nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Betono stilius, UAB nemokumo pranešimas

UAB Betono stilius 

Įm. kodas 304480350 

Pramonės g. 2, Nemenčinė, LT-15175 Vilniaus r. 

Kreditoriui ***
2024 m. vasario 01 d. Nr. ***


PRANEŠIMAS DĖL UAB „BETONO STILIUS“ NEMOKUMO PROCESO 

INICIJAVIMO IR KREDITORIŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO 


Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis, inicijuojamas UAB Betono stilius nemokumo procesas. 

Remiantis buhalteriniais 2024 sausio 31 d. duomenimis UAB Betono stilius Jums yra skolinga *** EUR. 

Siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, išdėstant skolos grąžinimo terminą abiems šalimis priimtinomis sąlygomis. Jeigu sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos, prašome apie tai informuoti iki 2024 m. vasario 23 d. 

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis JANĮ 8 ir 11 straipsnių nuostatomis UAB Betono stilius direktorius šaukia UAB Betono stilius kreditorių susirinkimą, siūlydamas kreditoriams priimti sprendimą dėl UAB Betono stilius bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka (tuo atveju, jei su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos). 

Pažymėtina, kad UAB Betono stilius atitinka JANĮ 11 straipsnyje įtvirtintas sąlygas, kada bankroto procedūros gali būti vykdomos ne teismo tvarka, t. y. : 

1) teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

2) į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus; 

3) nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
Sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka laikomas priimtu, jeigu jam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną. 

Remiantis JANĮ 12 straipsnio nuostatomis, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas; nemokumo administratorių skiria kreditorių susirinkimas. Bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, mutatis mutandis taikomos JANĮ nuostatos, reguliuojančios bankroto procesą teismo tvarka, išskyrus nuostatas dėl nemokumo administratoriaus atrankos ir teismo skiriamų procesinių baudų. 

Kreditorių susirinkimas vyks 2024 m. vasario 23 d., *** val., adresu: ***. Prašome kreditorius kreditorių susirinkime balsuoti raštu, užpildant balsavimo raštu biuletenį (pridedamas) ir jį atsiunčiant paštu adresu ***, arba el. paštu *** iki 2024 m. vasario 23 d.,  *** val.
Susirinkimo darbovarkė: 

1. Dėl UAB Betono stilius bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka; 

2. Dėl UAB Betono stilius nemokumo administratoriaus paskyrimo; 

3. Dėl procedūrinių terminų nustatymo ir įgaliojimų nemokumo administratoriui suteikimo. 

Nutarimų projektai numatytais darbotvarkės klausimais yra pateikiami balsavimo raštu biuletenyje (pridedamas). Kreditoriai, susipažinę su pateikta UAB Betono stilius kreditorių susirinkimo darbotvarke, nutarimų projektais ir kitais dokumentais, turi teisę raštu pareikšti savo nuomonę ( ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo projekto. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių balsavimo rezultatus. Balsavimo biuletenio originalą bei ji pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinančio dokumento originalą (ar patvirtintą kopiją) prašome atsiųsti ***. el. paštas: ***

Pažymime, kad jei su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ar nebus priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB Betono stilius direktorius kreipsis į teismą dėl UAB Betono stilius bankroto bylos iškėlimo. 


PRIDEDAMA: 
1. Balsavimo raštu biuletenis. 
2. Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalbą bendrovei 

UAB Betono stilius direktorius ***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema