nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Nemokumo pranešimai

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

Nemokumo pranešimo forma

Kreditoriui
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
2020-07-dd, Miestas
Pranešimas Nr. 202007dd-001
Debitorius
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
Dėl nemokumo
1. Remdamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, inicijuojame mūsų įmonės nemokumo procesą ne teismo tvarka, siųsdami šį pranešimą elektroniniu paštu, ir prašome jūsų patvirtinti, kad šį pranešimą gavote.
2. Nurodome, jog mūsų neįvykdytos prievolės sudaro:
sąskaita Nr Xxx EUR data 2020-mm-dd suma EUR zz.zz
sąskaita Nr Eee EUR data 2020-mm-dd suma EUR zz.zz
Iš viso EUR zz.zz
kuriose atlikti daliniai mokėjimai:
XXX EUR data 2020-mm-dd suma EUR vv.vv
YYY EUR data 2020-mm-dd suma EUR vv.vv
Iš viso EUR vv.vv
todėl likutis šio pranešimo dienai – XXX EUR Iš viso EUR ss.ss=zz.zz-vv.vv
3. Siūlome išdėstyti susidariusį įsiskolinimą:
a) perkeliant įsiskolinimo mokėjimą nuo 2021-mm-dd;
b) proporcingai dengiant įsiskolinimo sumą po pp proc kas mėnesį.
4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi (terminas ne trumpesnis nei 15 ir ne ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo datos), prašome iki 2020-08-dd patvirtinti mūsų siūlomą įsiskolinimo apmokėjimo susitarimą „susitarimas dėl pagalbos“ (pridedamas, pagal 3-iame punkte nurodytas sąlygas).
5. Remdamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, nurodome, kad jeigu iki 4 punkte nurodyto termino jūs nesutiksite su 3-iame punkte nurodytomis sąlygomis sudaryti susitarimą dėl pagalbos, būsime priversti kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.
Laukiame geranoriško Jūsų sprendimo.
Debitorius
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
Asmuo, pareigos:
Vardas, pavardė
6. Papildomos įjungtos elektroninio pašto identifikavimo priemonės:
a) delivery receipt;
b) return receipt.

ALGSTATA, UAB nemokumo pranešimas

2024-02-23 Nr. ***


PRANEŠIMAS 

Dėl nemokumo proceso inicijavimo 


Gerbiamas kreditoriau, informuoju, kad UAB „Algstata (toliau - Bendrovė, UAB „Algstata) susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau tęsti įmonės veiklą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Bendrovės vadovas inicijuoja nemokumo procesą. 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Nurodome, jog šios dienos duomenimis Bendrovės įsiskolinimas Jums/Jūsų bendrovei pagal UAB „Algstata buhalterinės apskaitos dokumentus sudaro *** Eur (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Atsižvelgiant į tai, kad du pagrindiniai Bendrovės debitoriai atsisako vykdyti savo įsipareigojimus, atsižvelgiant į susidariusią situaciją bei UAB „Algstata finansinius rodiklius ir paaiškėjus, kad Bendrovė negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, tame tarpe ir šiame pranešime nurodytos prievolės, nes visi UAB „Algstata įsipareigojimai kreditoriams viršija turimo turto vertę, Bendrovės vadovas inicijuoja Bendrovės nemokumo procesą JANĮ 8 str. 1d. numatyta tvarka. Be to, teismuose UAB „Algstata yra iškelta bylų bei buvo pradėti priverstinio išieškojimo procesai pagal išduotus vykdomuosius dokumentus. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant bent trejų metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros kreditorių reikalavimo sumos. Taip pat prašome informuoti, ar sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme bankroto procesų atžvilgiu. 

Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu *** arba elektroniniu paštu ***. 

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 


Direktorius ***


Kalvos namai, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Kalvos namai

(buvęs pavadinimas UAB „RO16)
juridinio asmens kodas 305487981
buveinės adresas J. Savickio g. 4-7, Vilnius 

el. paštas ***; tel. ***


UAB „Kalvos namai kreditoriui 

***

PRANEŠIMAS 
dėl UAB „Kalvos namai nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo 

2024 m. vasario 12 d.
Vilnius 

Informuojame, kad UAB „Kalvos namai (buvęs pavadinimas UAB „RO16), juridinio asmens kodas 305487981 (toliau - Bendrovė), turi finansinių sunkumų, laiku negali vykdyti turtinių prievolių, o Bendrovės įsipareigojimai viršija jos turto vertę, t. y. Bendrovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 8 straipsnio 1 - 3 dalių nuostatomis, pranešame Jums, kad Bendrovės vadovas inicijuoja Bendrovės nemokumo procesą. Remiantis Bendrovės 2024 m. vasario 12 d. apskaitos duomenimis Bendrovės neįvykdytos prievolės dydis kreditoriaus *** atžvilgiu sudaro *** Eur sumą. 

Pažymime, kad jeigu per 15 (penkiolikos) dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo kreditoriui dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo. 

Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 1 dalimi, šis pranešimas bus laikomas Jums įteiktu praėjus 7 (septynioms) dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu laišku dienos. 

Pagarbiai  UAB „Kalvos namaidirektorius ***


Laikas elektrai, UAB nemokumo pranešimas

UAB "Laikas elektrai" 

Juridinio asmens kodas 304045597
Kukučių g. 39, Kaunas 


Bendrovės kreditoriui 

Antstolis ***


Siunčiama registruotu laišku 


PRANEŠIMAS 

Dėl UAB "Laikas elektrai" nemokumo (restruktūrizavimo) proceso inicijavimo 

2024-02-02, Kaunas 


UAB Laikas elektrai, kodas 304045597 (toliau - Bendrovė), vadovaudamasi JANĮ 8 straipsnio 1 dalimi, praneša, kad Bendrovė turi finansinių sunkumų. Siekiant išsaugoti toliau vykdomą veiklą, leisiančią Bendrovei įvykdyti savo prievoles ateityje, Bendrovė inicijuoja nemokumo (restruktūrizavimo) procesą. 

Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 2-3 dalimis, prašome per 15 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo pranešimo išsiuntimo dienos), nurodyti, ar sutiktumėte Bendrovei suteikti pagalbą (pavyzdžiui, atidėti prievolės įvykdymo terminą, išdėstyti prievolės įvykdymą, atsisakyti dalies ar visos prievolės, pakeisti prievolę kita prievole ar kt.). Jei taip, prašome nurodyti, kokiomis konkrečiomis sąlygomis sutiktumėte suteikti Bendrovei pagalbą. 

Informuojame, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudarytas susitarimas dél pagalbos, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 

Tikimės operatyvios Jūsų reakcijos į šį pranešimą ir tolesnio konstruktyvaus  bendradarbiavimo. Atsakymą į šį pranešimą, siekiant operatyvumo, prašome pateikti el. paštu, siunčiant el. pašto adresu ***

UAB "Laikas elektrai" direktorius ***


Nosada, UAB nemokumo pranešimas

UAB Nosada 

Juridinio asmens kodas 305277495
Adresas Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius 


PRANEŠIMAS 

dėl nemokumo proceso inicijavimo 

2024-02-02 Vilnius 


Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB Nosada nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB Nosada 2024-01-30 buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra *** Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekiant išspręsti esamus laikinus UAB Nosada finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant aukščiau nurodytos sumos mokėjimą. UAB Nosada siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį ieškinio sumos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, sumą sumokant lygiomis dalimis per 4 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 6 mėnesius. Šis siūlymas nėra laikomas susitarimo oferta, o kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB Nosada restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB Nosada  Direktorė ***


Betono stilius, UAB nemokumo pranešimas

UAB Betono stilius 

Įm. kodas 304480350 

Pramonės g. 2, Nemenčinė, LT-15175 Vilniaus r. 

Kreditoriui ***
2024 m. vasario 01 d. Nr. ***


PRANEŠIMAS DĖL UAB „BETONO STILIUS“ NEMOKUMO PROCESO 

INICIJAVIMO IR KREDITORIŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO 


Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis, inicijuojamas UAB Betono stilius nemokumo procesas. 

Remiantis buhalteriniais 2024 sausio 31 d. duomenimis UAB Betono stilius Jums yra skolinga *** EUR. 

Siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, išdėstant skolos grąžinimo terminą abiems šalimis priimtinomis sąlygomis. Jeigu sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos, prašome apie tai informuoti iki 2024 m. vasario 23 d. 

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis JANĮ 8 ir 11 straipsnių nuostatomis UAB Betono stilius direktorius šaukia UAB Betono stilius kreditorių susirinkimą, siūlydamas kreditoriams priimti sprendimą dėl UAB Betono stilius bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka (tuo atveju, jei su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos). 

Pažymėtina, kad UAB Betono stilius atitinka JANĮ 11 straipsnyje įtvirtintas sąlygas, kada bankroto procedūros gali būti vykdomos ne teismo tvarka, t. y. : 

1) teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

2) į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus; 

3) nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
Sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka laikomas priimtu, jeigu jam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną. 

Remiantis JANĮ 12 straipsnio nuostatomis, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas; nemokumo administratorių skiria kreditorių susirinkimas. Bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, mutatis mutandis taikomos JANĮ nuostatos, reguliuojančios bankroto procesą teismo tvarka, išskyrus nuostatas dėl nemokumo administratoriaus atrankos ir teismo skiriamų procesinių baudų. 

Kreditorių susirinkimas vyks 2024 m. vasario 23 d., *** val., adresu: ***. Prašome kreditorius kreditorių susirinkime balsuoti raštu, užpildant balsavimo raštu biuletenį (pridedamas) ir jį atsiunčiant paštu adresu ***, arba el. paštu *** iki 2024 m. vasario 23 d.,  *** val.
Susirinkimo darbovarkė: 

1. Dėl UAB Betono stilius bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka; 

2. Dėl UAB Betono stilius nemokumo administratoriaus paskyrimo; 

3. Dėl procedūrinių terminų nustatymo ir įgaliojimų nemokumo administratoriui suteikimo. 

Nutarimų projektai numatytais darbotvarkės klausimais yra pateikiami balsavimo raštu biuletenyje (pridedamas). Kreditoriai, susipažinę su pateikta UAB Betono stilius kreditorių susirinkimo darbotvarke, nutarimų projektais ir kitais dokumentais, turi teisę raštu pareikšti savo nuomonę ( ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo projekto. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių balsavimo rezultatus. Balsavimo biuletenio originalą bei ji pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinančio dokumento originalą (ar patvirtintą kopiją) prašome atsiųsti ***. el. paštas: ***

Pažymime, kad jei su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ar nebus priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB Betono stilius direktorius kreipsis į teismą dėl UAB Betono stilius bankroto bylos iškėlimo. 


PRIDEDAMA: 
1. Balsavimo raštu biuletenis. 
2. Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalbą bendrovei 

UAB Betono stilius direktorius ***


Baltic Line, UAB nemokumo pranešimas

UAB BALTIC LINE
Įmonės kodas 300612897 

Eitminų g. 3-102, LT-12113 Vilnius
Elektroninis paštas: ***


UAB BALTIC LINE kreditoriui ***


PRANEŠIMAS DĖL NEMOKUMO (BANKROTO) PROCESO INICIJAVIMO
2024-01-10, Vilnius 


Pranešame, kad dėl susiklosčiusios sunkios finansinės situacijos UAB BALTIC LINE nebegali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priversta pradėti nemokumo (bankroto) procedūrą. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - LR juridinių asmens nemokumo įstatymas) 8 straipsnio nuostatomis pranešame Jums, kad UAB BALTIC LINE negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis nejvykdytos prievolės dydis Jums yra *** EUR. 

Informuoju, kad jeigu per 15 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo kreditoriui dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB BALTIC LINE vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. 

Vadovaujantis LR juridinių asmens nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi šis pranešimas bus laikomas įteiktu Jums praėjus 7 (septynioms) dienoms nuo jo išsiuntimo dienos. 

Informaciją ir dokumentus prašome siųsti UAB BALTIC LINE el. pašto adresu ***.

UAB BALTIC LINE  Generalinis direktorius ***


KOMEKSIMAS, UAB nemokumo pranešimas

UAB "KOMEKSIMAS" 

Kreditoriui ***

PRANEŠIMAS 
Apie ketinimą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo 
2024 m. sausio 10 d. 
Šiauliai 

Kaip Jums yra žinoma, UAB Komeksimas turi Jums neįvykdytą prievolę. Šiuo pranešimu informuojame Jus, jog UAB Komeksimas akcininkai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka 2024 m. sausio 9 d. priėmė sprendimą dėl UAB Komeksimas nemokumo proceso inicijavimo - kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Minėtas sprendimas buvo priimtas siekiant įveikti UAB Komeksimas finansinius sunkumus, išsaugoti jos gyvybingumą ir išvengti bankroto. Dėl šios priežasties siūlome Jums ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos sudaryti susitarimą su UAB Komeksimas dėl pagalbos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka, kuri apima reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. UAB Komeksimas 2024-01-04 duomenimis įsiskolinimas kreditoriui *** sudaro *** EUR. 

Taip pat pažymime, kad šis pranešimas kartu atitinka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 1 d. numatytą pranešimą, kad, jeigu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB Komeksimas, kaip Jūsų skolininkas, kreipsis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos UAB Komeksimas iškėlimo.

Tikimės geranoriško bendradarbiavimo. 

Pridedama - 2024-01-09 akcininkų sprendimo kopija. 

Pagarbiai  UAB KomeksimasDirektorius ***


Emhus, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS kreditoriui *** dėl UAB Emhus nemokumo (restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo 


2024 m. sausio mėn. 05 d., Panevėžys 


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Vadovaujantis UAB Emhus (toliau - Bendrovė) 2024 m. sausio 05 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. 

Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2024 m. sausio 05 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro *** Eur, o Bendrovės turtas *** Eur, nuosavas kapitalas -*** Eur. 

2024 m. sausio 05 d. bendrovė turi debitorių kurie yra skolingi *** Eur, dėl kurių yra kilęs ginčas kurio bendrovė spręsti teismo kelių finansinių išteklių neturi. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2024 m. sausio 05 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga ***  Eur (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos. 

Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu. 

Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu ***  arba elektroniniu paštu *** . 

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

Direktorius *** 


Elematus, UAB nemokumo pranešimas

UAB „ELEMATUS

Įm. k. 304294374, buveinės adresas: Užupio g. 45, Mickūnai, el.paštas: ***


Kreditoriui 


PRANEŠIMAS 

Sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka 

2024-01-02, 

Mickūnai 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo teikimo dienai esate UAB „Elematus kreditorius bei į tai, kad įmonė susiduria su dideliais finansiniais sunkumais bei negali laiku ir tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų bei artimiausiu metu tokios galimybės neturės, vykdydamas teisės aktais nustatytas pareigas inicijuojant nemokumo procesą, pranešu, kad nustatomas 16 dienų terminas susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui, vykdyti UAB „Elematus bankroto procesą ne teismo tvarka, priimti. 

Atsižvelgiant į tai, kad sprendimui dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka reikalingas kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną, pritarimas, šaukiamas UAB „Elematus kreditorių susirinkimas, kuris vyks ***, adresu Vilniaus raj., ***. 

Užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome atsiųsti el. paštu: ***. Siunčiant užpildytą balsavimo raštu biuletenį, prašome pridėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir/arba įgaliojimą patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujate UAB „Elematus kreditorių – juridinį asmenį. 


Kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl UAB „Elematus bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

2. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 

3. Dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo. 

4. Dėl įpareigojimų vadovui. 

5. Dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tvirtinimo. 

6. Dėl įpareigojimų nemokumo administratoriui. 

7. Dėl pradinės nemokumo administratoriaus sąmatos patvirtinimo. 

Taip pat informuojame, kad UAB „Elematus atitinka visus JANĮ 11 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus dėl bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo, t.y.: 

- teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

- į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus; 

- nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 

Pridedama: 1. Balsavimo raštu biuletenis. 

Pagarbiai,  UAB Elematus  Direktorius ***


Lukšių pieninė, UAB nemokumo pranešimas

NUO: 

UAB „Lukšių pieninė 

Juridinio asmens kodas: 300106070
Buveinės adresas: A. Tatarės g. 54, Lukšiai, Šakių r., Lietuva 


KAM: ***

DĖL UAB „LUKŠIŲ PIENINĖ NEĮVYKDYTŲ PRIEVOLIŲ, GALIMOS PAGALBOS IR POTENCIALAUS NEMOKUMO PROCESO 

2023 m. lapkričio 27 d. Lukšiai 

Gerbiamas Kreditoriau, 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. informuojame, kad UAB „Lukšių pieninė prievolė Jums pranešimo išsiuntimo dienai sudaro *** Eur. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo žada kreiptis į teismą dėl bankroto arba restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Pasiūlymai dėl pagalbos galėtų būti (neapsiribojant): 

1) Prievolės modifikavimas (terminų atidėjimas, sąlygų keitimas); 

2) Atleidimas nuo prievolės ar jos dalių (pvz. palūkanų, delspinigių atsisakymas). 


Tikimės supratingumo. 
UAB „Lukšių pieninė vadovas ***


Kavesta, UAB nemokumo pranešimas

UAB „KAVESTA

Įmonės kodas 177388310, juridinis registracijos adresas: Tilžės g. 48 Šilutė; tel.: *** elektroninis paštas: ***

***

PRANEŠIMAS 
UAB Kavesta nemokumo proceso inicijavimo 
2023 m. lapkričio 8 d., Šilutė 

Uždaroji akcinė bendrovė Kavesta (įmonės kodas 177388310, toliau tekste ir Įmonė) įregistruota 1999 m. rugpjūčio 23 d. Įmonės juridinis registracijos adresas Tilžės g. 48 Šilutė. Įmonės įstatinį kapitalą sudaro *** Eur, Įmonės vadovas yra Kęstutis Špelveris. 
Įmonė teikia kokybiškas, savalaikes ir konkurencingas projektavimo ir statybos paslaugas, vykdo vandentvarkos ir hidrotechnikos objektų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, atlieka kelių projektavimo, tiesimo, jų rekonstrukcijos ir remonto darbus. 
Dėl 2020-2021 metais Lietuvos ekonomiką sukrėtusios COVID-19 pandemijos ir 2022 metais pradidėjusio karo Ukrainoje, Įmonės pardavimo sąnaudos ženkliai išaugo ir nuostolių augimo nėra galimybių kompensuoti pardavimų pajamomis. 2023 metais Įmonė patyrė didelių nuostolių, tad Įmonės vadovai ir akcininkai ėmėsi priemonių veiklai stabilizuoti. Akcininkai kreipėsi į kredito įstaigas. dėl papildomų kreditų suteikimo, pradėjo derybas su galimais investuotojais dėl papildomos akcijų emisijos išleidimo ir išpirkimo, tačiau šie veiksmai sėkmės neatnešė. Įmonė vykdo veiklą pilna apimtimi, yra gyvybinga ir tikimasi, kad ūkinės veiklos pajamos bei kitos organizacinės-finansinės priemonės padės įveikti laikus sunkumus, tačiau tam reikalinga kreditorių pagalba ir mokėjimų išdėstymas laike. Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes konstatuotina, jog Įmonė susidūrė su laikinomis finansinėmis problemomis ir joms išspręsti yra būtina inicijuoti nemokumo procesą. LR JANĮ 8 str. nustatytos sąlygos, kokiu būdu nemokumo procesą inicijuoja pats juridinis asmuo. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamiesi LR JANĮ 8 str. 4 d. nuostatomis pranešame: 

1. UAB „Kavesta, įmonės kodas 177388310, buveinė Tilžės g. 48 Šilutė yra inicijuojamas nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

2. UAB Kavestabuhalterijos duomenimis 2023 m. lapkričio 8 dienai, Įmonės skola Jums sudaro ***Eur. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jei Jūsų buhalterijos duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu skolos dydžiu, prašome kreiptis dėl skolų likučio suderinimo. 

3. Siekdami išspręsti laikinus finansinius sunkumus prašome sudaryti susitarimą su Įmone, pagal kurj skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo dienos, skolą sumokant lygiomis dalimis per keturių metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas šešis mėnesius. Įmonės siūlomos mokėjimo sąlygos identiškos visiems kreditoriams ir tai leistų atkurti įmonės pinigų srautus bei mokumą. 

4. Šis siūlymas yra kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos Įmonei ir nėra laikomas oferta. 

5. Pranešimai kreditoriams apie nemokumo proceso inicijavimą siunčiami tik elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

6. Sprendimui priėmimo, dėl pagalbos juridiniam asmeniui suteikimo sudarymo, nustatomas 16 dienų terminas. 


Informuojame, kad jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nebus gautas Jūsų sutikimas sudaryti susitarimą dėl pagalbos Įmonei, UAB „Kavestakreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB Kavesta pareiškimai ir patvirtinimai: 

Šiuo pranešimu pareiškiame ir patvirtiname, kad: 

1. 2023-11-08 duomenimis, Įmonė yra gyvybinga, vykdo veiklą ir darbus pagal sudarytas sutartis. 2. Iš UAB Kavesta turto nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. 

3. Nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 

4. UAB „Kavesta turi laikinų finansinių sunkumų, tad prašo kreditorių elgtis sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis, siekiant išsaugoti Įmonės gyvybingumą ir nesiekti sąmoningai sužlugdyti laikinųjų finansinių sunkumų patyrusį subjektą. 

Pagarbiai 

Direktorius ***


ALBRUVA, UAB nemokumo pranešimas

UAB "Albruva" 

Įm.k. 124637939 

PVM mokėtojo kodas LT246379314 

Adresas ***

Gavėjas ***

PRANEŠIMAS 
Dėl UAB Albruva nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo 
2023-10-27, Vilnius 

UAB „Albruva" (toliau - Bendrovė) direktorius *** informuoja Bendrovės kreditorius, jog Bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais, Bendrovė yra nemoki, Bendrovė iš esmės veiklos nebevykdo (vykdoma veikla buvo baldinės medienos pjovimas / pardavimas bei baldų gamyba iš medžio masyvo), pajamų negauna, todėl likviduoti Bendrovės finansinius sunkumus ir Bendrovei atsiskaityti su kreditoriais galimybių nėra. Įvertinus nurodytą, inicijuojamas Bendrovės nemokumo (bankroto) procesas. 

LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 5 str. reglamentuoja, jog nemokumo procesą inicijuoti privalo: 
1) juridinio asmens vadovas, jeigu juridinis asmuo yra nemokus; 
2) juridinio asmens likvidatorius, jeigu juridinio asmens likvidavimo metu paaiškėja, kad juridinis asmuo yra nemokus. 

JANĮ 6 str. 2 d. 2 p. numato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str., Bendrovė siunčia kreditoriams, tame tarpe ir Jums, siūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei sekančiomis sąlygomis: 

1) 2023-10-27 duomenimis Bendrovės skola Jums sudaro *** EUR; 

2) kadangi Bendrovė neturi galimybių su Jumis atsiskaityti, siūlome atsisakyti reikalavimo į 

Bendrovę visa apimtimi. 


Visiems kreditoriams atsisakius reikalavimų į Bendrovę, būtų sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės likvidavimo procedūros inicijavimo. Visiems kreditoriams nesutikus atsisakyti reikalavimų į Bendrovę, Bendrovės direktorius kreipsis į teismą dėl Bendrovės bankroto bylos iškėlimo ir vykdymo teismo tvarka. 

Atsakymą į siūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei prašome pateikti per 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminą sekančiais Bendrovės kontaktais: (i) paštu adresu: ***, Vilnius arba (ii) elektroniniu paštu: *** 

Per nurodytą terminą negavus kreditoriaus atsakymo į siūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei, bus laikoma, kad kreditorius atsisakė ir nesutinka sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei. 

UAB Albruva 
Direktorius ***Sferos valdymas, MB nemokumo pranešimas

Įmonė, kuriai inicijuojamas bankroto procesas 

MB Sferos valdymas, kodas 305176425 
buveinės adresas Vilniaus r., Nemenčinės sen., Sirvydiškių k. 1A 
vadovas *** 
el. p. ***

Kreditoriams  (pagal pridedamą sąrašą) 

PAREIŠKIMAS 

Dėl MB Sferos valdymas bankroto bylos inicijavimo ne teismo tvarka
2023 m. spalio 13 d.
Vilnius 

Gerbiami kreditoriai,
Lietuva, kaip ir visas pasaulis, 2019 m. susidūrė su itin sudėtingu laikotarpiu, kuriame didžiausias iššūkis teko ne tik žmonių sveikatai, bet ir ekonomikai. COVID-19 liga pradėjo plisti 2019 m. gruodžio mėnesį Kinijoje (Uhane), o jau 2020 m. sausio mėnesį Kinijoje kilo šios ligos epidemija, infekcija ėmė plisti į kitas pasaulio šalis ir tapo pandemija. Deja, bet Lietuva ne išimtis. Siekiant apriboti ligos plitimą daugelis šalių ėmėsi plačių visuomeninio ir asmeninio piliečių gyvenimo apribojimų, riboja ar ribojo asmenų judėjimą tarp šalių ar šalių viduje. Pandemija sukėlė pasaulinę ekonominę krizę. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. lapkričio 4 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną. Siekiant išvengti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo buvo uždrausta teikti bene visas ne pirmojo būtinumo paslaugas. 

MB Sferos valdymas (toliau - Bendrovė) savo veiklą pradėjo 2019 m. gegužės 30 d., t. y. prieš pat COVID-19 ligos paplitimą, kurio iš esmės niekas numatyti negalėjo. Bendrovės veiklos tikslas - kupolo tipo statinių statyba. Teikti šias paslaugas ir užsiimti būtent šia ūkine komercine veikla buvo nuspręsta tikint, kad Bendrovė dirbs pelningai, nes tuo metu Lietuvoje sąlyginai mažai kas teikė tokio pobūdžio paslaugas. Deja, bet dėl Bendrovės veiklos apribojimų ir nesavalaikio užsakovų su Bendrove atsiskaitymo, Bendrovė nebegali laiku atsiskaityti su savo kreditoriais. 

Šiuo metu Bendrovės ilgalaikio turto likutinę vertę sudaro *** EUR suma (priedas Nr. 1), debitorių skolos - *** EUR (priedas Nr. 2), tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro apie *** EUR sumą (priedas Nr. 3). Bendrovės neįvykdytos prievolės konkrečiam kreditoriui preliminarus dydis (neskaičiuojant netesybų ir jau priverstinai išieškotų sumų) nurodytas Bendrovės skolų registre (žr. priedą Nr. 3). Bendrovė įkeisto turto ir įkeitimu ar hipoteka užtikrintų įsipareigojimų neturi. 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. 

Pagal JANĮ 11 straipsnio 1 dalį bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka, jeigu sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dieną yra tenkinamos šios sąlygos: 

1) teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

2) į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus; 

3) nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 

Bendrovei nėra teismuose iškelta bylų, nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, neatliekamas mokestinis tyrimas ar patikrinimas, tačiau į Bendrovės turtą yra nukreiptas priverstinis išieškojimas. Nors Bendrovė ir neatitinka JANĮ 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytos sąlygos pradėti vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka, tačiau įstatymo leidėjas numatė išimtį iš bendrosios taisyklės ir JANĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatė „Jeigu nėra tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka tik tuo atveju, jeigu mokesčių administratorius, ieškovas ir (ar) išieškotojas sutinka. Vadinasi, iš esmės visais atvejais nemokiam juridiniam asmeniui galima vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka, jeigu kreditoriai tam pritaria. 

Pažymėtina, kad pagrindinis kriterijus, kuris skiria teismo tvarka vykdomą bankrotą nuo ne teismo tvarka vykdomo bankroto, yra tai, kad ne teismo tvarka vykdomo bankroto atveju bankrotas vykdomas bendru įmonės ir jos kreditorių susitarimu ir visi klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016, 22 p.), t. y. ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nebuvimas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ir nemokumo administratorių skiria kreditorių susirinkimas (JANĮ 12 straipsnio 1 ir 2 dalys). 

Kita būtina sąlyga vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka yra kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas, vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016). Bendrovės vadovo nuomone, ši sąlyga yra tenkinama, todėl Bendrovės bankroto procesas gali būti vykdomas tiek teismo, tiek ir ne teismo tvarka. 

Atsižvelgdami į visa tai, kas išdėstyta, pranešame, kad Bendrovės vadovas, vadovaudamasis JANĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, 2023-11-17 09:00 val. šaukia Bendrovės kreditorių susirinkimą, kuris vyks ***. Susirinkimo darbotvarkė (balsavimo iš anksto raštu biuletenis) pridedama. 

Informuojame, kad kreditoriai turi teisę dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašyto sprendimo projekto balsuoti iš anksto raštu (JANĮ 51 straipsnio 2 ir 3 dalys). Kreditorių, norinčių dalyvauti susirinkime ir balsuoti žodžiu, prašome informuoti el. pašto adresu *** ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki numatyto kreditorių susirinkimo dienos. Susirinkimo metu prašome su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o kreditorių atstovus ir dokumentus, patvirtinančius įgaliojimus veikti atitinkamo kreditoriaus vardu (fizinių asmenų įgaliojimų nuorašų tikrumas turi būti patvirtinti notaro, juridinių asmenų bendrovės vadovo parašu bei bendrovės antspaudu). 

Kreditorių, balsuosiančių raštu, užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome atsiųsti el. pašto adresu *** ne vėliau kaip likus 1 valandai iki susirinkimo pradžios, o nesant tokiai galimybei registruotu paštu ***. 

Visais atvejais kreditorių maloniai prašome pateikti Bendrovei tikslią savo finansinio reikalavimo sumą, išskiriant netesybas (t. y. nurodyti pagrindinę skolą ir atskirai netesybas). Tokiu atveju, jeigu finansinis reikalavimas sudaro su priskaičiuotomis netesybomis, maloniai prašome nurodyti, kaip netesybos buvo apskaičiuotos. 

Dėl siūlomo Bendrovės bankroto administratoriaus informuojame, kad kreditorių susirinkimui yra teikiama bankroto administratorius *** kandidatūra, kadangi Bendrovės vadovo prašymu šis asmuo jau teikė išvadą dėl Bendrovės restruktūrizavimo, konstatuodamas, kad Bendrovė restruktūrizavimui keliamų sąlygų netenkina (Bendrovė nemoki, nes juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių ir juridinio asmens. įsipareigojimai viršija jo turto vertę (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis), todėl Bendrovei privalo būti inicijuojamas bankrotas). Bankroto administratoriaus sutikimas teikti Bendrovės bankroto administravimo paslaugas ir deklaracija dėl jo nešališkumo pridedama. 

Pažymime, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos Bendrovei (JANĮ 10 straipsnis) arba nepriimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo.

PRIDEDAMA: 

1. Ilgalaikio turto sąrašas. 

2. Debitoriniai įsipareigojimai. 

3. Balsavimo iš anksto raštu biuletenis. 

4. Finansinė ataskaita. 

5. Nemokumo administratoriaus sutikimas-deklaracija. 

Pagarbiai,  ***


Pinita Logistic Group, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

Dėl ketinimo inicijuoti juridinio asmens bankrotą 

2023-10-09, Vilnius 


Informuojame, kad UAB "Pinita Logistic Group", įmonės kodas 302468591, veiklą vykdanti adresu Rolando Jankausko g. 6C, LT-04310 Vilnius Jūsų atžvilgiu turi neįvykdytų finansinių įsipareigojimų, kurių vertė yra lygi *** EUR. 

Skolininkas šiuo metu patiria finansiniais sunkumais. Juridinis asmuo negali vykdyti turimų prievolinių įsipareigojimų, nes neturi turto ir pajamų, iš kurio būtų galima patenkinti jūsų reikalavimą. Juridinio asmens turimi pradelsti finansiniai įsipareigojimai, viršija jo turimą turto vertę, todėl tol juridinis asmuo laikytinas nemokiu. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 8 str. 2 dalyje nurodoma, kad jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos (JANĮ 8 str. 3 dalis). 

Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 16 str. 1 dalies, 1 p., 8 str. 1, 3 dalimi, siūlome: 

1. Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti; 

2. Pateikti sutikimą arba nesutikimą vykdyti skolininko juridinio asmens bankrotą ne teismo tvarka; 

3. Susitarimų dėl finansinės pagalbos suteikimo projektus ir sutikimus vykdyti bankrotą ne teismo tvarka siųsti el. paštu: ***. 


Juridinio asmens vardu ir interesais  Advokatas ***


Mportas, UAB nemokumo pranešimas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MPORTAS“ 

Juridinio asmens kodas 304950818, PVM mokėtojo kodas LT100012074113 

buveinės adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius 

***

PRANEŠIMAS DĖL UAB „MPORTAS“ BANKROTO PROCESO INICIJAVIMO 

2023 m. spalio 12 d. 

Vilnius 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis UAB „Mportas“, juridinio asmens kodas 304950818, (toliau Bendrovė), praneša, kad dėl sunkios finansinės padėties neturi galimybės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl siekdama apsaugoti kreditorių interesu, praneša, jog inicijuoja Bendrovės bankroto procesą teismo tvarka. 

Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 1-3 punktais, prašome Jūsų per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei, atsisakant didžiosios dalies turtinio reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo JANĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos), Bendrovė bus priversta teikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso iniciavimo pradžia JANĮ 8 straipsnio prasme. 

Mūsų duomenimis Bendrovės įsiskolinimas Jūsų naudai sudaro *** eurų sumą. Jeigu Jūsų duomenys skiriasi, prašome pateikti skolų suderinimo aktą su tai patvirtinančiais duomenimis. 

Kilus klausimams, prašome susisiekti, esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome siųsti elektroniniu paštu ***. Nesulaukus atsakymo per nustatytą terminą laikysime, kad atsisakote sudaryti susitarimą dėl pagalbos Bendrovei. 

UAB „Mportas“ direktorius ***


Dendrus, UAB nemokumo pranešimas

UAB Dendrus

Juridinio asmens kodas 301901538 Jovarų g. 2, Eigirgalos k., 54341 Kauno r. 

Kreditoriui *** 

PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „DENDRUS NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2023-08-29
Kaunas 


Informuojame, kad 2023-08-29 dienos UAB Dendrus akcininko sprendimu, buvo nutarta pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nuostatas inicijuoti UAB Dendrus bankroto procesą. 

UAB Dendrusneįvykdyta Jums prievolė yra *** EUR. 

Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB Dendrus kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

UAB Dendrus direktorius ***


Gelu, MB nemokumo pranešimas

MB GELU 

Įmonės kodas 30573528, Adresas Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r., tel. Nr. ***, el. Paštas ***


Kreditoriams 

(pagal sąrašą) 

2023-08-24 

PRANEŠIMAS 
DĖL MB GELU BANKROTO PROCESO VYKDYMO NE TEISMO TVARKA IR MB GELU KREDITORIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO 

Mažoji bendrija Gelu (toliau - MB Gelu arba įmonė) - LR Mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo - mažoji bendrija. Įmonės kodas: 30573528. Adresas: Adresas Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r. Įmonė juridinių asmenų registre įregistruota 2021 m. balandžio 14 d. 

Veiklos tikslai: vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas; elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; specializuota statybos veikla; valymo veikla. 

2023 m. liepos 31 d. įmonės neįvykdytos prievolės *** Eur (skola nėra galutinė). Turtas iš viso *** Eur, iš jų: materialus ilgalaikis turtas - *** Eur, trumpalaikis turas - *** Eur, iš jų: atsargos - *** Eur, per vienerius metus gautinos sumos - *** Eur, pinigai *** Eur. (Pridedamas balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kreditorių sąrašas, skolininkų sąrašas, turto sąrašas). 

Įmonė negali vykdyti turtinių prievolių. Įmonės įsipareigojimai viršija jos turto vertę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau - JANĮ) Įmonė yra nemoki (JANĮ 2 str. 7 d., 71 d.). 

Vadovaujantis JANĮ 6 str. juridinio asmens vadovo pareiga, juridiniam asmeniui tapus nemokiam, nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą. 

Pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą, tai yra iki 2023 m. rugsėjo 14 d. priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 8 str. 2 d. 3 d.). 

MB Gelu kreditorių susirinkimas kviečiamas 2023 m. rugsėjo 14 d. 11 val., adresu ***. 

Pakartotinis MB Gelu kreditorių susirinkimas šaukiamas 2023 m. rugsėjo 25 d. 11 val. adresu ***. 


DIENOTVARKĖ: 

1. Dėl kreditorių susirinkimo darbo reglamento tvirtinimo 

2. Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų 

3. Dėl bankroto paskelbimo MB Gelu (juridinio asmens kodas 30573528, buveinės adresas: Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r.) 

4. Dėl MB Gelu (juridinio asmens kodas 30573528, buveinės adresas: Žalioji g. 40, Uliūnų 

k., Ramygalos sen., Panevėžio r.) bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka 

5. Dėl MB Gelu bankroto administratoriaus paskyrimo ir įpareigojimų administratoriui 

6. Dėl bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą nemokumo administratoriui 

7. Dėl lėšų administravimo išlaidoms, iki pirmo kreditorių susirinkimo, patvirtinimo 

8. Dėl turto, dokumentų ir informacijos perdavimo terminų 

9. Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti. 


SIŪLYMAI DIENOTVARKĖS KLAUSIMAIS 

1. Siūloma patvirtinti kreditorių susirinkimo darbo reglamentą. 

Kreditorių susirinkimui pirmininkauja kreditorių susirinkimo pirmininkas, jam neatvykus - MB Gelu direktorius, kreditorių susirinkimui sekretoriauja susirinkime dalyvaujantis kreditorius. Į kreditorių susirinkimą neatvykus nė vienam kreditoriui, kreditorių susirinkimo protokolą surašo ir pasirašo MB Gelu direktorius. 

2. Siūloma kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti VSDFV Panevėžio skyriaus atstovą arba jo reikalavimo teisių perėmėjo atstovą. 

3. Įmonė negali vykdyti turtinių prievolių. Įmonės įsipareigojimai viršija jos turto vertę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau - JANĮ) įmonė yra nemoki (JANĮ 2 str. 7 d., 71 d.). 

Siūloma iškelti MB Gelu (juridinio asmens kodas 30573528, buveinės adresas: Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r.) nemokumo (bankroto) bylą. 

4. MB Gelu bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka, nes yra tenkinamos visos JANĮ 11 straipsnio 1 dalies sąlygos. 

Sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka laikomas priimtu, jeigu jam pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną. 

Siūloma MB Gelu (juridinio asmens kodas 30573528, buveinės adresas: Žalioji g. 40, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r.) bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. 

5. Nemokumo administratorių skiria kreditorių susirinkimas (JANĮ 12 str. 2 d.). Siūloma paskirti MB Gelu nemokumo administratoriumi UAB Notisa ***). 

Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms JANĮ 37 straipsnio normoms nėra (pridedama, Sutikimas - deklaracija). 

Įpareigoti administratorių įvykdyti LR JANĮ 27 str. 2 ir 3 d., 59 str. reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jam priskirtas funkcijas. 

6. JANĮ 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bazinis atlygis už bankroto proceso administravimą yra atlygio nemokumo administratoriui dalis už visą bankroto proceso administravimo laikotarpį ir jo sumą nustato teismas (kai bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka kreditoriai), vadovaudamasis Vyriausybės patvirtintais atlygio už bankroto proceso administravimą dydžiais. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms kreditoriai motyvuotu nemokumo administratoriaus arba kreditorių susirinkimo prašymu turi teisę pakeisti nustatytą bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą sumą (JANĮ 77 straipsnio 3 dalis). Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 924 Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo nustatyta, kad bazinio atlygio dydis negali būti mažesnis už 5 MMA ir didesnis už 50 MMA (Pridedama deklaracija). 

Vadovaujantis nuo 2021 m. sausio 1 d. įdiegta nemokumo administratorių atrankos programa AVNIS, nemokumo administratoriui nustatomas *** Eur dydžio bazinis atlygis, kuris gali būti keičiamas JANĮ 77 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

7. Siūloma patvirtinti 2 MMA, tai yra *** Eur lėšų sumą administravimo išlaidoms apmokėti (turto, dokumentų perėmimo ir saugojimo, pašto, kanceliarinių, ryšio, statuso registravimo, buhalterinėms, transporto ir kt. išlaidoms) kurią administratorius galės naudoti iki pirmo kreditorių susirinkimo (Pridedamas prašymas su priedais). 

8. Įmonės valdymo organams nustatytinas penkiolikos dienų terminas nuo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos perduoti nemokumo administratoriui įmonės valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, visus įmonės dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą įmonės informaciją, susijusią su jos veikla (JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 57 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). 

Siūloma nustatyti 15 (penkiolikos) dienų nuo kreditorių susirinkimo protokolo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį netekę įgaliojimų MB Gelu valdymo organai privalo perduoti paskirtam nemokumo administratoriui juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą; visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą juridinio asmens informaciją, susijusią su jo veikla. Perduoti nemokumo administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą kreditorių susirinkimo protokolo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 

9. Kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties (kreditorių susirinkimo protokolo) iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas (JANĮ 41 str. 1 d.). 

Siūlymas - kreditoriai per 30 (trisdešimties) dienų terminą nuo kreditorių susirinkimo protokolo iškelti nemokumo bylą paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje dienos gali pateikti paskirtam nemokumo administratoriui savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus, kartu nurodant, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas. 

PRIDEDAMA. 2023 m. liepos 31 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, kreditorių sąrašas, skolininkų sąrašas, turto sąrašai, nemokumo administratoriaus sutikimas deklaracija, nemokumo administratoriaus prašymas su priedais dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, balsavimo biuletenis 


MB Gelu direktorius ***


Smetonos klubas, UAB nemokumo pranešimas

UAB Smetonos klubas

Juridinio asmens kodas: 304787958 Registracijos adresas: A. Smetonos g. 5, Vilnius 

UAB Smetonos klubas kreditoriui 

Siunčiama kreditoriams pagal pridėtą kreditorių sąrašą registruotu laišku 

PRANEŠIMAS 

Dėl nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo 

2023-08-17 Vilnius 


UAB Smetonos klubas“ (juridinio asmens kodas 304787958, registracijos adresas A. Smetonos g. 5. Vilnius, toliau - Bendrovė) įsteigta ir Juridinių asmenų registre įregistruota 2018-03-14. 

Bendrovė ilgą laiką sėkmingai vykdė veiklą, tačiau apyvartinių lėšų trūkumas lėmė tai, kad Bendrovė susidūrė su ilgalaikiais finansiniais sunkumais ir yra nemoki. Bendrovė neturi jokių galimybių atkurti savo mokumo, nėra perspektyvų atkurti įprasto Bendrovės veiklos vykdymo ir stabilizuoti padėtį. 

Informuojame, kad pagal Bendrovė 2023-08-07 duomenimis, Jums yra skolinga sumą, nurodytą pridėtame kreditorių sąraše (Priedas Nr. 1). 

Pagal 2023-07-31 Bendrovės balansą (Priedas Nr. 2), Bendrovės turtą sudaro *** EUR suma, Bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro *** EUR sumą (po vienerių metų mokėtinos sumos - *** EUR, per vienerius metus mokėtinos sumos - *** EUR). 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. įtvirtinta, kad juridinis asmuo yra nemokus, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

Pagal 2023-07-31 Bendrovės finansinės atskaitomybės duomenis, Bendrovės turimi įsipareigojimai viršija jos turimo turto vertę, Bendrovė negeneruoja pakankamai pajamų, kuriomis galėtų ateityje atsiskaityti su kreditoriais, todėl Bendrovė yra nemoki. 

Juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo inicijuoti nemokumo procesą (JANĮ 6 str.). Nemokumo procesas inicijuojamas JANĮ 8 str. nustatyta tvarka. 

Siekdami išspręsti esamus Bendrovės finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos (JANĮ 8 str. 2 d.). Bendrovė siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį Bendrovė būtų visiškai arba iš dalies atleista nuo skolos Jums mokėjimo, o neatidėtos skolos dalies, jeigu tokia būtų, mokėjimas būtų atidedamas 24 mėn. terminui. Prašome susitarimą dėl pagalbos siųsti el. paštu: ***. 

Jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pagal JANĮ 8 str. 1 d., pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis), Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo. 


PRIDEDAMA:  1. Bendrovės kreditorių sąrašas.  2. Bendrovės balansas. 

UAB Smetonos klubas direktorius ***


Vipresta, UAB nemokumo pranešimas

UAB VIPRESTA
2023 m. liepos 27 d., Nr. ---


Pranešimas
Dėl UAB VIPRESTA nemokumo proceso inicijavimo


Gerbiamas kreditoriau, informuoju, kad UAB Vipresta (toliau — Bendrovė) susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau tęsti įmonės veiklą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įmonės vadovas inicijuoja įmonės nemokumo procesą

LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 6 str. numato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam. juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. JAN 8 str 1 d. numato, kad juridinio asmens vadovas nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams. JANĮ 21 straipsnio 2 dalis numato, kad bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. Pagal JANĮ 2 straipsnio 7 dalį juridinio asmens nemokumas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršijo jo turto vertę.

Nurodome, jog šios dienos duomenims Bendroves įsiskolinimas Jums/Jūsų bendrovei pagal UAB Vipresta buhalterines apskaitos dokumentus sudaro --- Eur.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją bei UAB Vipresta finansinius rodiklius, pranešame, kad Bendrove negali vykdyti turtinių prievolių kreditoriams, tame tarpe ir šiame pranešime nurodytos prievolės, nes visi UAB Vipresta įsipareigojimai kreditoriams viršija turimo turto verte. Bc to, teismuose UAB Vipresta yra iškelta byla bei buvo pradėti priverstinio išieškojimo procesai pagal išduotus vykdomuosius dokumentus. Taigi, UAB Vipresta śiuo meta yia nemoki (JANĮ 2 str. 7 d.), dėl to Bendrovės vadovas inicijuoja UAB Vipresta nemokumo procesą JANĮ 8 str. 1 d numatyta tvarka.

Sprendimui bankroto proccsą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatytas 16 dienų terminas nuo šio pranešimo įteikimo kreditoriams dienos. Laukiame Jūsų atsakymo bei pozicijos dėl proceso eigos. Tuo atveju, jeigu negausime iš Jusų sprendimo, bankroto procesą vykdyti nc teismo tvarka per 16 dieną nuo śio pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės i teismą dėl UAB Vipresta nemokumo bylos iškėlimo (JANĮ 8 str. 2 d.)

Direktorius


VOKĖ-III, UAB nemokumo pranešimas

“Vokė-III UAB”
juridinio asmens kodas 120959622
Kreditoriui
UAB ***
2023/07/21 d. Nr. 50
PRANEŠIMAS
APIE “VOKĖ-III UAB” NEMOKUMO PROCESO
INICIJAVIMĄ, SIŪLYMĄ SUDARYTI SUSITARIMUS
DĖL PAGALBOS
Informuojame, kad “VOKE-III UAB” turi laikinų finansinių
sunkumų, todėl vadovaujantis Lictuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymo (toliau — JAN]) nuostatomis
“VOKĖ-III UAB” teikia pranešimą kreditoriui del nemokumo
proceso inicijavimo, susitarimo del pagalbos sudarymo ir
restrukturizavimo proceso inicijavimo.

Įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais dél sumažėjusių
vartotojy užsakymų (B2C) ir vėluojančių verslo klienty projektų
(B2B). Didzioji dalis Bendrovés pajamų yra gaunama iš
pardavimų verslo klientams užsienio rinkose, del užsienio
statybos darbų, reikšminga esamų projektų, už kuriuos jau yra
gauti avansai, dalis persikėlė iš 2023 m. birželio — rugpjūčio
periodo, 2023 m. rugpjūčio — gruodžio periodus, atitinkamai
persikėle ir gamybos darbai bei turimos gauti pajamos pagal
patvirtintus uzsakymus. Siekiant stabilizuoti situaciją, įmonės
vadovybė patvirtino ir pradėjo įgyvendinti išlaidų mažinimo
programą bei siekia susitarti su visomis suinteresuotomis šalimis
del įmonės mokėjimų įvykdymo. Bendrovė turi solidų esamų
užsakymų portfelj ir šiuo metu derina su verslo klientais
užsakymus 2024 m. pirmam pusmečiui, kas suteikia galimybę
įmonei tęsti veiklą. Svarbu pažymėti, kad UAB ,,VOKE-III“
sutartis su klientais planuoja vykdyti pilna apimtimi pagal
sutartyse numatytus įsipareigojimus ir terminus.

Remiantis buhalteriniais apskaitos duomenimis, 2023 m.
birzelio 30 d. “VOKE-III UAB” Jums yra skolinga ***
EUR.

Jei turite klausimų dėl “VOKE-III UAB” įsipareigojimo Jūsų
atžvilgiu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Vadovaujantis JAN] 8 str. reikalavimais, bendrovė yra įpareigota
pasiūlyti bendrovės kreditoriams sudaryti susitarimą dėl
pagalbos. Vykdydama šią pareigą, bendrove siūlo kreditoriui
sudaryti susitarimą dėl pagalbos ir prašo kreditoriaus sutikti
atidėti bendrovės jam vykdytinų finansinių jsipareigojimų
įvykdymo terminą iki termino, nurodyto “VOKĖ-III UAB”
restruktūrizavimo plano projekte, taikytinų  kreditorinių
reikalavimų tenkinimo eilei, kuriai priskirtini kreditoriaus
reikalavimai.

Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalba Bendrovei turi būti
pateiktas raštu iki 2023 m. rugpjūčio 16 d. Kreditoriui nepateikus
sutikimo suteikti pagalbą iki nustatyto termino, bus laikoma, kad
kreditorius atsisakė sudaryti susitarimą dėl pagalbos.
Tuo atveju, jeigu Bendrovei nepavyktų su dauguma kreditorių
sudaryti susitarimų del pagalbos, Bendrove inicijuos
restruktūrizavimo procesą.

“VOKE-III UAB” yra parengusi restruktūrizavimo projektą.
Del išsamesnės informacijos apie restruktūrizavimo procesą
ir/ar susipažinimo su restruktūrizavimo projektu kreiptis el.
paštu *** ar telefonu ***.

“VOKĖ:-1I1 UAB” direktorius
***


© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema