pranešimu UAB „IE solutions“ vadovas Aleksandras Plešanovas informuoja Kreditorių apie inicijuojamą UAB „IE solutions“ nemokumo procesą ir UAB „IE solutions“ vardu prašo suteikti pagalbą finansiniams sunkumams įveikti - atidėti turtinės (piniginės) prievolės vykdymo terminus arba dalimis išdėstyti šiuos mokėjimus, arba sumažinti mokėjimus. Kreditoriaus pagalba reikalinga UAB „IE solutions“ siekiant išsaugoti šios bendrovės gyvybingumą toliau vykdant ūkinę komercinę veiklą, įveikti finansinius sunkumus ir išvengti bankroto. 

Prašome skubiai informuoti UAB „IE solutions“ (el. paštu biuras@iesolutions.lt arba registruotu paštu J. Janonio g. 1, 35101 Panevėžys), ar sutinkate suteikti UAB „IE solutions“ pagalbą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Jeigu per 15 dienų terminą nuo šio pranešimo gavimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „IE solutions“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 8 str.). 


Pastaba: pranešimas siunčiamas el. paštu bei registruotu paštu.

 

Prašome patvirtinti pranešimo gavimą. 


UAB „IE solutions“ direktorius 


GENIO MEDIS, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Genio medis" 

Juridinio asmens kodas: 145863681 

Adresas korespondencijai: Aušros alėja 66A, Šiauliai 

El. paštas ***

***

PRANEŠIMAS

dėl susitarimo dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą 

2020-04-30, Šiauliai 


UAB ,,Genio medis“ iš UAB *** įsigijo prekių ar paslaugų, už kurias Jūsų įmonė išrašė PVM sąskaitą faktūrą *** eur sumai. 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - Juridinių asmenų nemokumo įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinio asmens nemokumo apibrėžimas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad įmonė UAB „Genio medis“ šiai dienai yra nemoki.


Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, dėl ko, vadovaujantis visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis bei Nutarimo 3.2.6. punktu, nuo 2020-03-16 visoje šalyje įmonė negalėjo vykdyti savo veiklos, t.y. montuoti baldų fizinių ar juridinių asmenų patalpose. Taigi UAB „Genio medis“, jau daugiau kaip mėnesį laiko negali vykdyti jokios veiklos ir negauna jokių pajamų. 


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, pranešame, kad UAB „Genio medis“ šiuo metu ir artimiausioje ateityje negalės padengti Jums susidariusio *** Eur dydžio įsiskolinimo. 


Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šiuo pranešimu siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt. Jums nesutikus sudaryti susitarimo dėl pagalbos įmonės mokumui atkurti, siūlome pagal kreditorių sprendimą, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka. 


Pažymime, kad jeigu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šio pranešimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Genio medis“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Savo atsakymą į šį pranešimą prašome pateikti UAB „Genio medis“ adresu korespondencijai Aušros alėja 66A, Šiauliai arba el. pašto adresu 


UAB ,,Genio medis“ vardu 

direktorius 


Fitsout, UAB nemokumo pranešimas

Fitsout, UAB 

Juridinio asmens kodas 304497638 

Adresas Vilnius, Saltoniškių g. 29 


PASIŪLYMAS 

Dėl susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo 

***

2020 m. balandžio 3 d. 

Vilnius 


Pagal Fitsout, UAB, juridinio asmens kodas 304497638, buveinės adresas Vilnius, Saltoniškių g. 29 (toliau – Skolininkas), buhalterinės apskaitos duomenis, 2020 *** duomenimis Skolininkas yra skolingas Jūsų įmonei *** EUR dydžio sumą. 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnis įtvirtina Skolininkui pareigą prieš inicijuojant nemokumo (restruktūrizavimo) bylą teisme pasiūlyti kreditoriui susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniam sunkumams įveikti. Remiantis įstatymo 2 str. 18 d. pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievole termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievole ar jos dali atsisakyma, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 


Įstatymo 8 str. 3 d. numato, jog susitarimas dėl pagalbos turi būti sudaromas per ne trumpesnį nei 15 dienų ir ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos. 


Atsižvelgdami į tai, kad: 

    • Skolininkas atitinka įstatymo 21 str. įtvirtintas nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo sąlygas; 

    • Skolininkas šio pasiūlymo teikimo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, dėl to negali laiku ir tinkamai įvykdyti prievolių savo kreditoriams;

    • Skolininkas vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje; 

    • Skolininkas nėra likviduojamas dėl bankroto, 


ir vadovaudamiesi aukščiau išdėstytu, teikiame Jums pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui jo finansiniams sunkumams įveikti, bei prašome įvertinti Kreditoriaus galimybes sudaryti susitarimą, kuriuo Skolininko prievolės įvykdymo terminas būtų atidėtas, prievolės ar jos dalies būtų atsisakyta, prievolė būtų pakeista kita prievole, ar kt. 


Susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pasiūlymo įteikimo Jūsų įmonei dienos. Tuo atveju, jeigu per šį terminą susitarimas dėl pagalbos Skolininkui suteikimo nebus sudarytas, Skolininkas kreipsis į teismą dėl nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo. 


Tikimės konstruktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo, pagalbos Skolininkui siekiant abipusiškai naudingu būdu išspręsti kilusius laikinus finansinius sunkumus. Pažymime, jog Jūsų įmonės pagalba Skolininkui ypatingai svarbi tam, kad Skolininkas galėtų toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuri leistų jam ateityje įvykdyti finansines prievoles savo kreditoriams. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karanting, atsakymą dėl pasiūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui finansiniams sunkumams įveikti prašome siųsti el. paštu - FITSOUT@ilaw.legal. Atsakymas gautas elektroniniu paštu FITSOUT@ilaw.legal bus laikomas tinkamu. 


Pagarbiai 


Fitsout, UAB vardu

Direktorius


Scanprekyba, UAB nemokumo pranešimas

UAB ***

Pranešimas

Dėl UAB „Scanprekyba“ nemokumo proceso inicijavimo
2020 m. kovo 25 d. Jurbarkas
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau – restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.
Vadovaujantis UAB „Scanprekyba“ (toliau - Bendrovė) finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovė patiria finansinių sunkumų, tačiau vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti prievoles ateityje (yra gyvybinga), gavus kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. Yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą.
Kaip Jums žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino iki 2020 m. kovo 30 d. imtinai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Vyriausybė planuoja pratęsti karantiną, kurio metu priverstinai buvo uždarytos įmonės parduotuvės Šakiuose ir Jurbarke, kas įtakojo 25-30% suplanuoto pardavimų biudžeto vykdymą. Bendrai, tai labai smarkiai atsiliepė Bendrovei finansiškai.
Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam šio pranešimo išsiuntimo dieną, t. y. 2020 m. kovo 24 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga 1,872.37 EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams).
Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, skolą sumokant sekančiu būdu - 5 % jūsų skolos per pirmus 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, 10% per kitus 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, 25% per trečius 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, per ketvirtus - 40 % ir 20 % jūsų reikalavimo siūlome konvertuoti į UAB „Scanprekyba“ 2,5% palūkanų obligacijas.
Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).
Šiuo metu bendrovė rengia restruktūrizavimo plano projektą, į kurį turi būti įtraukti tiek visi Bendrovės kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 5 p.), tiek restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai (JANĮ) 104 str. 2 d. 6 p.).
Pagal JANĮ 2 str. 9 d., juridinio asmens restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius (toliau – restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius) – kreditorius, kurio civilines teises ir (ar) pareigas dėl juridiniam asmeniui suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina juridinio asmens restruktūrizavimo planas.
ANĮ 2 str. 18 d. nurodyta, jog pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau – pagalba finansiniams sunkumams įveikti) - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.
JANĮ 107 str. 1 d. numatyta, jog dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui balsuos tik restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai.
Sutinkamai su išdėstytu ir jei nesutinkate sudaryti susitarimo dėl pagalbos (JANĮ 10 str.), per nurodytą 15 dienų terminą, taip pat prašome nurodyti, ar suteiksite pagalbą Bendrovei restruktūrizavimo procese. Taip pat prašome informuoti apie jūsų poziciją dėl likusios reikalavimo dalies padengimo išdėstymo restruktūrizavimo proceso metu, viso ar dalies turimo finansinio reikalavimo į Bendrovę užskaitymo mainais už dalį Bendrovės obligacijų (kapitalizuoti).
Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sėkmingai restruktūrizuotis, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jūsų atsakymas lems ir tai, ar Jūs būsite įtraukti į restruktūrizavimo plano projektą kaip restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius, kuris galės balsuoti dėl plano patvirtinimo.
Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu ***.
Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir nesutinka suteikti Bendrovei pagalbos finansiniams sunkumams įveikti.
Pagarbiai
Direktorius ***

RASAULĖ, UAB nemokumo pranešimas

2020-08-14 Klaipėdos apygardos teisme 2020.08.13 vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


LGP1, UAB nemokumo pranešimas

2020.08.14 Vilniaus apygardos teisme vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


ŠARIJUS, MB nemokumo pranešimas

Vilniaus apygardos teisme 2020.08.12 vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


NORUS, UAB nemokumo pranešimas

GAUTA
2020-07-17
NORUS
uždaroji akcinė bendrovė

PRANEŠIMAS

UAB „Norus“ buhalterinės apskaitos duomenimis 2020-05-31 dienai, skola sudaro 23,00 Eur, iš jų pradelsta skola 23,00 Eur.
Šiuo prašome Jūsų 23,00 Eur dydžio pradelstos skolos mokėjimą išdėlioti trims metams, t.y. skolą išdėstant proporcingai lygiomis dalimis ir sumokant ją kas mėnesį per tris metus.
Informuojame jus, kad jei per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos, nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos suteikimo, UAB „Norus“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
UAB „Norus“
Direktorius
UAB „NORUS“
Įmonės kodas: 302469647
PVM kodas: LT100005102013
Tel. 8 5 203 2696, faks. 8 5 203 2697
Mokyklos g. 23, Bukiškio k.,
Vilniaus r., LT-14182
El. paštas info@norus.lt
www.norus.lt
A.s.: LT237044060007352381
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema