nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Sferos valdymas, MB nemokumo pranešimas

Įmonė, kuriai inicijuojamas bankroto procesas 

MB Sferos valdymas, kodas 305176425 
buveinės adresas Vilniaus r., Nemenčinės sen., Sirvydiškių k. 1A 
vadovas *** 
el. p. ***

Kreditoriams  (pagal pridedamą sąrašą) 

PAREIŠKIMAS 

Dėl MB Sferos valdymas bankroto bylos inicijavimo ne teismo tvarka
2023 m. spalio 13 d.
Vilnius 

Gerbiami kreditoriai,
Lietuva, kaip ir visas pasaulis, 2019 m. susidūrė su itin sudėtingu laikotarpiu, kuriame didžiausias iššūkis teko ne tik žmonių sveikatai, bet ir ekonomikai. COVID-19 liga pradėjo plisti 2019 m. gruodžio mėnesį Kinijoje (Uhane), o jau 2020 m. sausio mėnesį Kinijoje kilo šios ligos epidemija, infekcija ėmė plisti į kitas pasaulio šalis ir tapo pandemija. Deja, bet Lietuva ne išimtis. Siekiant apriboti ligos plitimą daugelis šalių ėmėsi plačių visuomeninio ir asmeninio piliečių gyvenimo apribojimų, riboja ar ribojo asmenų judėjimą tarp šalių ar šalių viduje. Pandemija sukėlė pasaulinę ekonominę krizę. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. lapkričio 4 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną. Siekiant išvengti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo buvo uždrausta teikti bene visas ne pirmojo būtinumo paslaugas. 

MB Sferos valdymas (toliau - Bendrovė) savo veiklą pradėjo 2019 m. gegužės 30 d., t. y. prieš pat COVID-19 ligos paplitimą, kurio iš esmės niekas numatyti negalėjo. Bendrovės veiklos tikslas - kupolo tipo statinių statyba. Teikti šias paslaugas ir užsiimti būtent šia ūkine komercine veikla buvo nuspręsta tikint, kad Bendrovė dirbs pelningai, nes tuo metu Lietuvoje sąlyginai mažai kas teikė tokio pobūdžio paslaugas. Deja, bet dėl Bendrovės veiklos apribojimų ir nesavalaikio užsakovų su Bendrove atsiskaitymo, Bendrovė nebegali laiku atsiskaityti su savo kreditoriais. 

Šiuo metu Bendrovės ilgalaikio turto likutinę vertę sudaro *** EUR suma (priedas Nr. 1), debitorių skolos - *** EUR (priedas Nr. 2), tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro apie *** EUR sumą (priedas Nr. 3). Bendrovės neįvykdytos prievolės konkrečiam kreditoriui preliminarus dydis (neskaičiuojant netesybų ir jau priverstinai išieškotų sumų) nurodytas Bendrovės skolų registre (žr. priedą Nr. 3). Bendrovė įkeisto turto ir įkeitimu ar hipoteka užtikrintų įsipareigojimų neturi. 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. 

Pagal JANĮ 11 straipsnio 1 dalį bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka, jeigu sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dieną yra tenkinamos šios sąlygos: 

1) teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

2) į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus; 

3) nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 

Bendrovei nėra teismuose iškelta bylų, nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, neatliekamas mokestinis tyrimas ar patikrinimas, tačiau į Bendrovės turtą yra nukreiptas priverstinis išieškojimas. Nors Bendrovė ir neatitinka JANĮ 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytos sąlygos pradėti vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka, tačiau įstatymo leidėjas numatė išimtį iš bendrosios taisyklės ir JANĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatė „Jeigu nėra tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka tik tuo atveju, jeigu mokesčių administratorius, ieškovas ir (ar) išieškotojas sutinka. Vadinasi, iš esmės visais atvejais nemokiam juridiniam asmeniui galima vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka, jeigu kreditoriai tam pritaria. 

Pažymėtina, kad pagrindinis kriterijus, kuris skiria teismo tvarka vykdomą bankrotą nuo ne teismo tvarka vykdomo bankroto, yra tai, kad ne teismo tvarka vykdomo bankroto atveju bankrotas vykdomas bendru įmonės ir jos kreditorių susitarimu ir visi klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016, 22 p.), t. y. ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nebuvimas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ir nemokumo administratorių skiria kreditorių susirinkimas (JANĮ 12 straipsnio 1 ir 2 dalys). 

Kita būtina sąlyga vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka yra kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas, vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016). Bendrovės vadovo nuomone, ši sąlyga yra tenkinama, todėl Bendrovės bankroto procesas gali būti vykdomas tiek teismo, tiek ir ne teismo tvarka. 

Atsižvelgdami į visa tai, kas išdėstyta, pranešame, kad Bendrovės vadovas, vadovaudamasis JANĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, 2023-11-17 09:00 val. šaukia Bendrovės kreditorių susirinkimą, kuris vyks ***. Susirinkimo darbotvarkė (balsavimo iš anksto raštu biuletenis) pridedama. 

Informuojame, kad kreditoriai turi teisę dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašyto sprendimo projekto balsuoti iš anksto raštu (JANĮ 51 straipsnio 2 ir 3 dalys). Kreditorių, norinčių dalyvauti susirinkime ir balsuoti žodžiu, prašome informuoti el. pašto adresu *** ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki numatyto kreditorių susirinkimo dienos. Susirinkimo metu prašome su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o kreditorių atstovus ir dokumentus, patvirtinančius įgaliojimus veikti atitinkamo kreditoriaus vardu (fizinių asmenų įgaliojimų nuorašų tikrumas turi būti patvirtinti notaro, juridinių asmenų bendrovės vadovo parašu bei bendrovės antspaudu). 

Kreditorių, balsuosiančių raštu, užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome atsiųsti el. pašto adresu *** ne vėliau kaip likus 1 valandai iki susirinkimo pradžios, o nesant tokiai galimybei registruotu paštu ***. 

Visais atvejais kreditorių maloniai prašome pateikti Bendrovei tikslią savo finansinio reikalavimo sumą, išskiriant netesybas (t. y. nurodyti pagrindinę skolą ir atskirai netesybas). Tokiu atveju, jeigu finansinis reikalavimas sudaro su priskaičiuotomis netesybomis, maloniai prašome nurodyti, kaip netesybos buvo apskaičiuotos. 

Dėl siūlomo Bendrovės bankroto administratoriaus informuojame, kad kreditorių susirinkimui yra teikiama bankroto administratorius *** kandidatūra, kadangi Bendrovės vadovo prašymu šis asmuo jau teikė išvadą dėl Bendrovės restruktūrizavimo, konstatuodamas, kad Bendrovė restruktūrizavimui keliamų sąlygų netenkina (Bendrovė nemoki, nes juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių ir juridinio asmens. įsipareigojimai viršija jo turto vertę (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis), todėl Bendrovei privalo būti inicijuojamas bankrotas). Bankroto administratoriaus sutikimas teikti Bendrovės bankroto administravimo paslaugas ir deklaracija dėl jo nešališkumo pridedama. 

Pažymime, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos Bendrovei (JANĮ 10 straipsnis) arba nepriimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo.

PRIDEDAMA: 

1. Ilgalaikio turto sąrašas. 

2. Debitoriniai įsipareigojimai. 

3. Balsavimo iš anksto raštu biuletenis. 

4. Finansinė ataskaita. 

5. Nemokumo administratoriaus sutikimas-deklaracija. 

Pagarbiai,  ***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema