nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.
Lietuvoje nuo 2020-01-01 įsigaliojo nauja LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau- JANĮ) redakcija. Taikomos naujos prievolės įmonės vadovui.
Nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo negali laiku vykdyti turtinių prievolių, arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo tikslas - sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesantų interesų pusiausvyrą.
Kas nauja naujajame nemokumo įstatyme, jei palyginsime jį su ankstesniu bankroto įstatymu? Dabar, siekdamas inicijuoti nemokumo procesą ir/arba restruktūrizavimą, kreditorius ir pats juridinis asmuo pirmiausia privalės informuoti vienas kitą (įmonė privalės informuoti kreditorius, o jei inicijuoja kreditorius, jis turės informuoti įmonę) apie nemokumo procesą ir suteikti ne mažesnį kaip 30 dienų terminą susitarimo dėl pagalbos sudarymui, tokiu būdu išvengdamas nemokumo proceso.
JANĮ nustatyta, kad asmuo, siekdamas sudaryti susitarimą dėl pagalbos, turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurios leistų užtikrinti jo reikalavimą turtu iki kol bus įvykdytas įsipareigojimas ir(ar) bus nebetaikomos laikinosios apsaugos priemonės nebetaikomos.
 1. Kas gali inicijuoti nemokumo procesą?
  1. Juridinio asmens vadovas;
  2. Juridinio asmens likvidatorius, jeigu juridinio asmens likvidavimo metu paaiškėja, kad juridinis asmuo nemokus;
  3. Kreditorius;
 2. Kokia įteikimo tvarka?
  1. Registruotu laišku;
  2. Per antstolius;
  3. Per pasiuntinių paslaugų teikėjus (pateikiant pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu);
  4. Elektroninio ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti tapatybę.
 3. SVARBU – jei nemokumo procesas inicijuojamas elektroninio ryšio priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą.
  Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis.
 4. Kas turi būti nurodyta pranešime apie nemokumo proceso inicijavimą?
  1. Juridinio asmens neįvykdyta prievolė;
  2. Terminas susitarimui sudaryti (ne trumpesnis nei 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui ir/arba juridiniam asmeniui dienos);
  3. Būtina informuoti, jeigu per pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Tuomet kreditorius ir/arba juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo;
 5. Siūlymas sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar priimti sprendimą bankroto procesui vykdyti ne teismo tvarka, gali būti netaikoma, jeigu pažeista bent viena iš šių sąlygų:
  1. Anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos nevykdomas arba netinkamai vykdomas;
  2. Juridinis asmuo nemokus ir likvidatorius inicijuoja bankroto procesą;
  3. Antstolis grąžino vykdomuosius dokumentus, nes juridinis asmuo neturi turto ir pajamų, į kurias gali būti nukreiptas išieškojimas ir tokiu būdu nėra tenkinami kreditoriaus reikalavimai.
 6. Nemokumo vertinimo sistemos rekomenduojami veiksmai:
  1. Jei įmonėje užfiksuotas darbuotojų skaičius yra 0 (išskyrus įmonių tipus: IĮ, MB, TŪB, KŪB, kuriose buvo vykdoma veikla, bet istoriškai nebuvo darbuotojų), siūloma sutikti su skolininko nemokumo plane siūlomomis sąlygomis. Tokios įmonės tikimybė atsigauti ir sėkmingai vykdyti veiklą yra labai maža, todėl, sutikus su skolininko nemokumo plane siūlomais skolų atsiskaitymo terminais, yra tikėtina atgauti skolas.
  2. Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 4 str. 1 dalį, jei įmonė turi galiojančių turto areštų, ar dalyvauja teismų procesuose, negalimas susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymas ne teismo tvarka ir yra reikalingas visų kreditorių susirinkimas.
  3. Jei skolininkas yra labai maža įmonė, turinti 1-9 darbuotojus, rekomenduojama sutikti su nemokumo plane siūlomomis sąlygomis tuomet, kai skola neviršija 1071 Eur ir skolos senumas yra mažesnis nei 98 dienos.
  4. Jei skolininkas yra maža įmonė, turinti 10-49 darbuotojus, rekomenduojama sutikti su nemokumo plane siūlomomis sąlygomis tuomet, kai skola neviršija 1131 Eur ir skolos senumas yra mažesnis nei 98 dienos.
  5. Jei skolininkas yra vidutinė ar didelė įmonė, turinti 50 ar daugiau darbuotojų, rekomenduojama sutikti su nemokumo plane siūlomomis sąlygomis tuomet, kai skola neviršija 1220 Eur ir skolos senumas yra mažesnis nei 98 dienos.
  Jei skolininkas nepatenka į nei vieną iš nemokumo vertinimo sistemos punktų, įvertinsime įmonę ir su jumis susisieksime įvestais kontaktiniais duomenimis.
   Jūsų sprendimo pagrindimui pateiksime IMK ataskaitą, kurioje rasite šią informaciją:
  • Pilną ir aktualią kontaktinę įmonės informaciją;
  • Apyvartą, metinį pelną, darbuotojų skaičių;
  • Nekilnojamojo turto turėjimo faktą;
  • Turto areštų kiekį ir datą;
  • Teismų, bylų, vėlavimų, viešos informacijos faktų kiekius, datas, detalią informaciją;
  • Transporto priemonių kiekį, datą;
  • Deklaruotą veiklą;
  • Įstatinį kapitalą;
  • Darbuotojų skaičių;
  • Skolas SODRAI ir skolų atidėjimus;
Norint stebėti jus dominančias įmones, galima užsisakyti informacijos monitoringo paslaugą – tai kasdienis jūs informavimas el. paštu apie dominančių įmonių būklės pasikeitimus.
Pavyzdys: https://www.cr.lt/pagalba/monitoringas
Nuoroda: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema