nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Elematus, UAB nemokumo pranešimas

UAB „ELEMATUS

Įm. k. 304294374, buveinės adresas: Užupio g. 45, Mickūnai, el.paštas: ***


Kreditoriui 


PRANEŠIMAS 

Sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka 

2024-01-02, 

Mickūnai 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo teikimo dienai esate UAB „Elematus kreditorius bei į tai, kad įmonė susiduria su dideliais finansiniais sunkumais bei negali laiku ir tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų bei artimiausiu metu tokios galimybės neturės, vykdydamas teisės aktais nustatytas pareigas inicijuojant nemokumo procesą, pranešu, kad nustatomas 16 dienų terminas susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui, vykdyti UAB „Elematus bankroto procesą ne teismo tvarka, priimti. 

Atsižvelgiant į tai, kad sprendimui dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka reikalingas kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną, pritarimas, šaukiamas UAB „Elematus kreditorių susirinkimas, kuris vyks ***, adresu Vilniaus raj., ***. 

Užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome atsiųsti el. paštu: ***. Siunčiant užpildytą balsavimo raštu biuletenį, prašome pridėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir/arba įgaliojimą patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujate UAB „Elematus kreditorių – juridinį asmenį. 


Kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl UAB „Elematus bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

2. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 

3. Dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo. 

4. Dėl įpareigojimų vadovui. 

5. Dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tvirtinimo. 

6. Dėl įpareigojimų nemokumo administratoriui. 

7. Dėl pradinės nemokumo administratoriaus sąmatos patvirtinimo. 

Taip pat informuojame, kad UAB „Elematus atitinka visus JANĮ 11 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus dėl bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo, t.y.: 

- teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

- į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus; 

- nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 

Pridedama: 1. Balsavimo raštu biuletenis. 

Pagarbiai,  UAB Elematus  Direktorius ***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema