nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Pinita Logistic Group, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS 

Dėl ketinimo inicijuoti juridinio asmens bankrotą 

2023-10-09, Vilnius 


Informuojame, kad UAB "Pinita Logistic Group", įmonės kodas 302468591, veiklą vykdanti adresu Rolando Jankausko g. 6C, LT-04310 Vilnius Jūsų atžvilgiu turi neįvykdytų finansinių įsipareigojimų, kurių vertė yra lygi *** EUR. 

Skolininkas šiuo metu patiria finansiniais sunkumais. Juridinis asmuo negali vykdyti turimų prievolinių įsipareigojimų, nes neturi turto ir pajamų, iš kurio būtų galima patenkinti jūsų reikalavimą. Juridinio asmens turimi pradelsti finansiniai įsipareigojimai, viršija jo turimą turto vertę, todėl tol juridinis asmuo laikytinas nemokiu. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 8 str. 2 dalyje nurodoma, kad jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos (JANĮ 8 str. 3 dalis). 

Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 16 str. 1 dalies, 1 p., 8 str. 1, 3 dalimi, siūlome: 

1. Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti; 

2. Pateikti sutikimą arba nesutikimą vykdyti skolininko juridinio asmens bankrotą ne teismo tvarka; 

3. Susitarimų dėl finansinės pagalbos suteikimo projektus ir sutikimus vykdyti bankrotą ne teismo tvarka siųsti el. paštu: ***. 


Juridinio asmens vardu ir interesais  Advokatas ***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema