cr
Nemokumo Vertinimo Sistema
BETA versija - galimi netikslumai.

Nemokumo pranešimo forma

Kreditoriui
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
2020-07-dd, Miestas
Pranešimas Nr. 202007dd-001
Debitorius
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
Dėl nemokumo
1. Remdamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, inicijuojame mūsų įmonės nemokumo procesą ne teismo tvarka, siųsdami šį pranešimą elektroniniu paštu, ir prašome jūsų patvirtinti, kad šį pranešimą gavote.
2. Nurodome, jog mūsų neįvykdytos prievolės sudaro:
sąskaita Nr Xxx EUR data 2020-mm-dd suma EUR zz.zz
sąskaita Nr Eee EUR data 2020-mm-dd suma EUR zz.zz
Iš viso EUR zz.zz
kuriose atlikti daliniai mokėjimai:
XXX EUR data 2020-mm-dd suma EUR vv.vv
YYY EUR data 2020-mm-dd suma EUR vv.vv
Iš viso EUR vv.vv
todėl likutis šio pranešimo dienai – XXX EUR Iš viso EUR ss.ss=zz.zz-vv.vv
3. Siūlome išdėstyti susidariusį įsiskolinimą:
a) perkeliant įsiskolinimo mokėjimą nuo 2021-mm-dd;
b) proporcingai dengiant įsiskolinimo sumą po pp proc kas mėnesį.
4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi (terminas ne trumpesnis nei 15 ir ne ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo datos), prašome iki 2020-08-dd patvirtinti mūsų siūlomą įsiskolinimo apmokėjimo susitarimą „susitarimas dėl pagalbos“ (pridedamas, pagal 3-iame punkte nurodytas sąlygas).
5. Remdamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, nurodome, kad jeigu iki 4 punkte nurodyto termino jūs nesutiksite su 3-iame punkte nurodytomis sąlygomis sudaryti susitarimą dėl pagalbos, būsime priversti kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.
Laukiame geranoriško Jūsų sprendimo.
Debitorius
XXX UAB
yyy gatvė, Nr, zzz Miestas
Asmuo, pareigos:
Vardas, pavardė
6. Papildomos įjungtos elektroninio pašto identifikavimo priemonės:
a) delivery receipt;
b) return receipt.

ENSO PROJECTS, UAB nemokumo pranešimas

PRANEŠIMAS

Dėl UAB „ENSO PROJECTS“ nemokumo (restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo

2020 m. rugpjūčio 25 d., Kaunas


Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.


JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.


Vadovaujantis UAB „ENSO PROJECTS“ (toliau - Bendrovė) 2020 m. rugpjūčio 14 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo procesą. Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma 2020 m. rugpjūčio 14 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro 4739911.41 EUR, Bendrovės turtas 1426842.00 EUR, nuosavas kapitalas - 3586894.00 EUR. 


Kaip Jums žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino, kuris buvo pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus Ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Bendrovei taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19. Bendrovė esminę veiklos dalį vykdė Švedijoje ir Norvegijoje, o dėl taikomų žmonių judėjimo ir karantinavimo taisyklių iš esmės dirbti šiuo sudėtingu metu tapo neįmanoma. Be to, visais 2020 metais kilo problemų su darbu užsienio objektuose, problemų su užsakovais ir jų mokėjimais. Tai esmingai atsiliepė Bendrovei finansiškai.


Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2020 m. rugpjūčio 24 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga ***EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams).


Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos.


Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.


Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 


Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.


Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu.


Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu *** arba elektroniniu paštu ***.


Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.


Pagarbiai 

Direktorius ***Bilsera, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Bilsera“  

Juridinio asmens kodas: 304716879,

buveinės adresas: ***


UAB „Bilsera“ kreditoriui 

UAB „Bilsera“ akcininkui (juridinio asmens dalyviui) 


PRANEŠIMAS 


Dėl UAB "Bilsera" nemokumo proceso inicijavimo (kai jį inicijuoja juridinis asmuo) ir kreditorių susirinkimo šaukimo, nuomonės dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti 


2020-08-24, Vilnius 


Informuoju, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 8 straipsnio nuostatomis, inicijuojamas UAB „BILSERA“ nemokumo procesas. 

JANĮ 2 straipsnio 18 punkte numatyta, kad kreditoriai turi teisę teikti pagalbą juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau - pagalba), tai yra, kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 

Prašome apsvarstyti pagalbos finansiniams sunkumams įveikti suteikimą UAB „BILSERA“, ir apie priimtą sprendimą iki 2020-09-18 dienos (15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pranešimas laikomas įteiktu per 7 dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos)) informuoti UAB „BILSERA“ apie sutikimą/nesutikimą suteikti pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. 

Jei priimtumėte sprendimą suteikti pagalbą įmonės finansiniams sunkumams įveikti, prašome konkretizuoti, kokio tipo pagalbą sutiktumėte teikti (reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.). 

Jeigu sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo įmonės finansiniams sunkumams įveikti, prašome apie tai informuoti UAB „BILSERA“ iki 2020 rugsėjo mėnesio 18 dienos. 

Tai pat informuojame, kad vadovaujantis JANĮ 8 str. ir 11 str. nuostatomis UAB „BILSERA“ direktorius šiuo pranešimu šaukia UAB „BILSERA“ kreditorių susirinkimą, siūlydamas UAB  „BILSERA“ kreditoriams priimti sprendimą(pareikšti nuomonę) dėl UAB „BILSERA“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka (tuo atveju, jeigu su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos įmonei suteikimo ir nebus priežasčių numatytų JANĮ 11 straipsnyje, užkertančių galimybę bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, o būtent: 1) teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 2) į juridinio asmens turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų ***


***

***

***


Balsavimo biuletenio originalą, bei jį pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinančio dokumento originalą (ar patvirtintą kopiją) prašome siųsti paštu adresu: *** arba elektroniniu paštu ***, ne vėliau kaip iki 2020-09-18d. 09val. 


Pažymėtina, kad jeigu su kreditoriais nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ar nebus priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas UAB „BILSERA“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, ar bus sąlygos numatytos JANĮ 11 straipsnyje (užkertančios galimybę bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka), UAB „BILSERA“ direktorius teiks teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Informacija juridinio asmens dalyviams (akcininkams): 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ 5 straipsnio 1 punktu, juridinio asmens vadovas turi pareigą (privalo) inicijuoti nemokumo procesą įmonei, jeigu juridinis asmuo yra nemokus, bei, remiantis JANĮ 6 straipsnio 1 - 2 punktais privalo atlikti šiuos veiksmus: 


1.) nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą; 


2.) nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. 


Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, prašau UAB “BILSERA“ akcininkų, nepriklausomai nuo jų turimų finansinių reikalavimų dydžio įmonės atžvilgiu, iki 2020-08-06 dienos priimti sprendimą dėl juridinio asmens mokumo atkūrimo ir pateikti rašytinį sutikimą (pasiūlymą) ar atsisakymą padėti juridiniam asmeniui atkurti mokumą. Nuomonės dėl juridinio asmens mokumo atkūrimo nepateikimas bus vertinamas, kaip akcininko atsisakymas spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą ir nesutikimas padėti atkuriant juridinio asmens mokumą. 


Šis pranešimas, laikytinas rašytinės informacijos pateikimu, apie juridinio asmens nemokumą, juridinio asmens dalyviams (kaip numatyta JANĮ 6 str. 1 p.). 


PRIDEDAMA: 

- Balsavimo raštu biuletenis; 


UAB “BILSERA” direktorius 

***SPRK, UAB nemokumo pranešimas

UAB „SPRK" 

Įm. kodas: 126268953 koresp. adresas Linkmenų g. 13, Vilnius LT-09300 

PVM mokėtojo kodas: LT262689515 Tel.: +37068328101 sprkstatyba@gmail.com 


2020-08-17 

Vilnius 

***

Teikiama el. paštu ***


UAB „SPRK“ PRANEŠIMAS 

DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO 


1. Vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau ir – JANĮ) 5 straipsnio 1 punktu, UAB „SPRK“ vadovas praneša, kad ketina kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

2. UAB „SPRK“ įsteigta 2003-07-17, pagrindinė jos veikla statybos paslaugų teikimas. 

3. Be kita ko, siekdama plėsti veiklą, įmonė 2013 - 2015 m. išsimokėtinai įsigijo iš valstybės turto (žemės sklypą ir negyvenamąjį pastatą). 

4. Įmonė tam tikrais laikotarpiais ir vėliau 2018 – 2020 m. turėjo nedidelių skolų, kurių iš įmonės pelno laiku negalėjo grąžinti. Tai yra natūralu nedidelei įmonei. Kreditoriai nekėlė įmonės bankroto klausimo, o įmonė turėjo perspektyvų nedideles skolas grąžinti. 

5. Nesėkmingai klostantis verslui, įmonė nesugebėdavo laiku mokėti įmokas valstybei už įsigytą ir įkeistą turtą, todėl buvo priversta ieškoti variantų, kaip skolas valstybei būtų galima sumokėti, kad jos nedidėtų. Reikšmingą dalį įmonės skolų valstybei sumokėjo UAB „Agvilitas“. 

6. Siekiant atsiskaityti su kreditoriais, rinkos verte buvo įvertintas ir už 16900 Eur realizuotas pagrindinis UAB „SPRK“ turtas – negyvenamasis pastatas, unikalus Nr. 410000150016, adresas Vilniaus r. sav. Čepurniškių k., Čepurniškių g. 31. 

7. Antstolio Dainiaus Šidlausko 2020-03-25 patvarkymu Nr. S-20-178-41951 gautos lėšos buvo paskirstytos kreditoriams, tačiau jų nepakako. 

8. 2020 m. pradžioje kilus pasaulinei COVID-19 viruso pandemijai ir Lietuvos Respublikoje 2020 m. kovo mėn. paskelbus karantiną, smulkus statybos verslo verslas praktiškai prarado galimybes gauti pajamų, todėl per protingą terminą atsiskaityti su visais kreditoriais tapo neįmanoma.

9. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos įmonėje 2020-02-24 – 2020-03-09 atliko operatyvų patikrinimą ir surašė 2020-03-16 Operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. (21.222) FR1042-1098, kurioje pasiūlė įmonei priemones finansinių įsipareigojimų trūkumų ištaisymui. 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-842-330/2020 paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2020-02-26 sprendimą, kuriuo Ilonai Kojelienei iš UAB ,,SPRK" buvo priteista 25 446,02 Eur permokos už darbus, 1248,07 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir papildomai priteisė 800 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Viso, nuo 2020-05-19 Ilona Kojelienė įgijo į UAB „SPRK“ reikalavimo teisę 27494,09 Eur sumai. 

11. Tokiu būdu bendra kreditorių reikalavimų suma esmingai išaugo, todėl siekiant su jais atsiskaityti buvo priverstinai realizuotas ir likęs vertingas įmonės turtas – žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2747 4748, esantį Čepurniškių g. 31, Čepurniškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. 

12. Antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymu dėl areštuoto nekilnojamojo turto vertės ekspertizės paskyrimo, teismo ekspertas V. Stacevičius nustatė, kad vertinamo areštuoto turto -žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2747-4748, esančio Čepurniškių g. 31 Čepurniškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., rinkos vertė yra 6000 EUR. 

13. Įmonė už šią vertę rado turto pirkėją, tačiau antstolio Irmanto Gaidelio 2020-07-13 patvarkymu Nr. S-20-8-24092 paskirsčius gautas 6000 EUR lėšas, su visais kreditoriais atsiskaityti nepavyko. 

14. Įmonė, siekdama nustatyti realią situaciją ir įvertinti galimybes toliau vykdyti savo veiklą, 2020 08-06 sudarė 2020-01-01 – 2020-07-31 balansą, kurį įvertinęs įmonės vadovas, pasitaręs su specialistais, nemato perspektyvos atkurti įmonės mokumą ir grąžinti likusias skolas ir siekia jų nedidinti. 

15. Įmonė šiuo metu yra skolinga *** EUR. 

16. Jeigu per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos nebus priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, vadovaudamasis JANĮ 8 straipsniu, įmonės vadovas kreipsis į teismą su prašymu iškelti UAB „SPRK“ bankroto bylą. 

17. Prašome patvirtinti šio pranešimo gavimą el.paštu sprkstatyba@gmail.com 


Pagarbiai 


UAB „SPRK“ direktorius


Baldų gamybos personalo nuoma, UAB nemokumo pranešimasUAB SORETTO furniture EU 

Juridinio asmens kodas 303093639 

Adresas Kalvarijų g. 125, Vilnius 


PRANEŠIMAS

dėl nemokumo proceso inicijavimo 

2020-04-15 Vilnius 


Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB SORETTO furniture Eu nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB SORETTO furniture Eu *** buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra ***Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekdami išspręsti esamus laikinus UAB SORETTO furniture Eu finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant ***Eur skolos mokėjimą. UAB SORETTO furniture Eu siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį skolos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, skolą sumokant lygiomis dalimis per 3 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 3 mėnesius. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB SORETTO furniture Eu restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB SORETTO furniture Eu

Direktorius 


SAKALIUS, UAB nemokumo pranešimas

UAB "Sakalius" 

Įmonės kodas 302802475 

Adresas: S Lozoraičio g. 3b-79, Garliava, Kauno raj. 


PRANEŠIMAS 

2020 m. gegužės mėn. 04 d., Kaunas 


***


UAB „Sakalius“ buhalterinės apskaitos duomenimis bendrovė Jums, kaip kreditoriui yra skolinga ***€. Šiai dienai UAB „Sakalius“ dėl vykstančių teisminių ginčų neturi galimybės gauti finansavimą, kuris yra būtinas tam, kad Bendrovė galėtų vykdyti veiklą, gauti užsakymus bei užtikrinti, kad būtų atsiskaitoma su kreditoriais. Vadovaudamasi LR JANĮ 8 straipsniu ir siekdama, kad įmonės skolos nedidėtų, Bendrovė siūlo per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos, sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo sudaryti sekančiomis sąlygomis: 


    • Nuo susitarimo sudarymo dienos atleisti UAB ,,Sakalius“ nuo delspinigių, netesybų ar 

kitų mokesčių (tame tarpe ir bylinėjimo ar išieškojimo išlaidų) skaičiavimo; 

    • Nutraukti teisminius ginčus bei išieškojimus ne ginčo tvarka; 

    • Per 5 (penkis) metus nuo susitarimo sudarymo dienos, UAB ,,Sakalius“ padengs 100 proc. įsiskolinimo Jums. 


Bendrovė informuoja, jog jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo (LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str.). 

Jums atsisakius sudaryti susitarimą dėl pagalbos UAB ,,Sakalius“ suteikimo, prašome Jūsų duoti raštišką sutikimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 

Remiantis LR JANĮ 8 straipsnio 1 dalimi pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos. 


Direktorius 


Revestus, UAB nemokumo pranešimas

***


PRANEŠIMAS 

Dėl UAB „Revestus“ nemokumo proceso inicijavimo 


2020 m. gegužės 29 d., Vilnius 


LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau – restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Vadovaujantis UAB „Revestus“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. balandžio 30 d. finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovė patiria finansinių sunkumų, tačiau vykdo ūkinę - komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti prievoles ateityje (yra gyvybinga), gavus kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. Bendrovės valdymo organai priėmė sprendimą inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą. 

Kaip Jums yra žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino, kuris yra pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d., imtinai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Paskelbtas karantinas sutrikdė Bendrovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą, todėl buvo priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą. 

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam Bendrovė, remiantis 2020 m.***d. duomenimis, yra skolinga ***EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Remiantis JANĮ 8 str. 1 – 3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei sekančiomis sąlygomis: 

1. Atsisakote visų netesybų ir palūkanų, už vėlavimą įvykdyti prievolę; 

2. Atsisakote 45 proc. pagrindinės skolos; 

3. Sutinkate, kad likusios skolos dalis būtų padengta restruktūrizavimo proceso metu, pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą. 


Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Šiuo metu Bendrovė rengia restruktūrizavimo plano projektą, į kurį turi būti įtraukti tiek visi Bendrovės kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 5 p.), tiek restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 6 p.). 

Pagal JANĮ 2 str. 9 d., juridinio asmens restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius (toliau – restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius) - kreditorius, kurio civilines teises ir (ar) pareigas dėl juridiniam asmeniui suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina juridinio asmens restruktūrizavimo planas. 

JANĮ 2 str. 18 d. nurodyta, jog pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau – pagalba finansiniams sunkumams įveikti) – kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 

JANĮ 107 str. 1 d. numatyta, jog dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui balsuos tik restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai. 

Sutinkamai su išdėstytu ir jei nesutinkate sudaryti susitarimo dėl pagalbos (JANĮ 10 str.), per nurodytą 15 dienų terminą, taip pat prašome nurodyti, ar suteiksite, kokią nors pagalbą Bendrovei, iškėlus Bendrovei restruktūrizavimo bylą. 

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sėkmingai restruktūrizuotis, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jūsų atsakymas lems ir tai, ar Jūs būsite įtraukti į restruktūrizavimo plano projektą, kaip restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius, kuris galės balsuoti dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. 

Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu: UAB „Revestus“, Savanorių pr. 176C-24, Vilnius arba elektroniniu paštu: info@revestus.lt 

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir nesutinka suteikti Bendrovei pagalbos finansiniams sunkumams įveikti Bendrovės restruktūrizavimo procese. 


Pagarbiai 

UAB „Revestus“ 


Generalinis direktorius 


Rekosta, UAB nemokumo pranešimas


UAB „Rekosta“ 

Įmonės kodas 141484118 

Adresas Bijūnų g. 2A, Klaipėda 


UAB „Rekosta“ kreditoriui 

***


PRAŠYMAS

Dėl kreditoriaus pagalbos suteikimo ir pritarimo įmonės restruktūrizavimui 

2020-03-31, Klaipėda 


Nurodome, kad UAB „Rekosta“ šiuo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau jie nėra kritiniai ir sunkumus galima įveikti suteikiant tam tikras kreditorių nuolaidas (kreditorių pagalbą). 


Restruktūrizavimo byla yra keliama pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 21 str. įmonei, kuri nors ir turi finansinių sunkumų, tačiau vykdo veiklą ir yra gyvybinga. 


Pagal JANĮ 2 str. 18 d.: „Pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau -- 

finansiniams sunkumams įveikti) - kreditoriaus suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdymo prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę (arba jos dalį) atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt." 


Informuojame, kad ***d., duomenimis UAB „Rekosta“ balanse apskaityta prievolė Jums 

yra ***Eur.


Taip pat nurodome, kad jei iki 2020-04-27 d., su kreditoriais nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „Rekosta“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


Pagarbiai, 


UAB „Rekosta“ direktorius IE solutions, UAB nemokumo pranešimas

***


PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „IE SOLUTIONS“ NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2020-04-15 

Panevėžys 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. UAB „IE solutions“ (įmonės kodas 302674075, buveinės adresas J. Janonio g. 1, 35101 Panevėžys, el. paštas biuras@iesolutions.lt) įsipareigojimai viršija jo turimo turto vertę, UAB „IE solutions“ turi finansinių sunkumų, todėl ji laiku negali vykdyti turtinių prievolių kreditoriams. 

Pagal 2019-12-31 UAB „IE solutions“ balansą UAB „IE solutions“ turi ***Eur neįvykdytų įsipareigojimų. 

***(toliau – Kreditorius) neįvykdyta prievolė yra ***Eur. Šiuo pranešimu UAB „IE solutions“ vadovas Aleksandras Plešanovas informuoja Kreditorių apie inicijuojamą UAB „IE solutions“ nemokumo procesą ir UAB „IE solutions“ vardu prašo suteikti pagalbą finansiniams sunkumams įveikti - atidėti turtinės (piniginės) prievolės vykdymo terminus arba dalimis išdėstyti šiuos mokėjimus, arba sumažinti mokėjimus. Kreditoriaus pagalba reikalinga UAB „IE solutions“ siekiant išsaugoti šios bendrovės gyvybingumą toliau vykdant ūkinę komercinę veiklą, įveikti finansinius sunkumus ir išvengti bankroto. 

Prašome skubiai informuoti UAB „IE solutions“ (el. paštu biuras@iesolutions.lt arba registruotu paštu J. Janonio g. 1, 35101 Panevėžys), ar sutinkate suteikti UAB „IE solutions“ pagalbą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Jeigu per 15 dienų terminą nuo šio pranešimo gavimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos, UAB „IE solutions“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 8 str.). 


Pastaba: pranešimas siunčiamas el. paštu bei registruotu paštu.

 

Prašome patvirtinti pranešimo gavimą. 


UAB „IE solutions“ direktorius 


Genio medis, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Genio medis" 

Juridinio asmens kodas: 145863681 

Adresas korespondencijai: Aušros alėja 66A, Šiauliai 

El. paštas ***

***

PRANEŠIMAS

dėl susitarimo dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą 

2020-04-30, Šiauliai 


UAB ,,Genio medis“ iš UAB *** įsigijo prekių ar paslaugų, už kurias Jūsų įmonė išrašė PVM sąskaitą faktūrą *** eur sumai. 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - Juridinių asmenų nemokumo įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinio asmens nemokumo apibrėžimas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad įmonė UAB „Genio medis“ šiai dienai yra nemoki.


Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, dėl ko, vadovaujantis visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis bei Nutarimo 3.2.6. punktu, nuo 2020-03-16 visoje šalyje įmonė negalėjo vykdyti savo veiklos, t.y. montuoti baldų fizinių ar juridinių asmenų patalpose. Taigi UAB „Genio medis“, jau daugiau kaip mėnesį laiko negali vykdyti jokios veiklos ir negauna jokių pajamų. 


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, pranešame, kad UAB „Genio medis“ šiuo metu ir artimiausioje ateityje negalės padengti Jums susidariusio *** Eur dydžio įsiskolinimo. 


Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šiuo pranešimu siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt. Jums nesutikus sudaryti susitarimo dėl pagalbos įmonės mokumui atkurti, siūlome pagal kreditorių sprendimą, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka. 


Pažymime, kad jeigu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šio pranešimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB „Genio medis“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 


Savo atsakymą į šį pranešimą prašome pateikti UAB „Genio medis“ adresu korespondencijai Aušros alėja 66A, Šiauliai arba el. pašto adresu 


UAB ,,Genio medis“ vardu 

direktorius 


Fitsout, UAB nemokumo pranešimas

Fitsout, UAB 

Juridinio asmens kodas 304497638 

Adresas Vilnius, Saltoniškių g. 29 


PASIŪLYMAS 

Dėl susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo 

***

2020 m. balandžio 3 d. 

Vilnius 


Pagal Fitsout, UAB, juridinio asmens kodas 304497638, buveinės adresas Vilnius, Saltoniškių g. 29 (toliau – Skolininkas), buhalterinės apskaitos duomenis, 2020 *** duomenimis Skolininkas yra skolingas Jūsų įmonei *** EUR dydžio sumą. 


Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnis įtvirtina Skolininkui pareigą prieš inicijuojant nemokumo (restruktūrizavimo) bylą teisme pasiūlyti kreditoriui susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniam sunkumams įveikti. Remiantis įstatymo 2 str. 18 d. pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievole termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievole ar jos dali atsisakyma, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt. 


Įstatymo 8 str. 3 d. numato, jog susitarimas dėl pagalbos turi būti sudaromas per ne trumpesnį nei 15 dienų ir ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos. 


Atsižvelgdami į tai, kad: 

    • Skolininkas atitinka įstatymo 21 str. įtvirtintas nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo sąlygas; 

    • Skolininkas šio pasiūlymo teikimo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, dėl to negali laiku ir tinkamai įvykdyti prievolių savo kreditoriams;

    • Skolininkas vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje; 

    • Skolininkas nėra likviduojamas dėl bankroto, 


ir vadovaudamiesi aukščiau išdėstytu, teikiame Jums pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui jo finansiniams sunkumams įveikti, bei prašome įvertinti Kreditoriaus galimybes sudaryti susitarimą, kuriuo Skolininko prievolės įvykdymo terminas būtų atidėtas, prievolės ar jos dalies būtų atsisakyta, prievolė būtų pakeista kita prievole, ar kt. 


Susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pasiūlymo įteikimo Jūsų įmonei dienos. Tuo atveju, jeigu per šį terminą susitarimas dėl pagalbos Skolininkui suteikimo nebus sudarytas, Skolininkas kreipsis į teismą dėl nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo. 


Tikimės konstruktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo, pagalbos Skolininkui siekiant abipusiškai naudingu būdu išspręsti kilusius laikinus finansinius sunkumus. Pažymime, jog Jūsų įmonės pagalba Skolininkui ypatingai svarbi tam, kad Skolininkas galėtų toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuri leistų jam ateityje įvykdyti finansines prievoles savo kreditoriams. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karanting, atsakymą dėl pasiūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos Skolininkui finansiniams sunkumams įveikti prašome siųsti el. paštu - FITSOUT@ilaw.legal. Atsakymas gautas elektroniniu paštu FITSOUT@ilaw.legal bus laikomas tinkamu. 


Pagarbiai 


Fitsout, UAB vardu

Direktorius


Scanprekyba, UAB nemokumo pranešimas

UAB ***

Pranešimas

Dėl UAB „Scanprekyba“ nemokumo proceso inicijavimo
2020 m. kovo 25 d. Jurbarkas
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau – restruktūrizavimo procesas) – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.
Vadovaujantis UAB „Scanprekyba“ (toliau - Bendrovė) finansinės atskaitomybės duomenimis, Bendrovė patiria finansinių sunkumų, tačiau vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti prievoles ateityje (yra gyvybinga), gavus kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti. Yra priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą.
Kaip Jums žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl karantino iki 2020 m. kovo 30 d. imtinai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Vyriausybė planuoja pratęsti karantiną, kurio metu priverstinai buvo uždarytos įmonės parduotuvės Šakiuose ir Jurbarke, kas įtakojo 25-30% suplanuoto pardavimų biudžeto vykdymą. Bendrai, tai labai smarkiai atsiliepė Bendrovei finansiškai.
Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam šio pranešimo išsiuntimo dieną, t. y. 2020 m. kovo 24 d., Bendrovės apskaitos duomenimis, Bendrovė yra skolinga 1,872.37 EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams).
Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, skolą sumokant sekančiu būdu - 5 % jūsų skolos per pirmus 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, 10% per kitus 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, 25% per trečius 12 mėnesių nuo susitarimo dėl pagalbos pasirašymo, per ketvirtus - 40 % ir 20 % jūsų reikalavimo siūlome konvertuoti į UAB „Scanprekyba“ 2,5% palūkanų obligacijas.
Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).
Šiuo metu bendrovė rengia restruktūrizavimo plano projektą, į kurį turi būti įtraukti tiek visi Bendrovės kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 5 p.), tiek restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai (JANĮ) 104 str. 2 d. 6 p.).
Pagal JANĮ 2 str. 9 d., juridinio asmens restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius (toliau – restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius) – kreditorius, kurio civilines teises ir (ar) pareigas dėl juridiniam asmeniui suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina juridinio asmens restruktūrizavimo planas.
ANĮ 2 str. 18 d. nurodyta, jog pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti (toliau – pagalba finansiniams sunkumams įveikti) - kreditorių suteikiama pagalba juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.
JANĮ 107 str. 1 d. numatyta, jog dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui balsuos tik restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai.
Sutinkamai su išdėstytu ir jei nesutinkate sudaryti susitarimo dėl pagalbos (JANĮ 10 str.), per nurodytą 15 dienų terminą, taip pat prašome nurodyti, ar suteiksite pagalbą Bendrovei restruktūrizavimo procese. Taip pat prašome informuoti apie jūsų poziciją dėl likusios reikalavimo dalies padengimo išdėstymo restruktūrizavimo proceso metu, viso ar dalies turimo finansinio reikalavimo į Bendrovę užskaitymo mainais už dalį Bendrovės obligacijų (kapitalizuoti).
Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sėkmingai restruktūrizuotis, kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės kreditorių. Jūsų atsakymas lems ir tai, ar Jūs būsite įtraukti į restruktūrizavimo plano projektą kaip restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius, kuris galės balsuoti dėl plano patvirtinimo.
Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu ***.
Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir nesutinka suteikti Bendrovei pagalbos finansiniams sunkumams įveikti.
Pagarbiai
Direktorius ***

Rasaulė, UAB nemokumo pranešimas

2020-08-14 Klaipėdos apygardos teisme 2020.08.13 vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


LGP1, UAB nemokumo pranešimas

2020.08.14 Vilniaus apygardos teisme vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


Šarijus, MB nemokumo pranešimas

Vilniaus apygardos teisme 2020.08.12 vyko posėdis byloje dėl nemokumo bylos iškėlimo.


NORUS, UAB nemokumo pranešimas

GAUTA
2020-07-17
NORUS
uždaroji akcinė bendrovė

PRANEŠIMAS

UAB „Norus“ buhalterinės apskaitos duomenimis 2020-05-31 dienai, skola sudaro 23,00 Eur, iš jų pradelsta skola 23,00 Eur.
Šiuo prašome Jūsų 23,00 Eur dydžio pradelstos skolos mokėjimą išdėlioti trims metams, t.y. skolą išdėstant proporcingai lygiomis dalimis ir sumokant ją kas mėnesį per tris metus.
Informuojame jus, kad jei per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos, nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos suteikimo, UAB „Norus“ kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
UAB „Norus“
Direktorius
UAB „NORUS“
Įmonės kodas: 302469647
PVM kodas: LT100005102013
Tel. 8 5 203 2696, faks. 8 5 203 2697
Mokyklos g. 23, Bukiškio k.,
Vilniaus r., LT-14182
El. paštas info@norus.lt
www.norus.lt
A.s.: LT237044060007352381
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema