nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.
Įmonės paskelbusios nemokumą:

Nemokumo pranešimo forma

Kreditoriui
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
2020-07-dd, Miestas
Pranešimas Nr. 202007dd-001
Debitorius
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
Dėl nemokumo
1. Remdamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, inicijuojame mūsų įmonės nemokumo procesą ne teismo tvarka, siųsdami šį pranešimą elektroniniu paštu, ir prašome jūsų patvirtinti, kad šį pranešimą gavote.
2. Nurodome, jog mūsų neįvykdytos prievolės sudaro:
sąskaita Nr Xxx EUR data 2020-mm-dd suma EUR zz.zz
sąskaita Nr Eee EUR data 2020-mm-dd suma EUR zz.zz
Iš viso EUR zz.zz
kuriose atlikti daliniai mokėjimai:
XXX EUR data 2020-mm-dd suma EUR vv.vv
YYY EUR data 2020-mm-dd suma EUR vv.vv
Iš viso EUR vv.vv
todėl likutis šio pranešimo dienai – XXX EUR Iš viso EUR ss.ss=zz.zz-vv.vv
3. Siūlome išdėstyti susidariusį įsiskolinimą:
a) perkeliant įsiskolinimo mokėjimą nuo 2021-mm-dd;
b) proporcingai dengiant įsiskolinimo sumą po pp proc kas mėnesį.
4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi (terminas ne trumpesnis nei 15 ir ne ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo datos), prašome iki 2020-08-dd patvirtinti mūsų siūlomą įsiskolinimo apmokėjimo susitarimą „susitarimas dėl pagalbos“ (pridedamas, pagal 3-iame punkte nurodytas sąlygas).
5. Remdamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, nurodome, kad jeigu iki 4 punkte nurodyto termino jūs nesutiksite su 3-iame punkte nurodytomis sąlygomis sudaryti susitarimą dėl pagalbos, būsime priversti kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.
Laukiame geranoriško Jūsų sprendimo.
Debitorius
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
Asmuo, pareigos:
Vardas, pavardė
6. Papildomos įjungtos elektroninio pašto identifikavimo priemonės:
a) delivery receipt;
b) return receipt.

Interaktyvi reklama, UAB nemokumo pranešimas

 2021-10-29

PRANEŠIMAS KREDITORIUI 

Apie įmonės nemokumo proceso inicijavimą 


Pagal 2021 10 08 teisinių paslaugų teikimo ir atstovavimo sutartį atstovauju UAB „Interaktyvi reklama“ (į.k. 126152991), veikiančios per vadovą ***, teises ir interesus. 


UAB „Interaktyvi reklama“ tapo nemokus, todėl UAB „Interaktyvi reklama“ vadovas ***, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ 6 str. 2 p., taip pat 8 str., informuoja kreditorius apie įmonės nemokumo proceso inicijavimą. 


UAB „Interaktyvi reklama“ neįvykdyta prievolė Jums yra  ***Eur. Vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 3 d. siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Pažymima, kad, jeigu per 15 dienų laikotarpi nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Interaktyvi reklama“ kreipsis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Taip pat prašome nurodyti UAB „Interaktyvi reklama“ skolos likutį ir pradelstų mokėjimų sumą Jums šio pranešimo gavimo dieną bei pateikti skolą įrodančius dokumentus (sutartį, raginimus ir/ar kt.). Dokumentus prašau atsiųsti mano teisininkei el. paštu: ***, Informacija bus reikalinga pateikti teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Kilus papildomiems klausimams ar neaiškumams, prašau susisiekti el.p. *** ar tel. ***. 


PRIDEDAMA (kopija): Atstovavimo sutartis, 1 lapas. 

UAB „Interaktyvi reklama“ atstovaujama direktoriaus ***           atstovas advokatas *** 
Efektualus, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „EFEKTUALUS“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2021-10-20 Nr. *** 

Kaunas 


     Informuojame, kad 2021-10-19 UAB „Efektualus“, įmonės kodas - 305245907, juridinis adresas - ***, Kaunas, direktorius kreipėsi į UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą su pavedimu atlikti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus veiksmus dėl UAB „Efektualus“ nemokumo proceso inicijavimo. 

      UAB „Efektualus“ neįvykdyta Jums prievolė *** Eur. 

     Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Efektualus“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Remdamiesi aukščiau išdėstytu ir vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. ir 11 str., pranešame, kad 2021 m. lapkričio 11 d. šaukiamas UAB „Efektualus“ kreditorių susirinkimas. 

     DARBOTVARKĖ: Dėl UAB „Efektualus“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.  

     Kreditorių susirinkimo vieta – ***. Susirinkimo pradžia - ***val. 

     Jeigu kreditorius savo nuomonę dėl siūlomo sprendimo projekto nuspręstų pareikšti raštu, tuomet pasirašytą balsavimo biuletenį prašytume atsiųsti el. paštu *** (jeigu balsavimo raštu biuletenis pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba paštu adresu *** (jeigu kvalifikuotu elektroniniu parašu nesinaudojama). Negavus balsavimo biuletenio ir / arba įgaliojimo (jeigu balsavimo biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo) originalo iki ***, Jūsų balsavimas šiame kreditorių susirinkime įskaičiuotas nebus. 

     2021-11-11 kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą UAB „Efektualus“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo paskirtas nemokumo administratorius raštu informuos visus įmonės kreditorius apie kreditorių reikalavimų pateikimo tvarką bei terminus. Į kitus UAB „Efektualus“ kreditorių susirinkimus bus kviečiami dalyvauti tik tie kreditoriai, kurie pareikš savo reikalavimus. 


PRIDEDAMA: 

1. UAB „Efektualus“ prašymo/įgaliojimo kopija. 

2. Balsavimo raštu biuletenis. 


Direktorius   *** 


Azijos skoniai, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS

Dėl nemokumo bylos iškėlimo 

2021-09-29, Vilnius 

    Vilniaus apygardos teisme *** yra priimtas pareiškėjo UAB „Azijos skoniai“ vadovo *** pareiškimas dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo atsakovei UAB „Azijos skoniai“ (juridinio asmens kodas 301806759, registruotos buveinės adresas ***). Nuo pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimo dienos kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Kartu su prašymu turi būti pateikti kreditoriaus reikalavimo teisę juridiniam asmeniui patvirtinantys įrodymai. Teismui priėmus pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo, jeigu dėl juridinio asmens buvo išduoti vykdomieji dokumentai arba nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš juridinio asmens sąskaitos, juridinio asmens turtas pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus JANĮ 30 straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį, kai teismas leido antstoliui baigti vykdyti turto pardavimą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 
    Vilniaus apygardos teisme *** rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjamas nemokumo (bankroto bylos iškėlimo klausimas civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Azijos skoniai“ vadovo *** pareiškimą dėl nemokumo (bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Azijos skoniai“ (juridinio asmens kodas 301806759, ***). Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Teismo sudėtis: teisėja ***. Informacijos teirautis tel. ***. 

UAB „Azijos skoniai“
Direktorius *** 


PARA, UAB nemokumo pranešimas

UAB „PARA“ 

Juridinio asmens kodas 149602586 

Adresas ***

El. paštas: ***

***


PRANEŠIMAS 

dėl nemokumo proceso inicijavimo 

2021-10-01, Alytus 


Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB „PARA“ nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB „PARA“ 2021-08-31 buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra *** Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekdami išspręsti esamus laikinus UAB „PARA“ finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant aukščiau nurodytos skolos mokėjimą. UAB „PARA“ siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą sumokant lygiomis dalimis per 4 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 6 mėnesius. Šis siūlymas nėra laikomas susitarimo oferta, o kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB „PARA“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB „PARA“  Direktorius ***ProAuto LT, UAB nemokumo pranešimas

Proauto LT, UAB

Juridinio asmens kodas: 302439223

Adresas: ***


***


PASIŪLYMAS


Dėl susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams

įveikti sudarymo

2021 m. rugsėjo 14 d.

Vilnius


Pagal Proauto LT, UAB juridinio asmens kodas 302439223, buveinės adresas Adresas: *** (toliau - Skolininkas), buhalterinės apskaitos duomenis, 2021 m. rugsėjo 14 d. Skolininkas yra skolingas Jums Skolos suderinimo akte numatyto dydžio sumą *** Eur.


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnis įtvirtina Skolininkui pareigą prieš inicijuojant nemokumo (restruktūrizavimo) bylą teisme pasiūlyti kreditoriui susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti. Remiantis Įstatymo 2 str. 18 d. pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievole ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.


Įstatymo 8 str. 3 d. numato, jog susitarimas dėl pagalbos turi būti sudaromas per ne trumpesnį nei 15 dienų ir ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos.


Atsižvelgdami į tai, kad:

-Skolininkas atitinka Įstatymo 21 str. įtvirtintas nemokumo (restruktūrizavimo/bankroto bylos iškėlimo sąlygas;

-Skolininkas šio pasiūlymo teikimo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, ko pasekoje negali laiku ir tinkamai įvykdyti prievolių savo kreditoriams;

-Skolininkas vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje;


ir vadovaudamiesi aukščiau išdėstytu, teikiame Jums pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui jo finansiniams sunkumams įveikti, bei prašome įvertinti Kreditoriaus galimybes sudaryti susitarimą, kuriuo Skolininko prievolės įvykdymo terminas būtų atidėtas, prievolės ar jos dalies būtų atsisakyta, prievolė būtų pakeista kita prievole, ar kt.


Susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pasiūlymo įteikimo Jūsų įmonei dienos. Tuo atveju, jeigu per šį terminą susitarimas dėl pagalbos Skolininkui suteikimo nebus sudarytas, Skolininkas kreipsis į teismą dėl nemokumo (restruktūrizavimo/bankroto) bylos iškėlimo.


Tikimės konstruktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo, pagalbos Skolininkui siekiant abipusiškai naudingu būdu išspręsti kilusius laikinus finansinius sunkumus. Pažymime, jog Jūsų įmonės pagalba Skolininkui ypatingai svarbi tam, kad Skolininkas galėtų toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuri leistų jam ateityje įvykdyti finansines prievoles savo kreditoriams.


Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną, atsakymą dėl pasiūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui jo finansiniams sunkumams įveikti prašome siųsti el. paštu – *** . Atsakymas gautas elektroniniu paštu *** , bus laikomas tinkamu.


Pagarbiai

Proauto LT, UAB vardu
Direktorius ***


FRANKAS, UAB nemokumo pranešimas

Uždarosios akcinės bendrovės ,,Frankas",

Juridinio asmens kodas: 303033503, adresas: ***

Elektroninio pašto adresas: ***

***


PRANEŠIMAS

Dėl UAB ,,Frankas" nemokumo (restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo

2021 m. rugsėjo mėn. 06 d., Kaunas


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

JANĮ 2 straipsnio 10 dalyje reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - Restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

Vadovaujantis UAB „Frankas“ (toliau – Bendrovė) 2021 m. rugpjūčio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą.

Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2021 m. rugpjūčio 31 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro ***Eur, o Bendrovės turtas ***Eur, nuosavas kapitalas ***Eur,

Kaip Jums žinoma, Lietuvoje Respublikoje dėl pasaulinės pandemijos bei viruso (Covid-19) protrūkio buvo net kelis kartus įvestas karantinas. Taip pat, dėl Covid-19 sukeltos pandemijos, sutrikusių tiekimo grandinių ir pasaulio valstybių vykdomos pinigų politikos, statybinių medžiagų ir įrangos kainos ženkliai padidėjo. Todėl tokį Bendrovės neigiamą rezultatą lėmė tiek smarkiai išbrangusios statybinių medžiagų kainos, kurių padidėjimo naštos Bendrovė negalėjo perkelti savo užsakovams, kadangi nebuvo gauti jų sutikimas dėl rangos sutarčių fiksuotų kainų padidinimo, tiek ir ta aplinkybė, kad dėl Bendrovės darbuotojų nedarbingumo laikotarpių, susijusių su susirgimais Covid-19 viruso sukelta liga bei būtinos saviizoliacijos turėjus kontaktą su sergančiuoju, Bendrovė nesugebėjo laiku ir tinkamai įgyvendinti sudarytų rangos sutarčių.

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2021 m. rugpjūčio 31 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga ***Eur (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams).

Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 1-3 punktais, prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 80 procentų nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos.

Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 straipsnio prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu.

Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu: *** arba elektroniniu paštu: ***

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.


Su pagarba, UAB ,,Frankas“ direktorius ***


Naujoji Aleksoto statyba, UAB nemokumo pranešimas

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Naujoji Aleksoto statyba“

Juridinio asmens kodas: 301386547

Registruotas buveinės adresas: ***


***


PRANEŠIMAS

DĖL RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

2021 m. rugpjūčio 4 d., Kaunas


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANỊ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje numatyta, jog juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau – restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ (toliau - Bendrovė) 2020 m. patyrė *** Eur nuostolio. Bendrovė yra gyvybinga, toliau vykdo veiklą, tačiau šiai dienai susiduria su finansiniais sunkumais, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2021 m. liepos 30 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro *** Eur, o Bendrovės turtas *** Eur, įskaitant *** Eur per vienerius metus gautinų sumų.


Tokia finansinė situacija susidarė dėl COVID-19 pandemijos paskelbtų karantinų laikotarpių. Bendrovės darbuotojams vis reikėjo izoliuotis susirgus COVID-19 liga arba turėjus artimą kontaktą su sergančiuoju, dėl ko dalį laiko negalėjo būti pilnai vykdoma veikla net ir netaikius tiesioginių ribojimų. Taip pat išaugus medžiagų kainoms ženkliai padidėjo Bendrovės kaštai, kas lėmė didžiulį nuostolį.


Bendrovės apskaitos duomenimis Bendrovės įsipareigojimas *** šiai dienai sudaro *** Eur.


Vadovaujantis JANỊ 8 straipsnio 1 - 3 dalimis, siunčiame šį pranešimą ir prašome per 15 dienų nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusio reikalavimo mokėjimą išdėstant kelių metų laikotarpiui.


Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo JANĮ nustatyta tvarka.


Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANỊ 8 straipsnio prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu.


Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti elektroniniu paštu, adresu ***.


Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.


Pagarbiai UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ direktorius ***


Nanosta, UAB nemokumo pranešimas

 UAB „Nanosta“

Juridinio asmens kodas 304217787, buveinės adresas Raudondvario pl. 242, Kaunas

Tel. Nr.: ***

UAB „Nanosta“

kreditoriui ***


PRANEŠIMAS


DĖL SUSITARIMO DĖL PAGALBOS JURIDINIAM ASMENIUI FINANSINIAMS

SUNKUMAMS ĮVEIKTI

2021-07-22

Kaunas


UAB „Nanosta“, juridinio asmens kodas 304217787, buveinės adresas Raudondvario pl. 242, Kaunas praneša, kad yra skolinga Jums *** eurų, atsiskaitymo terminas yra suėjęs ***. UAB „Nanosta“ viso šio savo įsipareigojimo įvykdyti negali dėl laikinų finansinių sunkumų.


Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis (toliau tekste JANĮ) siūlome per 30 (trisdešimt) dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo dienos sudaryti su UAB „Nanosta“ Susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti. Susitarimas dėl pagalbos galėtų būti kreditoriaus suteikiama finansinė parama įmonei, apimanti skolos grąžinimo termino atidėjimą bei išdėstymą, dalies prievolių atsisakymą, neįvykdytų prievolių pakeitimą kita prievole ir kt.


PAŽYMIME, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Nanosta“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 8 str. 2 d.).


UAB „Nanosta“ 
Direktorius ***


Reforsas, UAB nemokumo pranešimas

 UAB „Reforsas“

Juridinio asmens kodas 302299839

Adresas Aušros al. 66A, Šiauliai

(toliau vadinama „Bendrove“)


***


PRANEŠIMAS DĖL BANKROTO BYLOS INICIJAVIMO

2021-05-18


Pranešame, kad šiuo metu Bendrovė yra nemoki bei nebepajėgi vykdyti prievolių savo kreditoriams, veiklos nevykdo ir nebenumato vykdyti, todėl inicijuoja bankroto procesą. Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis, teikiame Jums šį pranešimą. Pagrindinė pranešimo informacija, susijusi su JANĮ 8 straipsnyje vykdytinais reikalavimais inicijuojant bankroto procesą:

- Bendrovės skola Jums – *** Eur

- Mokėjimo terminas – suėjęs
„UŽ“

„PRIEŠ“

Susitarimo dėl pagalbos sąlygos

Sutinku atsisakyti 90 procentų savo

reikalavimų ir balsuojuSprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka

Sutinku, kad Bendrovei būtų vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka ir balsuoju
Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui priimti bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka nustatomas 15 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.


Jums raštu sutikus dėl šiame pranešime nurodytų susitarimo dėl pagalbos sąlygų, bus laikoma, kad sudarytas sandoris tokiomis sąlygomis, tačiau bankroto byla vis vien gali būti iškelta, jei ne visi kreditoriai sutiks su tokiomis sąlygomis. Esant aiškiai perspektyvai sudaryti susitarimą dėl pagalbos kitomis sąlygomis ir Bendrovei priimtinomis sąlygomis, gali būti inicijuojamas kitokio turinio pasiūlymas, tačiau tai nėra privaloma sąlyga.


Jums raštu sutinkant bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, ji bus vykdoma tik jei teisinė situacija pasibaigus šiame pranešime nustatytam terminui atitiks JANĮ sąlygas, leidžiančias vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.


Savo sprendimą aukščiau lentelėje nurodytais klausimais galite išreikšti pasirašydami grafoje „UŽ“ arba „PRIEŠ“ ir šį pranešimą registruotu laišku, per antstolius, pasirašytinai arba elektroniniu paštu atsiųsti Bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu adresais ***; ***.


Kreditorius atstovaujantys asmenys kartu su pasirašytu pranešimu pateikti savo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.


Elektroninis paštas, iš kurio atsiųsite pranešimą, toliau bus naudojamas susirašinėjimui su bankroto proceso inicijavimu susijusiais klausimais ir bankroto byloje, jei nenurodysite kitaip.


Jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Direktorius ***


Enerstena VS, UAB nemokumo pranešimas

ČIA PATEIKIAMAS ATSAKYMO Į NEMOKUMO PRANEŠIMĄ PAVYZDYS.


Kreditorius ***


Kam

UAB „Enerstena VS"

***


2021 m. balandžio 20 d. Nr.***


KREDITORIAUS SUTIKIMAS SUTEIKTI

PAGALBĄ UAB UAB „ENERSTENA“


Atsakydami į UAB „Enerstena VS“ 2021 m. balandžio 20 d. Pranešimą apie UAB „Enerstena VS“ nemokumo proceso inicijavimą ir siūlymą sudaryti susitarimus dėl pagalbos, informuojame, kad kreditorius *** sutinka sudaryti susitarimą dėl pagalbos priemonių Bendrovei.


Kreditorius patvirtina, kad remiantis buhalteriniais 2021 m. *** duomenimis UAB „Enerstena VS“ yra skolinga kreditoriui ***EUR.


Kreditorius sutinka pasirašyti taikos sutartį, ir atidėti Bendrovės kreditoriui vykdytinų finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminą iki Bendrovės pagrindinio skolininko UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plane nurodytų atsiskaitymo terminų. Kreditorius sutinka taikos sutartyje susitarti dėl vykdytinų finansinių įsipareigojimų išdėstymo lygiomis dalimis šiuo grafiku: 1) pirma įmoka iki ***; 2) antra įmoka iki ***; 3) trečia įmoka iki ***.


Vadovo vardas, pavardė, parašas


Enerstena VS, UAB nemokumo pranešimas

Kreditoriui ***


UAB „Enerstena VS“

juridinio asmens kodas 300627760

registruotos buveinės adresas: Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas

***

2021 m. balandžio 20 d. Nr.***


PRANEŠIMAS

APIE UAB „ENERSTENA VS“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMĄ IR SIŪLYMĄ SUDARYTI SUSITARIMUS DĖL PAGALBOS


Informuojame, kad UAB „Enerstena VS“ turi finansinių sunkumų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis UAB „Enerstena VS“ vadovas teikia šį pranešimą kreditoriui dėl nemokumo proceso inicijavimo ir susitarimo dėl pagalbos.


Remiantis buhalteriniais 2021 m. balandžio 19 d. duomenimis UAB „Enerstena VS“ Jums yra skolinga ***EUR.


Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio reikalavimais, Bendrovės vadovas, matydamas pagrįstas bendrovės atsiskaitymo galimybes, siūlo Bendrovės kreditoriams sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Siekdama užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą ir tuo pačiu atsiskaityti su kreditoriumi, Bendrovės vadovas siūlo kreditoriui sudaryti susitarimą dėl pagalbos priemonių Bendrovei.


Bendrovės vadovas siūlo pasirašyti taikos sutartį, ir atidėti kreditoriaus Bendrovės jam vykdytinų finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminą.


Siūlomas atidėjimo terminas iki Bendrovės pagrindinio skolininko UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plane nurodytų atsiskaitymo terminų.


Bendrovės vadovas siūlo kreditoriui taikos sutartyje susitarti dėl vykdytinų finansinių įsipareigojimų išdėstymo lygiomis dalimis šiuo grafiku: 1) pirma įmoka ***; 2) antra įmoka iki ***; 3) trečia įmoka iki ***.


Informuojame, kad pagrindinis UAB „Enerstena VS“ skolininkas yra Enerstenos įmonių grupės įmonė - UAB „ENERSTENA“, kuri turi finansinių sunkumų. UAB „ENERSTENA“ yra parengusi restruktūrizavimo planą, kuriam pritarta 2021 m. balandžio 9 d. dalyvių sprendimu. 2021 m. gegužės 5d. bus svarstomas klausimas dėl pritarimo UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plano projektui.


Jums sutikus dėl pagalbos Bendrovei, prašome raštu pateikti kreditoriaus sutikimą suteikti pagalbą Bendrovei iki 2021 m. gegužės 26 d. Kreditoriui nepateikus sutikimo suteikti pagalbą iki nustatyto termino, bus laikoma, kad kreditorius atsisakė sudaryti susitarimą dėl pagalbos.


Tuo atveju, jeigu Bendrovei nepavyktų su visais kreditoriais sudaryti susitarimų dėl pagalbos, Bendrovė bus priversta inicijuoti restruktūrizavimo arba bankroto procesą.


Vadovaujantis JANĮ 2 straipsnio 10 dalimi, juridinio asmens restruktūrizavimo procesas, tai visuma JANĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


Vadovaujantis JANĮ 2 straipsnio 4 dalimi, juridinio asmens bankroto procesas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis teismo arba ne teismo tvarka siekiama likviduoti juridinį asmenį, tenkinant kreditorių reikalavimus juridinio asmens turtu.


Šis pranešimas ir visi prie šio pranešimo pridedami priedai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų, pirmenybė taikoma tekstu lietuvių kalba.


Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalbą Bendrovei turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės 26 d. el. paštu ***.


Dėl išsamesnės informacijos dėl susitarimo dėl pagalbos sudarymo prašome kreiptis tel *** arba el. paštu ***.


PRIDEDAMA: kreditoriaus sutikimas suteikti pagalbą Bendrovei.


UAB ENERSTENA VS direktorius ***


ENERSTENA, UAB nemokumo pranešimas

 UAB „ENERSTENA“
juridinio asmens kodas 151465326

registruotos buveinės adresas: Ateities pl. 30A, LT-52163 Kaunas

***


Kreditoriui ***


2021 m. balandžio 12 d. ***PRANEŠIMAS

APIE UAB „ENERSTENA“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMĄ, SIŪLYMĄ SUDARYTI SUSITARIMUS DĖL PAGALBOS IR ŠAUKIAMĄ KREDITORIŲ SUSIRINKIMĄ


Informuojame, kad UAB „ENERSTENA“ turi finansinių sunkumų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) nuostatomis UAB „ENERSTENA“ teikia ši pranešimą kreditoriui dėl nemokumo proceso inicijavimo, susitarimo dėl pagalbos sudarymo ir restruktūrizavimo proceso inicijavimo.


Remiantis buhalteriniais *** duomenimis UAB „ENERSTENA“ Jums yra skolinga ***


Vadovaujantis JANĮ 8 str. reikalavimais, Bendrovė yra įpareigota siūlyti Bendrovės kreditoriams sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Vykdydama šią pareigą, Bendrovė siūlo kreditoriui sudaryti susitarimą dėl pagalbos ir prašo kreditoriaus sutikti atidėti Bendrovės jam vykdytinų finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminą iki terminų, nurodytų UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plane, taikytinų kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilei, kuriai priskirtini kreditoriaus reikalavimai.


Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalbą Bendrovei turi būti pateiktas raštu iki 2021 m. gegužės 6 d. Kreditoriui nepateikus sutikimo suteikti pagalbą iki nustatyto termino, bus laikoma, kad kreditorius atsisakė sudaryti susitarimą dėl pagalbos.


Tuo atveju, jeigu Bendrovei nepavyktų su visais kreditoriais sudaryti susitarimų dėl pagalbos, Bendrovė bus priversta inicijuoti restruktūrizavimo procesą.


Vadovaujantis JANĮ 2 straipsnio 10 d., juridinio asmens restruktūrizavimo procesas, tai visuma

JANĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


JANĮ 24 straipsnyje yra numatyta galimybė ta pačia teismo nutartimi iškelti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą ir patvirtinti restruktūrizavimo planą, kurio projektui JANĮ nustatyta tvarka pritarė juridinio asmens dalyvių susirinkimas ir kreditoriai.


UAB „ENERSTENA“ yra parengusi restruktūrizavimo planą, kuriam pritarta 2021 m. balandžio 9 d. dalyvių sprendimu.


Informuojame, kad 2021 m. gegužės 7 d. 11:00 val. šaukiamas UAB „ENERSTENA“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus svarstomas klausimas dėl pritarimo UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plano projektui. Susirinkimas vyks adresu: ***.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl kreditorių finansinių reikalavimų bendro sąrašo ir restruktūrizavimo plano paveikiamų kreditorių sąrašo nustatymo balsavimo kreditorių susirinkime tikslais.

2. Dėl UAB „ENERSTENA“ restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo ir kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą.

3. Dėl restruktūrizavimo administratoriaus patvirtinimo ir jo atlyginimo nustatymo.


Siūlomi nutarimo projektai pateikiami balsavimo biuletenyje raštu (pridedamas).


Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje galiojantį karantiną (karantinas galioja iki 2021 m. balandžio mėn. pabaigos ir gali būti pratęstas), prašome kreditorių susirinkime balsuoti raštu, užpildant balsavimo raštu biuletenį (pridedamas) ir jį atsiunčiant adresu *** ir el. paštu *** iki 2021 m. gegužės 5 d. 11:00 val.


Prie balsavimo raštu biuletenio kreditoriai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją), jeigu kreditorių (fizinį asmenį) atstovauja įgaliotas asmuo – notarinį įgaliojimą, o jeigu kreditorių (juridinį asmenį) atstovauja įgaliotas asmuo - juridinio asmens vadovo išduotą ir pasirašytą įgaliojimą bei juridinių asmenų registro išrašą su informacija apie kreditoriaus vadovą. Ne Lietuvos Respublikoje registruotų kreditorių (taip pat fizinių asmenų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublika) kartu su balsavimo biuleteniu pateikiami įgaliojimus patvirtinantys dokumentai privalo būti patvirtinti notarine tvarka (jeigu pagal įgaliojimo išdavimo vietos teisę tokiam įgaliojimui (dokumentui) taikoma notarinė forma) ir (jei taikoma) apostilizuoti, taip pat išversti į lietuvių kalbą. Visi kiti pateikiami dokumentai turi būti originalai arba notaro nuorašai, notaro patvirtintos kopijos. Kreditorių, nepateikusių ar pateikusių ne visus nurodytus atstovavimą patvirtinančius dokumentus, balsai gali būti neįskaičiuoti į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus.


Šis pranešimas ir visi prie šio pranešimo pridedami priedai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų, pirmenybė taikoma tekstui lietuvių kalba.


Dėl išsamesnės informacijos apie restruktūrizavimo procesą ir/ar susipažinimo su restruktūrizavimo plano projektu prašome kreiptis el. paštu *** ar telefonu ***.


PRIDEDAMA: balsavimo raštu biuletenis.

UAB „ENERSTENA“ direktorius ***Bankas peri, MB nemokumo pranešimas

MB „Bankas peri“
Juridinio asmens kodas: 304935047
Registruotos buveinės adresas: ***

KREDITORIAMS

PASIŪLYMAS
Vykdyti MB „Bankas peri“ bankroto procesą ne teismo tvarka

2021-04-12, Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis MB „Bankas peri“, juridinio asmens kodas 304935047 (toliau – Bendrovė), nurodo, kad dėl sunkios finansinės padėties neturi galimybės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl, siekdama apsaugoti kreditorių interesus, teikia siūlymą vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Ne teismo tvarka bankroto procesas vykdomas vadovaujantis JANĮ. Visus teismo kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas.

Informuojame, kad kreditorių susirinkimas dėl Bendrovės bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka įvyks 2021-05-04, 9:00 val., adresu ***. Siūloma kreditorių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus ir pirmininkaujančio rinkimų.
3. Dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka.
4. Dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo.
5. Dėl bankroto bylos iškėlimo teisinių pasekmių nustatymo.

Nutarimų projektai numatytais darbotvarkės klausimais pateikti pridedamame išankstinio balsavimo raštu biuletenyje. Dėl papildomų su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusių dokumentų ir/arba informacijos prašome teirautis el. paštu ***.

Atvykti į kreditorių susirinkimą nėra būtina, savo valią dėl svarstomų klausimų iki susirinkimo pradžios kreditoriai gali išreikšti el. paštu *** atsiuntę užpildytą ir pasirašytą balsavimo raštu biuletenį. Prie balsavimo biuletenio būtina pridėti pasirašančio asmens įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

Bendrovė pažymi, kad, jeigu iki šiame pranešime nurodytos kreditorių susirinkimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas Bendrovės siūlomas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė svarstys dėl bankroto bylos iškėlimo kreipsis į teismą.

PRIDEDAMA: Išankstinio balsavimo raštu biuletenis.

MB „Bankas peri“
Direktorius ***


Fixon, UAB nemokumo pranešimas

 PRANEŠIMAS

DĖL UAB „FIXON“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO

2021-04-01 Nr. ***

Kaunas


Informuojame, kad 2021-04-01 UAB „Fixon“, juridinis adresas - Vilkpėdės g. 22, Vilnius, įmonės kodas – 302329741, direktorius kreipėsi į *** su pavedimu atlikti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus veiksmus dėl UAB „Fixon“ nemokumo proceso inicijavimo.

2020-12-31 d. duomenimis UAB „Fixon“ neįvykdyta prievolė *** EUR.

UAB „Fixon“ negali ir negalės laiku vykdyti turtinių prievolių ir yra nemoki, todėl susitarimo dėl pagalbos sudaryti nesiūlo.


Remdamiesi aukščiau išdėstytu ir vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. ir 11 str., pranešame, kad 2021m. balandžio 27 d. šaukiamas UAB „Fixon“ kreditorių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ: Dėl UAB „Fixon“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.

Kreditorių susirinkimo vieta – *** . Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Jeigu kreditorius savo nuomonę dėl siūlomo sprendimo projekto nuspręstų pareikšti raštu, tuomet pasirašytą balsavimo biuletenį prašytume atsiųsti el. paštu *** (jeigu balsavimo raštu biuletenis pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba paštu adresu *** (jeigu kvalifikuotu elektroniniu parašu nesinaudojama). Negavus balsavimo biuletenio ir įgaliojimo (jeigu balsavimo biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo) originalo iki 2021m. balandžio 27 d. - 10.00 val., Jūsų balsavimas šiame kreditorių susirinkime įskaičiuotas nebus.


2021-04-27 kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą UAB „Fixon“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo paskirtas nemokumo administratorius raštu informuos visus įmonės kreditorius apie kreditorių finansinių reikalavimų pateikimo tvarką bei terminus. Į sekančius UAB „Fixon“ kreditorių susirinkimus bus kviečiami dalyvauti tik tie kreditoriai, kurie pareikš savo finansinius reikalavimus.

2021-04-27 kreditorių susirinkimui nepriėmus sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Fixon“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


PRIDEDAMA:

1. 2021-04-01 UAB „Fixon“ prašymo/įgaliojimo kopija.

2. Balsavimo raštu biuletenis.


Administratoriaus direktorius ***


ZIGMAZ, UAB nemokumo pranešimas

 PRANEŠIMAS

DĖL UAB „ZIGMAZ“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO

2021-03-29 Nr. ***

Kaunas


Informuojame, kad 2021-03-29 UAB „ZIGMAZ“, juridinis adresas - Birželio 23-iosios g. 23F, Kaunas, įmonės kodas - 304560864, direktorius kreipėsi į *** su pavedimu atlikti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus veiksmus dėl UAB „ZIGMAZ“ nemokumo proceso inicijavimo.

UAB „ZIGMAZ“ neįvykdyta Jums prievolė *** Eur.

Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „ZIGMAZ“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Remdamiesi aukščiau išdėstytu ir vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. ir 11 str., pranešame, kad 2021 m. balandžio 22 d. šaukiamas UAB „ZIGMAZ" kreditorių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ: Dėl UAB „ZIGMAZ“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.

Kreditorių susirinkimo vieta - *** . Susirinkimo pradžia - 11.00 val.

Jeigu kreditorius savo nuomonę dėl siūlomo sprendimo projekto nuspręstų pareikšti raštu, tuomet pasirašytą balsavimo biuletenį prašytume atsiųsti el. paštu *** (jeigu balsavimo raštu biuletenis pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba paštu adresu *** (jeigu kvalifikuotu elektroniniu parašu nesinaudojama). Negavus balsavimo biuletenio ir / arba įgaliojimo (jeigu balsavimo biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo) originalo iki 2021 m. balandžio 22 d. - 11.00 val., Jūsų balsavimas šiame kreditorių susirinkime įskaičiuotas nebus.


2021-04-22 kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą UAB „ZIGMAZ“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo paskirtas nemokumo administratorius raštu informuos visus įmonės kreditorius apie kreditorių reikalavimų pateikimo tvarką bei terminus. Į kitus UAB „ZIGMAZ“ kreditorių susirinkimus bus kviečiami dalyvauti tik tie kreditoriai, kurie pareikš savo reikalavimus.


PRIDEDAMA:

1. 2021-03-29 UAB „ZIGMAZ“ prašymo/įgaliojimo kopija.

2. Balsavimo raštu biuletenis.


Direktorius ***


UAB ECOELECTRIC PAPILDOMAS NEMOKUMO PRANEŠIMAS nemokumo pranešimas

UAB ,,ECOELECTRIC“

Juridinio asmens kodas 302755424

Adresas: Taikos pr. 106M, LT-51169 Kaunas


Kam: ***


2021 m. kovo 24 d., Kaunas


PRANEŠIMAS DĖL SUSITARIMO DĖL PAGALBOS ATKURIANT ĮMONĖS MOKUMĄ


Pranešame, kad UAB „Ecoelectric“ (į.k. 302755424) Jums yra skolinga *** Eur.

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – LR JANĮ) 2 str. 7 d. nurodytas juridinio asmens nemokumo apibrėžimas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad UAB „Ecoelectric“ šiai dienai yra nemoki ir šiuo metu ar artimiausioje ateityje negalės padengti Jums susidariusio *** Eur dydžio įsiskolinimo.

Vadovaujantis LR JANĮ 8 str. 1 bei 2 dalimis, šiuo pranešimu siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt. Jums nesutikus sudaryti susitarimo dėl pagalbos įmonės mokumui atkurti, siūlome pagal kreditorių sprendimą, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka.

Pažymime, kad jeigu per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (laikoma, kad pranešimas įteiktas po 7 kalendorinių dienų, nuo jo išsiuntimo dienos) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Ecoelectric“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Savo atsakymą į šį pranešimą prašome pateikti UAB „Ecoelectric" adresu korespondencijai: *** arba el. pašto adresu: ***.


UAB „Ecoelectric“ direktorius ***


HUGAAS ENGINEERING, UAB nemokumo pranešimas

KREDITORIUI

***


PRANEŠIMAS

Dėl UAB Hugaas Engineering nemokumo proceso inicijavimo

2021 m. kovo 15 d.

Vilnius


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžtas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

UAB Hugaas Engineering, juridinio asmens kodas 301541990 (toliau – Bendrovė) negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, vadovaujantis JANĮ 6 straipsniu yra nedelsiant inicijuojamas nemokumo procesas.

JANĮ 8 straipsnyje nustatytos nemokumo proceso inicijavimo, kai jį inicijuoja juridinis asmuo, taisyklės, kuriose nurodyta, kad juridinio asmens vadovas nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (JANĮ 8 straipsnio 1 dalis).

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam šio pranešimo išsiuntimo dieną, Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** Eur.

JANĮ nustato, jog bendrovės bankrotas gali būti vykdomas dvejais būdais teisminiu ir neteisminiu. Atsižvelgiant į tai, kad:

i) neteisminio bankroto procedūra, lyginant ją su teismo tvarka vykdoma bankroto procedūra, trunka bene dvigubai trumpiau – teisminė bankroto procedūra vidutiniškai trunka apie du metus, neteisminė - apie metus. Taigi, kreditoriai turi galimybę daug greičiau atgauti savo lėšas;

(ii) neteisminio bankroto procedūra yra žymiai pigesnė. Bankroto administratoriui yra mokamas tik iš anksto kreditorių nustatytas atlygis, o tai reiškia, kad kreditorių piniginiai reikalavimai yra dažniau patenkinami nei teisminio bankroto atveju. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo", Bendrovė laikytina didele įmone, kadangi kreditorių reikalavimai viršija 300 tūkst. eurų. Todėl vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintu Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių 1 priedu, rekomenduojamas minimalus administratoriaus atlyginimo dydis, vykdant procesą teismo tvarka, didelėje įmonėje kai nėra nutraukusi ūkinė komercinė veikla, yra 985 MMA (minimalus mėnesinis atlyginimas nuo 2021 m. sausio 1 d. 642 Eur), taigi bankroto administravimo išlaidų dydis teisminio bankroto metu galėtų sudaryti virš 500.000 Eur. Tuo tarpu vykdant bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka - bankroto administravimo išlaidų dydį iš pat pradžių patvirtina patys kreditoriai, šiuo atveju tai galėtų sudaryti apie 7.000 Eur. Taigi, didžioji piniginių lėšų dalis, kuri atitenka bankroto administravimui vykdant bankrotą teisminiu keliu, vykdant bankrotą neteisminiu keliu atitenka bendrovės kreditorių interesų tenkinimui. Tai pat informuojame, kad Bendrovė šiuo metu turi turto už *** Eur. Tokiu būdu neeikvojamos papildomos lėšos bankroto administratorių atlyginimams mokėti, ir didesnė dalis lėšų atitektų kreditoriams;

- šiuo pranešimu Bendrovė prašo jūsų sutikimo vykdyti Bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos Bendrovės kreditorių susirinkimas yra organizuojamas raštu. Todėl prašome savo valią išreikšti užpildant balsavimo biuletenį raštu, ir atsiųsti adresu ***, ir el. paštu: ***.

Pagal JANĮ 8 straipsnio 3 dalį susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.

Informuojame, kad jei iki 2021 m. balandžio 7 d. nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos Bendrovei arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas).


PRIDEDAMA:

1) Balsavimo raštu biuletenis.


Pagarbiai

UAB Hugaas Engineering direktorius
***


Ecoelectric, UAB nemokumo pranešimas

UAB ,,ECOELECTRIC“

Juridinio asmens kodas 302755424

Adresas: Taikos pr. 106M, LT-51169 KaunasKam: ***


2021 m. kovo 10 d., Kaunas


PRANEŠIMAS APIE UAB ,,ECOELECTRIC“ KELIAMĄ BANKROTO BYLĄ NE TEISMO TVARKA


Pranešame, kad UAB „Ecoelectric“ (į.k. 302755424) negali ir negalės atsiskaityti su savo kreditoriais, kadangi įmonė yra nemoki. Dėl šios priežasties UAB „Ecoelectric“ yra keltina bankroto byla.

Pagal UAB „Ecoelectric“ buhalterinės apskaitos duomenis, UAB „Ecoelectric“ yra skolinga *** Eur sumą. Atitinkamai, vadovaujantis LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. bei 11 str., siunčiame Jums šį pranešimą apie UAB „Ecoelectric“ keliamą bankroto bylą ne teismo tvarka.

Remiantis LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 3 d., pranešame, kad 2021 m. balandžio 2 d., 14 val. adresu: ***, yra šaukiamas kreditorių susirinkimas dėl UAB ,,Ecoelectric“ bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimo.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 ir saugant vieni kitus, kreditorių susirinkimas organizuojamas kreditoriams išreiškiant savo poziciją tik nuotoliniu būdu, - pateikiant užpildytus balsavimo raštu biuletenius. Atitinkamai prašome išreikšti poziciją svarstomais klausimais užpildant pridedamą balsavimo raštu biuletenį ir pateikiant jį el. paštu: *** bei originalą pateikiant adresu: ***. Užpildytus balsavimo raštu biuletenius prašome pateikti iki 2021 m. balandžio 2 d., 12.00 val.


UAB ,,Ecoelectric“ kreditorių susirinkimo darbotvarkė:

Procedūriniai klausimai: Kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio ir sekretoriaus rinkimas;

1. UAB „Ecoelectric“ bankroto procedūros vykdymas ne teismo tvarka;

2. Nemokumo administratoriaus paskyrimas ir pavedimas jam atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme;

3. Laikotarpio, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka, nustatymas;

4. Laikotarpio, per kurį bendrovės valdymo organai privalo perduoti administratoriui bendrovės turtą ir visus dokumentus,

nustatymas.


*Pastaba:

Asmuo, susirinkime atstovaujantis kreditorių – juridinį ar fizinį asmenį, privalo pateikti tinkamai įformintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kiti kreditoriai – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Informacija kreditoriams apie organizuojamą kreditorių susirinkimą teikiama el. paštu: *** bei tel. Nr. ***.


PRIDEDAMA:

1. Balsavimo raštu biuletenis.


UAB „Ecoelectric“ direktorius ***


Baltoji Vokė, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Baltoji Vokė“

Juridinio asmens kodas 302513855

Vilniaus g. 12b, Baltoji Vokė, Šalčininkų rajonas

Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

Juridinių asmenų registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras


UAB ***


PRANEŠIMAS

Dėl UAB „Baltoji Vokė“ nemokumo proceso inicijavimo, siūlymo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo sušaukimo

2021 m. kovo 8 d.


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje juridinio asmens nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.


UAB „Baltoji Vokė“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi JANĮ 8 straipsnio 1 dalimi, praneša, kad Bendrovė negali ir ateityje negalės laiku vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą.


Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam Bendrovė pagal Bendrovės apskaitos duomenis yra skolinga *** EUR. Jei Jūsų duomenimis skolos dydis skiriasi, prašytume patikslinti skolos dydį, pateikiant skolos skaičiavimą bei detalizaciją (išskiriant pagrindinę skolą ir palūkanas, delspinigius bei netesybas, jei tokios buvo skaičiuojamos).


Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 2-3 dalimis, nustatome 15 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo pranešimo išsiuntimo dienos), per kurį gali būti sudarytas susitarimas dėl pagalbos tarp Bendrovės ir jos kreditorių arba kreditoriai gali priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.


Informuojame, kad nesudarius susitarimo dėl pagalbos arba nepriėmus sprendimo Bendrovės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka per nurodytą terminą, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Siekiant sudaryti galimybę kreditoriams priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, informuojame, kad šaukiamas Bendrovės kreditorių susirinkimas, kuris įvyks ***. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos situaciją, kreditoriams siūloma susirinkime balsuoti raštu, užpildant pridedamą balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiunčiant Bendrovės vadovui el. paštu *** arba siunčiant registruotu laišku arba pristatant Bendrovės buveinės adresu.


Siūloma kreditorių susirinkimo darbotvarkė:

1. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;

2. Kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio asmens rinkimai.

3. Dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka;

4. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros patvirtinimo;

5. Dėl kreditorių finansinių reikalavimų pateikimo termino nustatymo.

6. Dėl bendrovės valdymo organų perduotino turto ir dokumentų administratoriui termino nustatymo.

7. Administravimo išlaidų sumos iki pirmojo kreditorių susirinkimo tvirtinimas.


Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bankroto procesas ne teismo tvarka yra kur kas pigesnis bei operatyvesnis nei bankroto procesas teismo tvarka, kadangi:


a) bankroto procedūrą vykdant teismo keliu bankroto administratoriaus vien bazinis atlygis sudarytų apie 32 000 EUR, dar būtų taikomas papildomas atlygis nuo gautų bankroto procese sumų (20 % nuo visų gautų sumų), o nemokumo administratoriumi siūlomas didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintis nemokumo administratorius *** sutinka bankroto procedūras vykdyti už 5 000 EUR (+PVM ir kiti administratoriaus mokėtini individualios veiklos mokesčiai) atlyginimą (neįskaičiuojant į nurodytą sumą galimų teisinių paslaugų, buhalterinių paslaugų, archyvavimo paslaugų bei kitų išlaidų, būtinų atliekant bankroto procedūras, kurios būtų apmokamos pagal faktą). Taigi, kreditorinių reikalavimų tenkinimui teks daugiau lėšų nei neteisminio bankroto atveju;


b) visus klausimus, kuriuos įprastu atveju sprendžia teismas teisminio bankroto proceso atveju, bankroto proceso ne teismo tvarka atveju sprendžia kreditoriai balsų dauguma. Atsižvelgiant į tai, prašome kreditorių pritarti bankroto proceso vykdymui ne teismo tvarka.


Atsakymą į šį pranešimą, siekiant operatyvumo, prašome pateikti el. paštu ***.


PRIDEDAMA: Balsavimo raštu biuletenio forma.


Pagarbiai

Direktorius ***


Entransa, UAB nemokumo pranešimas

Kreditoriaus ***

Juridinio asmens kodas ***

El.p. adresas ***


2021-03-04  

Vilnius 

   

PRANEŠIMAS 

Dėl bendrovei iškilusių finansinių sunkumų ir būtinybės sudaryti pagalbos susitarimą 


UAB „Entransa“ (toliau – Bendrovė) kreipiasi į *** (toliau – Kreditorius) siekdama informuoti apie bendrovei iškilusius finansinius sunkumus, sukėlusius būtinybę sudaryti su Kreditoriumi susitarimą dėl pagalbos, kuriuo būtų peržiūrėtas toliau aptariamas Bendrovės skolos Kreditoriui dydis. 


Remiantis Bendrovės buhalterinės apskaitos duomenimis, Bendrovės skolos likutis Kreditoriui šio pranešimo pateikimo dieną yra lygus *** €. Deja, Bendrovė yra nepajėgi padengti minėto likučio. 


Atsižvelgiant į tai, Bendrovė kreipiasi į Kreditorių prašydama jo nurašyti ne mažiau kaip 60 proc. šiuo metu Bendrovės turimos skolos arba pateikti kitus pasiūlymus, kuriais Bendrovė galėtų sumažinti skolos Kreditoriui dydį.  Tik tokiu atveju Bendrovė būtų pajėgi tęsti savo veiklą ir tuo pačiu įvykdyti turimus įsipareigojimus. 


Tuo atveju, jeigu Kreditorius nesutiks su Bendrovės siūlymu ir/arba nepateiks jokių kitų adekvačių pasiūlymų,  Bendrovė bus priversta kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Apibendrinus aukščiau nurodytas aplinkybes, Bendrovė tikisi Kreditoriaus geranoriškumo, dėl kurio Bendrovė galės išsaugoti savo veiklą. Tuo atveju, jeigu kiltų papildomų klausimų, prašome susisiekti su Bendrovės direktoriumi ***. 


Pagarbiai 

UAB „Entransa“ vardu 

Direktorius ***


Hugaas Services, UAB nemokumo pranešimas

UAB HUGAAS SERVICES

juridinio asmens kodas 302829312

Zietelos g. 3, Vilnius, Lietuva


KREDITORIUI


***

juridinio asmens kodas ***

***


PRANEŠIMAS

Dėl UAB HUGAAS SERVICES nemokumo proceso inicijavimo

2021 m. vasario 18 d.

Vilnius


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nemokumas apibrėžtas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

UAB HUGAAS SERVICES, juridinio asmens kodas 302829312 (toliau – Bendrovė) negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, vadovaujantis JANĮ 6 straipsniu yra nedelsiant inicijuojamas nemokumo procesas.

JANĮ 8 straipsnyje nustatytos nemokumo proceso inicijavimo, kai jį inicijuoja juridinis asmuo, taisyklės, kuriose nurodyta, kad juridinio asmens vadovas nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (JANĮ 8 straipsnio 1 dalis).

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam šio pranešimo išsiuntimo dieną, Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga *** Eur.

JANĮ nustato, jog bendrovės bankrotas gali būti vykdomas dvejais būdais teisminiu ir neteisminiu. Atsižvelgiant į tai, kad:

(i) neteisminio bankroto procedūra, lyginant ją su teismo tvarka vykdoma bankroto procedūra, trunka bene dvigubai trumpiau – teisminė bankroto procedūra vidutiniškai trunka apie du metus, neteisminė – apie metus. Taigi, kreditoriai turi galimybę daug greičiau atgauti savo lėšas;

(ii) neteisminio bankroto procedūra yra žymiai pigesnė. Bankroto administratoriui yra mokamas tik iš anksto kreditorių nustatytas atlygis, o tai reiškia, kad kreditorių piniginiai reikalavimai yra dažniau patenkinami nei teisminio bankroto atveju. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“, Bendrovė laikytina didele įmone, kadangi kreditorių reikalavimai viršija 300 tūkst. eurų. Todėl vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintu Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių 1 priedu, rekomenduojamas minimalus administratoriaus atlyginimo dydis, vykdant procesą teismo tvarka, didelėje įmonėje kai nėra nutraukusi ūkinė komercinė veikla, yra 985 MMA (minimalus mėnesinis atlyginimas nuo 2021 m. sausio 1 d. 642 Eur), taigi bankroto administravimo išlaidų dydis teisminio bankroto metu galėtų sudaryti virš 500.000 Eur. Tuo tarpu vykdant bendrovės bankroto procedūra ne teismo tvarka – bankroto administravimo išlaidų dydį iš pat pradžių patvirtina patys kreditoriai, šiuo atveju tai galėtų sudaryti apie 7.000 Eur. Taigi, didžioji piniginių lėšų dalis, kuri atitenka bankroto administravimui vykdant bankrotą teisminiu keliu, vykdant bankrotą neteisminiu keliu atitenka bendrovės kreditorių interesų tenkinimui. Taip pat informuojame, kad Bendrovė šiuo metu turi turto už daugiau nei *** Eur. Tokiu būdu neeikvojamos papildomos lėšos bankroto administratorių atlyginimams mokėti, ir didesnė dalis lėšų atitektų kreditoriams;

- šiuo pranešimu Bendrovė prašo jūsų sutikimo vykdyti Bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos Bendrovės kreditorių susirinkimas yra organizuojamas raštu. Todėl prašome savo valią išreikšti užpildant balsavimo biuletenį raštu, ir atsiųsti adresu ***, Vilnius ir el. paštu: ***.

Pagal JANĮ 8 straipsnio 3 dalį susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.

Informuojame, kad jei iki 2021 m. kovo 15 d. nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos Bendrovei arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas).


PRIDEDAMA:

1) Balsavimo raštu biuletenis.


Pagarbiai

UAB HUGAAS SERVICES direktorius

***


VĖSA IR PARTNERIAI, UAB nemokumo pranešimas

 ***

PRANEŠIMAS

Dėl UAB „Vėsa ir partneriai“ nemokumo

2021 m. vasario 13 d.


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.


Vadovaujantis UAB „Vėsa ir partneriai“ (toliau - Bendrovė) 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2020 m. gruodžio 31 d. datos preliminaraus balanso duomenimis sudarė *** EUR.


Jūs esate Bendrovės kreditorius, pagal kurio reikalavimus *** EUR., suma yra ginčijama teisme.


Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 20 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte suteikti Bendrovei pagalbą ir atsisakytumėte 85 proc. savo turimo reikalavimo Bendrovei. Kreditorių pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 85 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos.


Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.


Pažymime, kad jeigu per 20 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).


Pagarbiai

Direktorius ***


Callida progressio, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS KREDITORIUI

Dėl bankroto

2020/12/23


Gerb. Kreditoriau,


Informuojame, kad UAB „Callida progressio“ susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių įmonės finansinės galimybės grąžinti Jums susidariusią skolą tapo komplikuotos. UAB „Callida progressio“ tapo nemoki, negali ir negalės įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams.


UAB „Callida progressio“ Jūsų naudai yra skoloje *** EUR sumą.


Per 30 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos UAB „Callida progressio“ ir kreditoriai turi galimybę sudaryti susitarimus dėl pagalbos UAB „Callida progressio“ (visi kreditoriai turi nurašyti absoliučią daugumą skolų) arba informuoti apie sutikimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.


Jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Atsakymus į šį pranešimą prašome siųsti el.paštu *** arba paštu adresu ***.


UAB „Callida progressio“

Direktorius

***


POVILO GURKLIO FIRMA, UAB nemokumo pranešimas

UAB ,,POVILO GURKLIO FIRMA"

Juridinio asmens kodas: 164839382

Buveinės adresas: K. Šimonio g. 2-71, Kupiškis

Atstovė advokato padėjėja ***

Advokatės *** kontora

***

El. p.: ***, tel.: ***


UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ kreditoriui:

***

Adresas: ***


PRANEŠIMAS

Dėl ketinimo inicijuoti nemokumo procesą

2021 m. sausio 26 d.

Vilnius


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsniu pranešame, kad UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ turi Jums neįvykdytą prievolę, kuri pagal UAB ,,POVILO GURKLIO FIRMA“ duomenis sudaro *** Eur.

Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų nuo pranešimų visiems UAB ,,POVILO GURKLIO FIRMA" kreditoriams įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „POVILO GURKLIO FIRMA" kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Informuojame, kad UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ veiklos nevykdo ir neplanuoja atnaujinti veiklos vykdymą ateityje, turto ir pajamų atsiskaityti su visais savo kreditoriais neturi. Vis dėlto, prašome Jūsų nurodyti, ar Jūs sutiktumėte UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ atidėti atsiskaitymo terminą arba atsisakyti dalies ar viso savo reikalavimo UAB ,,POVILO GURKLIO FIRMA“ atžvilgiu.

Visą informaciją ir galimus paklausimus prašome siųsti UAB „POVILO GURKLIO FIRMA" teisines paslaugas atstovavimo sutarties pagrindu (kopija pridedama) teikiančiai advokato padėjėjai *** el. p. *** arba adresu ***.


Pridedama: atstovavimo sutartis, kopija, 1 lapas.


Pagarbiai

UAB „POVILO GURKLIO FIRMA" vardu ir interesais

Atstovė ***


FES BALTIC, UAB nemokumo pranešimas

 GAUTA

2021-** -**

Nr. ***       


Kreditoriui ***


Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Lietuvoje karantinas šis pranešimas siunčiamas el. pašto adresu: ***PRANEŠIMAS

2021 m. sausio mėn. 25 d., Vilnius


Skolininkas FES BALTIC, UAB (kodas: 303388365, adresas: Gabijos g. 38-40, LT-06157), turi kreditorinių įsipareigojimų Jūsų bendrovei, t.y. kreditoriui *** (kodas: ***; adresas: ***).

Kaip viešai žinoma, Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) dar 2020 m. kovo 11 d. paskelbė pasaulinę pandemiją dėl koronaviruso (COVID-19). Koronaviruso išplitimo Lietuvoje negalėjo numatyti ne tik verslininkai, bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, valstybės parlamentas bei kitos valstybės institucijos. Koronaviruso (COVID-19) pandemija įtakojo tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio verslus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (TAR, 2020-03-14, Nr. 2020-05466) Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas trečias (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygis ir visoje šalyje nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo įvestas karantinas, kuris tęsėsi iki 2020 m. birželio mėn. 17 d.

2020-03-16 įsakymu Nr. 20200316P-01 dėl pandemijos FES BALTIC, UAB turėjo paskelbti prastovą savo darbuotojams. Apie prastovas buvo paskelbta Valstybinės Darbo inspekcijos tinklapyje: https://www.vdi.lt. Bendrovė "FES BALTIC" pradėjo patirti finansinius sunkumus, kuriuos be kita ko sąlygojo ir kitų įmonių neatsiskaitymas su bendrove "FES BALTIC".

Taip pat, kaip viešai žinoma ir viešai skelbiama, karantinas Lietuvoje vėl buvo įvestas nuo 2020 m. lapkričio mėn. 7 dienos, sugriežtintas nuo: 2020 m. gruodžio mėn. 15 d. ir bus tęsiamas iki 2021 m. sausio 31 d., kadangi užsikrėtusiųjų skaičius ir mirčių skaičius itin didelis (2021 m. sausio 7 d. fiksuotais duomenimis Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų: 156539, o mirčių: 2119).

Atsižvelgiant į karantino metu nustatytus ribojimus ir draudimus veiklos vykdymui, dėl COVID-19 mūsų bendrovė "FES BALTIC" buvo nuo 2020 m. lapkričio mėn. 11 dienos viešai pripažinta verslo subjektu, nukentėjusiu nuo koronaviruso (COVID-19), ir buvo įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 bendrovių sąrašą. Tai buvo paskelbta viešai https://www.vmi.lt/evmi/informacija-verslui.

Dėl dabartinio vyriausybės taikomo žmonių judėjimo apribojimo ir karantinavimo taisyklių taikymo, bendrovei "FES BALTIC" dirbti ir veikti tapo ypač komplikuota ir sudėtinga. Tai esmingai atsiliepė bendrovei finansiškai.


Vadovaujantis LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - LR JANĮ) nuostatomis, juridinio asmens nemokumas - tai juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (LR JANĮ 2 str. 7 d.).


Bendrovė "FES BALTIC" pareiškia, kad stengėsi organizuoti, ir organizuojant kontroliuoti, pajamų srautus, kad galėtų vykdyti veiklą bei laiku atsiskaityti su darbuotojais, tiekėjais, kreditoriais ir pan.

Tačiau atsiskaitymo trukdžiai susidarė dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos, kuri jau ilgą laiką skaudžiai įtakoja Lietuvos, Europos šalių ir Pasaulio verslus, taip pat dėl teisės aktuose numatytos darbdavio pareigos užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams.

Dėl šių visi minėtų sąlygų, susidarė situacija, kurios bendrovė "FES BALTIC" negalėjo nei numatyti, nei kokybiškai kontroliuoti, ko pasėkoje, bendrovė "FES BALTIC" šiai dienai nebegali laiku vykdyti turtinių prievolių, šiai dienai laikytina nemoki LR JANĮ 2 str. 7 d. prasme.


DĖL NURODYTŲ PRIEŽASČIŲ INFORMUOJAME IR PRANEŠAME, KAD "FES BALTIC", UAB PRIĖMĖ SPRENDIMĄ PRADĖTI IR INICIJUOTI NEMOKUMO (BANKROTO) PROCESUS.


Nurodome, kad mūsų turimais duomenimis, Jūsų atžvilgiu (t.y. kreditoriaus atžvilgiu), laiku neįvykdyta turtinė prievolė sudaro *** Eur.


LR JANĮ 8 str. 1 d., 2 d. ir 3 d. nuostatose įtvirtinta: juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis. Pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.


Todėl vadovaujantis LR JANĮ 8 str. 1-3 d. nuostatomis, teikiame Jums, kaip kreditoriui, šį pranešimą ir siūlome per 15 dienų sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Siūlome Jums: 1) atsisakyti iki 60 proc. Jūsų turimo kreditorinio reikalavimo FES BALTIC, UAB atžvilgiu; arba 2) įsiskolinimo mokėjimą išdėstyti 36 mėn. laikotarpiui mokant lygiomis įmokomis, neskaičiuojant netesybų ir palūkanų; arba 3) prašome pateikti savo siūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos Jums priimtinomis sąlygomis ir tvarka.


Jei per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos su Jumis ir kitais kreditoriais nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, būsime priversti kreiptis į teismą dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo FES BALTIC, UAB (LR JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).


Šis pranešimas yra siunčiamas el. paštu, todėl prašome el. paštu: *** patvirtinti, kad šį pranešimą gavote.


Pagarbiai


FES BALTIC, UAB

Direktorius ***


GRUNDOLITA, UAB nemokumo pranešimas

UAB " Grundolita "

Įm,kodas 122760619

Reg.adresas Žirnių g. 12, LT-02120 Vilnius

Kreditoriui : UAB "...... "

Adresas ........

Pranešimas dėl UAB " Grundolita " nemokumo proceso inicijavimo

2020m spalio 8d, Klaipėda

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ( toliau JANĮ ) 21 straipsnio 2 dalis numato, kad bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla.

Pagal JANĮ 2 straipsnio 7 dalį juridinio asmens nemokumas- juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršijo jo turto vertę.

Nurodome, jog šios dienos duomenimis UAB " Grundolita " įsiskolinimas Jums/ Jūsų bendrovei sudaro .......Eur.

Informuojame, kad UAB " Grundolita " negali vykdyti finansinių įsipareigojimų dėl nemokumo ir siūlo spręsti UAB " Grundolita " mokumo atkūrimo klausimą per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos siūlant sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti, apimantį reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymo, prievolės pakeitimą kita prievole ir pan.

Pažymime, jog jeigu nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, 2020 lapkričio 3d įvyks UAB " Grundolita " kreditorių susirinkimas dėl bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka ( šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkė pridedama ).

Į pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos prašome atsakyti raštu siunčiant pranešimą el paštu biuras@kab.lt arba adresu Vytauto g. 17, Klaipėda.

Direktorius   Darius Stasiūnas


 


Naugės prekyba, UAB nemokumo pranešimas

UAB NAUGĖS PREKYBA

Įmonės kodas 304489698, 

Buveinės adresas: Tilžės g. 49, LT-91260 Klaipėda 

Tel. *** 

El. p. ***


Kreditoriui ***

Siunčiama tik el.paštu ***

2020 m. spalio 1 d. 

Klaipėda 

PRANEŠIMAS 

Dėl pagalbos susitarimo / restruktūrizavimo bylos kėlimo 


UAB „Naugės prekyba“ susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, todėl aš, UAB „Naugės prekyba“ vadovas ***, vadovaudamasi Juridinių asmenų nemokumo įstatymu, siūlau Jums sudaryti susitarimą dėl pagalbos. 


JANĮ 8 straipsnyje nustatytos nemokumo proceso inicijavimo, kai jį inicijuoja juridinis asmuo, taisyklės, kuriose nurodyta: 1) Juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (JANĮ 8 straipsnio 1 dalis). Pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 8 straipsnio 2 dalis). Prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo juridiniam asmeniui dienos (JANĮ 8 straipsnio 3 dalis). 


Neįvykdyta prievolė Jums yra ***, ir jeigu iki 2020-10-31 imtinai nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Naugės prekyba" kreipsis į Klaipėdos apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Siūlome susitarimą dėl pagalbos aptarti individualiai, kuo skubiau, Jums patogiu būdu. 


UAB „Naugės prekyba“ savo veiklos nėra nutraukusi, ir toliau nuosekliai dirba, deda visas pastangas atsiskaityti su kreditoriais ir toliau sėkmingai bendradarbiauti. 


Pagarbiai 

Direktorius ***


ENSO PROJECTS, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS

Dėl UAB „ENSO PROJECTS“ nemokumo (restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo

2020 m. rugpjūčio 25 d., Kaunas


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.


JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


Vadovaujantis UAB „ENSO PROJECTS“ (toliau - Bendrovė) 2020 m. rugpjūčio 14 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2020 m. rugpjūčio 14 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro 4739911.41 EUR, Bendrovės turtas 1426842.00 EUR, nuosavas kapitalas - 3586894.00 EUR. 


Kaip Jums žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino, kuris buvo pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus Ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Bendrovei taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19. Bendrovė esminę veiklos dalį vykdė Švedijoje ir Norvegijoje, o dėl taikomų žmonių judėjimo ir karantinavimo taisyklių iš esmės dirbti šiuo sudėtingu metu tapo neįmanoma. Be to, visais 2020 metais kilo problemų su darbu užsienio objektuose, problemų su užsakovais ir jų mokėjimais. Tai esmingai atsiliepė Bendrovei finansiškai.


Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2020 m. rugpjūčio 24 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga ***EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams).


Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos.


Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.


Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 


Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu.


Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu *** arba elektroniniu paštu ***.


Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.


Pagarbiai 

Direktorius ***Bilsera, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Bilsera“  

Juridinio asmens kodas: 304716879,

buveinės adresas: ***


UAB „Bilsera“ kreditoriui 

UAB „Bilsera“ akcininkui (juridinio asmens dalyviui) 


PRANEŠIMAS 


Dėl UAB "Bilsera" nemokumo proceso inicijavimo (kai jį inicijuoja juridinis asmuo) ir kreditorių susirinkimo šaukimo, nuomonės dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti 


2020-08-24, Vilnius 


Informuoju, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis, inicijuojamas UAB „BILSERA“ nemokumo procesas. 

JANĮ 2 straipsnio 18 punkte numatyta, kad kreditoriai turi teisę teikti pagalbą juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau - pagalba), tai yra, kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 

Prašome apsvarstyti pagalbos finansiniams sunkumams įveikti suteikimą UAB „BILSERA“, ir apie priimtą sprendimą iki 2020-09-18 dienos (15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu per 7 dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos)) informuoti UAB „BILSERA“ apie sutikimą/nesutikimą suteikti pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. 

Jei priimtumėte sprendimą suteikti pagalbą įmonės finansiniams sunkumams įveikti, prašome konkretizuoti, kokio tipo pagalbą sutiktumėte teikti (reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.). 

Jeigu sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo įmonės finansiniams sunkumams įveikti, prašome apie tai informuoti UAB „BILSERA“ iki 2020 rugsėjo mėnesio 18 dienos. 

Tai pat informuojame, kad vadovaujantis JANĮ 8 str. ir 11 str. nuostatomis UAB „BILSERA“ direktorius šiuo pranešimu šaukia UAB „BILSERA“ kreditorių susirinkimą, siūlydamas UAB  „BILSERA“ kreditoriams priimti sprendimą(pareikšti nuomonę) dėl UAB „BILSERA“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka (tuo atveju, jeigu su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos įmonei suteikimo ir nebus priežasčių numatytų JANĮ 11 straipsnyje, užkertančių galimybę bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, o būtent: 1) teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 2) į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų ***


***

***

***


Balsavimo biuletenio originalą, bei jį pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinančio dokumento originalą (ar patvirtintą kopiją) prašome siųsti paštu adresu: *** arba elektroniniu paštu ***, ne vėliau kaip iki 2020-09-18d. 09val. 


Pažymėtina, kad jeigu su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ar nebus priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas UAB „BILSERA“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, ar bus sąlygos numatytos JANĮ 11 straipsnyje (užkertančios galimybę bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka), UAB „BILSERA“ direktorius teiks teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Informacija juridinio asmens dalyviams (akcininkams): 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ 5 straipsnio 1 punktu, juridinio asmens vadovas turi pareigą (privalo) inicijuoti nemokumo procesą įmonei, jeigu juridinis asmuo yra nemokus, bei, remiantis JANĮ 6 straipsnio 1 - 2 punktais privalo atlikti šiuos veiksmus: 


1.) nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą; 


2.) nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. 


Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, prašau UAB “BILSERA“ akcininkų, nepriklausomai nuo jų turimų finansinių reikalavimų dydžio įmonės atžvilgiu, iki 2020-08-06 dienos priimti sprendimą dėl juridinio asmens mokumo atkūrimo ir pateikti rašytinį sutikimą (pasiūlymą) ar atsisakymą padėti juridiniam asmeniui atkurti mokumą. Nuomonės dėl juridinio asmens mokumo atkūrimo nepateikimas bus vertinamas, kaip akcininko atsisakymas spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą ir nesutikimas padėti atkuriant juridinio asmens mokumą. 


Šis pranešimas, laikytinas rašytinės informacijos pateikimu, apie juridinio asmens nemokumą, juridinio asmens dalyviams (kaip numatyta JANĮ 6 str. 1 p.). 


PRIDEDAMA: 

- Balsavimo raštu biuletenis; 


UAB “BILSERA” direktorius 

***SPRK, UAB nemokumo pranešimas

UAB „SPRK" 

Įm. kodas: 126268953 koresp. adresas Linkmenų g. 13, Vilnius LT-09300 

PVM mokėtojo kodas: LT262689515 Tel.: +37068328101 sprkstatyba@gmail.com 


2020-08-17 

Vilnius 

***

Teikiama el. paštu ***


UAB „SPRK“ PRANEŠIMAS 

DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO 


1. Vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau ir – JANĮ) 5 straipsnio 1 punktu, UAB „SPRK“ vadovas praneša, kad ketina kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

2. UAB „SPRK“ įsteigta 2003-07-17, pagrindinė jos veikla statybos paslaugų teikimas. 

3. Be kita ko, siekdama plėsti veiklą, įmonė 2013 - 2015 m. išsimokėtinai įsigijo iš valstybės turto (žemės sklypą ir negyvenamąjį pastatą). 

4. Įmonė tam tikrais laikotarpiais ir vėliau 2018 – 2020 m. turėjo nedidelių skolų, kurių iš įmonės pelno laiku negalėjo grąžinti. Tai yra natūralu nedidelei įmonei. Kreditoriai nekėlė įmonės bankroto klausimo, o įmonė turėjo perspektyvų nedideles skolas grąžinti. 

5. Nesėkmingai klostantis verslui, įmonė nesugebėdavo laiku mokėti įmokas valstybei už įsigytą ir įkeistą turtą, todėl buvo priversta ieškoti variantų, kaip skolas valstybei būtų galima sumokėti, kad jos nedidėtų. Reikšmingą dalį įmonės skolų valstybei sumokėjo UAB „Agvilitas“. 

6. Siekiant atsiskaityti su kreditoriais, rinkos verte buvo įvertintas ir už 16900 Eur realizuotas pagrindinis UAB „SPRK“ turtas – negyvenamasis pastatas, unikalus Nr. 410000150016, adresas Vilniaus r. sav. Čepurniškių k., Čepurniškių g. 31. 

7. Antstolio Dainiaus Šidlausko 2020-03-25 patvarkymu Nr. S-20-178-41951 gautos lėšos buvo paskirstytos kreditoriams, tačiau jų nepakako. 

8. 2020 m. pradžioje kilus pasaulinei COVID-19 viruso pandemijai ir Lietuvos Respublikoje 2020 m. kovo mėn. paskelbus karantiną, smulkus statybos verslo verslas praktiškai prarado galimybes gauti pajamų, todėl per protingą terminą atsiskaityti su visais kreditoriais tapo neįmanoma.

9. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos įmonėje 2020-02-24 – 2020-03-09 atliko operatyvų patikrinimą ir surašė 2020-03-16 Operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. (21.222) FR1042-1098, kurioje pasiūlė įmonei priemones finansinių įsipareigojimų trūkumų ištaisymui. 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-842-330/2020 paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2020-02-26 sprendimą, kuriuo Ilonai Kojelienei iš UAB ,,SPRK" buvo priteista 25 446,02 Eur permokos už darbus, 1248,07 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir papildomai priteisė 800 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Viso, nuo 2020-05-19 Ilona Kojelienė įgijo į UAB „SPRK“ reikalavimo teisę 27494,09 Eur sumai. 

11. Tokiu būdu bendra kreditorių reikalavimų suma esmingai išaugo, todėl siekiant su jais atsiskaityti buvo priverstinai realizuotas ir likęs vertingas įmonės turtas – žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2747 4748, esantį Čepurniškių g. 31, Čepurniškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. 

12. Antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymu dėl areštuoto nekilnojamojo turto vertės ekspertizės paskyrimo, teismo ekspertas V. Stacevičius nustatė, kad vertinamo areštuoto turto -žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2747-4748, esančio Čepurniškių g. 31 Čepurniškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., rinkos vertė yra 6000 EUR. 

13. Įmonė už šią vertę rado turto pirkėją, tačiau antstolio Irmanto Gaidelio 2020-07-13 patvarkymu Nr. S-20-8-24092 paskirsčius gautas 6000 EUR lėšas, su visais kreditoriais atsiskaityti nepavyko. 

14. Įmonė, siekdama nustatyti realią situaciją ir įvertinti galimybes toliau vykdyti savo veiklą, 2020 08-06 sudarė 2020-01-01 – 2020-07-31 balansą, kurį įvertinęs įmonės vadovas, pasitaręs su specialistais, nemato perspektyvos atkurti įmonės mokumą ir grąžinti likusias skolas ir siekia jų nedidinti. 

15. Įmonė šiuo metu yra skolinga *** EUR. 

16. Jeigu per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos nebus priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, vadovaudamasis JANĮ 8 straipsniu, įmonės vadovas kreipsis į teismą su prašymu iškelti UAB „SPRK“ bankroto bylą. 

17. Prašome patvirtinti šio pranešimo gavimą el.paštu sprkstatyba@gmail.com 


Pagarbiai 


UAB „SPRK“ direktorius


Baldų gamybos personalo nuoma, UAB nemokumo pranešimasUAB SORETTO furniture EU 

Juridinio asmens kodas 303093639 

Adresas Kalvarijų g. 125, Vilnius 


PRANEŠIMAS

dėl nemokumo proceso inicijavimo 

2020-04-15 Vilnius 


Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB SORETTO furniture Eu nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB SORETTO furniture Eu *** buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra ***Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekdami išspręsti esamus laikinus UAB SORETTO furniture Eu finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant ***Eur skolos mokėjimą. UAB SORETTO furniture Eu siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą sumokant lygiomis dalimis per 3 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 3 mėnesius. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB SORETTO furniture Eu restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB SORETTO furniture Eu

Direktorius 


SAKALIUS, UAB nemokumo pranešimas

UAB "Sakalius" 

Įmonės kodas 302802475 

Adresas: S Lozoraičio g. 3b-79, Garliava, Kauno raj. 


PRANEŠIMAS 

2020 m. gegužės mėn. 04 d., Kaunas 


***


UAB „Sakalius“ buhalterinės apskaitos duomenimis bendrovė Jums, kaip kreditoriui yra skolinga ***€. Šiai dienai UAB „Sakalius“ dėl vykstančių teisminių ginčų neturi galimybės gauti finansavimą, kuris yra būtinas tam, kad Bendrovė galėtų vykdyti veiklą, gauti užsakymus bei užtikrinti, kad būtų atsiskaitoma su kreditoriais. Vadovaudamasi LR JANĮ 8 straipsniu ir siekdama, kad įmonės skolos nedidėtų, Bendrovė siūlo per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos, sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo sudaryti sekančiomis sąlygomis: 


    • Nuo susitarimo sudarymo dienos atleisti UAB ,,Sakalius“ nuo delspinigių, netesybų ar 

kitų mokesčių (tame tarpe ir bylinėjimo ar išieškojimo išlaidų) skaičiavimo; 

    • Nutraukti teisminius ginčus bei išieškojimus ne ginčo tvarka; 

    • Per 5 (penkis) metus nuo susitarimo sudarymo dienos, UAB ,,Sakalius“ padengs 100 proc. įsiskolinimo Jums. 


Bendrovė informuoja, jog jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo (LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str.). 

Jums atsisakius sudaryti susitarimą dėl pagalbos UAB ,,Sakalius“ suteikimo, prašome Jūsų duoti raštišką sutikimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

Remiantis LR JANĮ 8 straipsnio 1 dalimi pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos. 


Direktorius 


Revestus, UAB nemokumo pranešimas

***


PRANEŠIMAS 

Dėl UAB „Revestus“ nemokumo proceso inicijavimo 


2020 m. gegužės 29 d., Vilnius 


LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau – restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Vadovaujantis UAB „Revestus“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. balandžio 30 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovė patiria finansinių sunkumų, tačiau vykdo ūkinę - komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti prievoles ateityje (yra gyvybinga), gavus kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. Bendrovės valdymo organai priėmė sprendimą inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą. 

Kaip Jums yra žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino, kuris yra pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d., imtinai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Paskelbtas karantinas sutrikdė Bendrovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą, todėl buvo priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam Bendrovė, remiantis 2020 m.***d. duomenimis, yra skolinga ***EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Remiantis JANĮ 8 str. 1 – 3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei sekančiomis sąlygomis: 

1. Atsisakote visų netesybų ir palūkanų, už vėlavimą įvykdyti prievolę; 

2. Atsisakote 45 proc. pagrindinės skolos; 

3. Sutinkate, kad likusios skolos dalis būtų padengta restruktūrizavimo proceso metu, pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą. 


Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Šiuo metu Bendrovė rengia restruktūrizavimo plano projektą, į kurį turi būti įtraukti tiek visi Bendrovės kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 5 p.), tiek restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 6 p.). 

Pagal JANĮ 2 str. 9 d., juridinio asmens restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius (toliau – restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius) - kreditorius, kurio civilines teises ir (ar) pareigas dėl juridiniam asmeniui suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina juridinio asmens restruktūrizavimo planas. 

JANĮ 2 str. 18 d. nurodyta, jog pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau – pagalba finansiniams sunkumams įveikti) – kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 

JANĮ 107 str. 1 d. numatyta, jog dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui balsuos tik restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai. 

Sutinkamai su išdėstytu ir jei nesutinkate sudaryti susitarimo dėl pagalbos (JANĮ 10 str.), per nurodytą 15 dienų terminą, taip pat prašome nurodyti, ar suteiksite, kokią nors pagalbą Bendrovei, iškėlus Bendrovei restruktūrizavimo bylą. 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sėkmingai restruktūrizuotis, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jūsų atsakymas lems ir tai, ar Jūs būsite įtraukti į restruktūrizavimo plano projektą, kaip restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius, kuris galės balsuoti dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. 

Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu: UAB „Revestus“, Savanorių pr. 176C-24, Vilnius arba elektroniniu paštu: info@revestus.lt 

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir nesutinka suteikti Bendrovei pagalbos finansiniams sunkumams įveikti Bendrovės restruktūrizavimo procese. 


Pagarbiai 

UAB „Revestus“ 


Generalinis direktorius 


Rekosta, UAB nemokumo pranešimas


UAB „Rekosta“ 

Įmonės kodas 141484118 

Adresas Bijūnų g. 2A, Klaipėda 


UAB „Rekosta“ kreditoriui 

***


PRAŠYMAS

Dėl kreditoriaus pagalbos suteikimo ir pritarimo įmonės restruktūrizavimui 

2020-03-31, Klaipėda 


Nurodome, kad UAB „Rekosta“ šiuo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau jie nėra kritiniai ir sunkumus galima įveikti suteikiant tam tikras kreditorių nuolaidas (kreditorių pagalbą). 


Restruktūrizavimo byla yra keliama pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 21 str. įmonei, kuri nors ir turi finansinių sunkumų, tačiau vykdo veiklą ir yra gyvybinga. 


Pagal JANĮ 2 str. 18 d.: „Pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau -- 

finansiniams sunkumams įveikti) - kreditoriaus suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdymo prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę (arba jos dalį) atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt." 


Informuojame, kad ***d., duomenimis UAB „Rekosta“ balanse apskaityta prievolė Jums 

yra ***Eur.


Taip pat nurodome, kad jei iki 2020-04-27 d., su kreditoriais nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Rekosta“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


Pagarbiai, 


UAB „Rekosta“ direktorius IE solutions, UAB nemokumo pranešimas

***


PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „IE SOLUTIONS“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2020-04-15 

Panevėžys 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. UAB „IE solutions“ (įmonės kodas 302674075, buveinės adresas J. Janonio g. 1, 35101 Panevėžys, el. paštas biuras@iesolutions.lt) įsipareigojimai viršija jo turimo turto vertę, UAB „IE solutions“ turi finansinių sunkumų, todėl ji laiku negali vykdyti turtinių prievolių kreditoriams. 

Pagal 2019-12-31 UAB „IE solutions“ balansą UAB „IE solutions“ turi ***Eur neįvykdytų įsipareigojimų. 

***(toliau – Kreditorius) neįvykdyta prievolė yra ***Eur. Šiuo pranešimu UAB „IE solutions“ vadovas Aleksandras Plešanovas informuoja Kreditorių apie inicijuojamą UAB „IE solutions“ nemokumo procesą ir UAB „IE solutions“ vardu prašo suteikti pagalbą finansiniams sunkumams įveikti - atidėti turtinės (piniginės) prievolės vykdymo terminus arba dalimis išdėstyti šiuos mokėjimus, arba sumažinti mokėjimus. Kreditoriaus pagalba reikalinga UAB „IE solutions“ siekiant išsaugoti šios bendrovės gyvybingumą toliau vykdant ūkinę komercinę veiklą, įveikti finansinius sunkumus ir išvengti bankroto. 

Prašome skubiai informuoti UAB „IE solutions“ (el. paštu biuras@iesolutions.lt arba registruotu paštu J. Janonio g. 1, 35101 Panevėžys), ar sutinkate suteikti UAB „IE solutions“ pagalbą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Jeigu per 15 dienų terminą nuo šio pranešimo gavimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „IE solutions“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 8 str.). 


Pastaba: pranešimas siunčiamas el. paštu bei registruotu paštu.

 

Prašome patvirtinti pranešimo gavimą. 


UAB „IE solutions“ direktorius 


Genio medis, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Genio medis" 

Juridinio asmens kodas: 145863681 

Adresas korespondencijai: Aušros alėja 66A, Šiauliai 

El. paštas ***

***

PRANEŠIMAS

dėl susitarimo dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą 

2020-04-30, Šiauliai 


UAB ,,Genio medis“ iš UAB *** įsigijo prekių ar paslaugų, už kurias Jūsų įmonė išrašė PVM sąskaitą faktūrą *** eur sumai. 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - Juridinių asmenų nemokumo įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinio asmens nemokumo apibrėžimas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad įmonė UAB „Genio medis“ šiai dienai yra nemoki.


Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, dėl ko, vadovaujantis visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis bei Nutarimo 3.2.6. punktu, nuo 2020-03-16 visoje šalyje įmonė negalėjo vykdyti savo veiklos, t.y. montuoti baldų fizinių ar juridinių asmenų patalpose. Taigi UAB „Genio medis“, jau daugiau kaip mėnesį laiko negali vykdyti jokios veiklos ir negauna jokių pajamų. 


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, pranešame, kad UAB „Genio medis“ šiuo metu ir artimiausioje ateityje negalės padengti Jums susidariusio *** Eur dydžio įsiskolinimo. 


Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šiuo pranešimu siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt. Jums nesutikus sudaryti susitarimo dėl pagalbos įmonės mokumui atkurti, siūlome pagal kreditorių sprendimą, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka. 


Pažymime, kad jeigu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šio pranešimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Genio medis“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Savo atsakymą į šį pranešimą prašome pateikti UAB „Genio medis“ adresu korespondencijai Aušros alėja 66A, Šiauliai arba el. pašto adresu 


UAB ,,Genio medis“ vardu 

direktorius 


Fitsout, UAB nemokumo pranešimas

Fitsout, UAB 

Juridinio asmens kodas 304497638 

Adresas Vilnius, Saltoniškių g. 29 


PASIŪLYMAS 

Dėl susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo 

***

2020 m. balandžio 3 d. 

Vilnius 


Pagal Fitsout, UAB, juridinio asmens kodas 304497638, buveinės adresas Vilnius, Saltoniškių g. 29 (toliau – Skolininkas), buhalterinės apskaitos duomenis, 2020 *** duomenimis Skolininkas yra skolingas Jūsų įmonei *** EUR dydžio sumą. 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnis įtvirtina Skolininkui pareigą prieš inicijuojant nemokumo (restruktūrizavimo) bylą teisme pasiūlyti kreditoriui susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniam sunkumams įveikti. Remiantis įstatymo 2 str. 18 d. pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievole termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievole ar jos dali atsisakyma, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 


Įstatymo 8 str. 3 d. numato, jog susitarimas dėl pagalbos turi būti sudaromas per ne trumpesnį nei 15 dienų ir ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos. 


Atsižvelgdami į tai, kad: 

    • Skolininkas atitinka įstatymo 21 str. įtvirtintas nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo sąlygas; 

    • Skolininkas šio pasiūlymo teikimo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, dėl to negali laiku ir tinkamai įvykdyti prievolių savo kreditoriams;

    • Skolininkas vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje; 

    • Skolininkas nėra likviduojamas dėl bankroto, 


ir vadovaudamiesi aukščiau išdėstytu, teikiame Jums pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui jo finansiniams sunkumams įveikti, bei prašome įvertinti Kreditoriaus galimybes sudaryti susitarimą, kuriuo Skolininko prievolės įvykdymo terminas būtų atidėtas, prievolės ar jos dalies būtų atsisakyta, prievolė būtų pakeista kita prievole, ar kt. 


Susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pasiūlymo įteikimo Jūsų įmonei dienos. Tuo atveju, jeigu per šį terminą susitarimas dėl pagalbos Skolininkui suteikimo nebus sudarytas, Skolininkas kreipsis į teismą dėl nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo. 


Tikimės konstruktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo, pagalbos Skolininkui siekiant abipusiškai naudingu būdu išspręsti kilusius laikinus finansinius sunkumus. Pažymime, jog Jūsų įmonės pagalba Skolininkui ypatingai svarbi tam, kad Skolininkas galėtų toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuri leistų jam ateityje įvykdyti finansines prievoles savo kreditoriams. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karanting, atsakymą dėl pasiūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui finansiniams sunkumams įveikti prašome siųsti el. paštu - FITSOUT@ilaw.legal. Atsakymas gautas elektroniniu paštu FITSOUT@ilaw.legal bus laikomas tinkamu. 


Pagarbiai 


Fitsout, UAB vardu

Direktorius


Scanprekyba, UAB nemokumo pranešimas

UAB ***

Pranešimas

Dėl UAB „Scanprekyba“ nemokumo proceso inicijavimo
2020 m. kovo 25 d. Jurbarkas
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau – restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.
Vadovaujantis UAB „Scanprekyba“ (toliau - Bendrovė) finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovė patiria finansinių sunkumų, tačiau vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti prievoles ateityje (yra gyvybinga), gavus kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. Yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą.
Kaip Jums žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino iki 2020 m. kovo 30 d. imtinai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Vyriausybė planuoja pratęsti karantiną, kurio metu priverstinai buvo uždarytos įmonės parduotuvės Šakiuose ir Jurbarke, kas įtakojo 25-30% suplanuoto pardavimų biudžeto vykdymą. Bendrai, tai labai smarkiai atsiliepė Bendrovei finansiškai.
Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam šio pranešimo išsiuntimo dieną, t. y. 2020 m. kovo 24 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga 1,872.37 EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams).
Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, skolą sumokant sekančiu būdu - 5 % jūsų skolos per pirmus 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, 10% per kitus 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, 25% per trečius 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, per ketvirtus - 40 % ir 20 % jūsų reikalavimo siūlome konvertuoti į UAB „Scanprekyba“ 2,5% palūkanų obligacijas.
Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).
Šiuo metu bendrovė rengia restruktūrizavimo plano projektą, į kurį turi būti įtraukti tiek visi Bendrovės kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 5 p.), tiek restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai (JANĮ) 104 str. 2 d. 6 p.).
Pagal JANĮ 2 str. 9 d., juridinio asmens restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius (toliau – restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius) – kreditorius, kurio civilines teises ir (ar) pareigas dėl juridiniam asmeniui suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina juridinio asmens restruktūrizavimo planas.
ANĮ 2 str. 18 d. nurodyta, jog pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau – pagalba finansiniams sunkumams įveikti) - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.
JANĮ 107 str. 1 d. numatyta, jog dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui balsuos tik restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai.
Sutinkamai su išdėstytu ir jei nesutinkate sudaryti susitarimo dėl pagalbos (JANĮ 10 str.), per nurodytą 15 dienų terminą, taip pat prašome nurodyti, ar suteiksite pagalbą Bendrovei restruktūrizavimo procese. Taip pat prašome informuoti apie jūsų poziciją dėl likusios reikalavimo dalies padengimo išdėstymo restruktūrizavimo proceso metu, viso ar dalies turimo finansinio reikalavimo į Bendrovę užskaitymo mainais už dalį Bendrovės obligacijų (kapitalizuoti).
Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sėkmingai restruktūrizuotis, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jūsų atsakymas lems ir tai, ar Jūs būsite įtraukti į restruktūrizavimo plano projektą kaip restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius, kuris galės balsuoti dėl plano patvirtinimo.
Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu ***.
Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir nesutinka suteikti Bendrovei pagalbos finansiniams sunkumams įveikti.
Pagarbiai
Direktorius ***

Rasaulė, UAB nemokumo pranešimas

2020-08-14 Klaipėdos apygardos teisme 2020.08.13 vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


LGP1, UAB nemokumo pranešimas

2020.08.14 Vilniaus apygardos teisme vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


Šarijus, MB nemokumo pranešimas

Vilniaus apygardos teisme 2020.08.12 vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


NORUS, UAB nemokumo pranešimas

GAUTA
2020-07-17
NORUS
uždaroji akcinė bendrovė

PRANEŠIMAS

UAB „Norus“ buhalterinės apskaitos duomenimis 2020-05-31 dienai, skola sudaro 23,00 Eur, iš jų pradelsta skola 23,00 Eur.
Šiuo prašome Jūsų 23,00 Eur dydžio pradelstos skolos mokėjimą išdėlioti trims metams, t.y. skolą išdėstant proporcingai lygiomis dalimis ir sumokant ją kas mėnesį per tris metus.
Informuojame jus, kad jei per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos, nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos suteikimo, UAB „Norus“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
UAB „Norus“
Direktorius
UAB „NORUS“
Įmonės kodas: 302469647
PVM kodas: LT100005102013
Tel. 8 5 203 2696, faks. 8 5 203 2697
Mokyklos g. 23, Bukiškio k.,
Vilniaus r., LT-14182
El. paštas info@norus.lt
www.norus.lt
A.s.: LT237044060007352381
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema