cr
Nemokumo Vertinimo Sistema
BETA versija - galimi netikslumai.
Lietuvoje nuo 2020-01-01 įsigaliojo nauja LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau- JANĮ) redakcija. Taikomos naujos prievolės įmonės vadovui.
Nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo negali laiku vykdyti turtinių prievolių, arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo tikslas - sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesantų interesų pusiausvyrą.
Kas nauja naujajame nemokumo įstatyme, jei palyginsime jį su ankstesniu bankroto įstatymu? Dabar, siekdamas inicijuoti nemokumo procesą ir/arba restruktūrizavimą, kreditorius ir pats juridinis asmuo pirmiausia privalės informuoti vienas kitą (įmonė privalės informuoti kreditorius, o jei inicijuoja kreditorius, jis turės informuoti įmonę) apie nemokumo procesą ir suteikti ne mažesnį kaip 30 dienų terminą susitarimo dėl pagalbos sudarymui, tokiu būdu išvengdamas nemokumo proceso.
JANĮ nustatyta, kad asmuo, siekdamas sudaryti susitarimą dėl pagalbos, turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurios leistų užtikrinti jo reikalavimą turtu iki kol bus įvykdytas įsipareigojimas ir(ar) bus nebetaikomos laikinosios apsaugos priemonės nebetaikomos.
 1. Kas gali inicijuoti nemokumo procesą?
  1. Juridinio asmens vadovas;
  2. Juridinio asmens likvidatorius, jeigu juridinio asmens likvidavimo metu paaiškėja, kad juridinis asmuo nemokus;
  3. Kreditorius;
 2. Kokia įteikimo tvarka?
  1. Registruotu laišku;
  2. Per antstolius;
  3. Per pasiuntinių paslaugų teikėjus (pateikiant pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu);
  4. Elektroninio ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti tapatybę.
 3. SVARBU – jei nemokumo procesas inicijuojamas elektroninio ryšio priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą.
  Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis.
 4. Kas turi būti nurodyta pranešime apie nemokumo proceso inicijavimą?
  1. Juridinio asmens neįvykdyta prievolė;
  2. Terminas susitarimui sudaryti (ne trumpesnis nei 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui ir/arba juridiniam asmeniui dienos);
  3. Būtina informuoti, jeigu per pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Tuomet kreditorius ir/arba juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo;
 5. Siūlymas sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar priimti sprendimą bankroto procesui vykdyti ne teismo tvarka, gali būti netaikoma, jeigu pažeista bent viena iš šių sąlygų:
  1. Anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos nevykdomas arba netinkamai vykdomas;
  2. Juridinis asmuo nemokus ir likvidatorius inicijuoja bankroto procesą;
  3. Antstolis grąžino vykdomuosius dokumentus, nes juridinis asmuo neturi turto ir pajamų, į kurias gali būti nukreiptas išieškojimas ir tokiu būdu nėra tenkinami kreditoriaus reikalavimai.
Nuoroda: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema